ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά Ένδυσης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Ετοίμων Ενδυμάτων
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Τρόποι Προώθησης Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.3Διαφημιστική Δαπάνη
3.4Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Συνολικές Πωλήσεις Ενδυμάτων από τις Αλυσίδες Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3.1 Μερίδια Αλυσίδων Ενδυμάτων στις Πωλήσεις Ανδρικών Ετοίμων Ενδυμάτων από Αλυσίδες Καταστημάτων
4.3.2 Μερίδια Αλυσίδων Ενδυμάτων στις Πωλήσεις Γυναικείων Ετοίμων Ενδυμάτων από Αλυσίδες Καταστημάτων
4.3.3 Μερίδια Αλυσίδων Ενδυμάτων στις Πωλήσεις Παιδικών Ενδυμάτων από Αλυσίδες
4.4Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Franchising (Δικαιόχρηση)
5.1Ορισμός του Franchising
5.2Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
6. Διεθνής Αγορά Ένδυσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Ετοίμων Ενδυμάτων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2007)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή ειδών ένδυσης και των υποκατηγοριών του (2002-2008)
Π2.1 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων βάσει μηνιαίου εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Εταιρείες εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενδυμάτων (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ενδυμάτων (2003-2007)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία καταστημάτων (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (1996-2007)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης (1996-2007)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης ανά κατηγορία ενδύματος (2003-2007)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων εξωτερικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριοτέρων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριοτέρων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007)
Πίνακας 4.9 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων ετοίμων ενδυμάτων (2007)
Πίνακας 6.1 Αγορά αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων στην Γαλλία (2006-2007)
Πίνακας 6.2 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων ανδρικών ενδυμάτων (2003-2007)
Πίνακας 6.3 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων (2003-2007)
Π6.1 Εισαγωγές ενδυμάτων στην ΕΕ των 27 (2004-2007)
Π6.2 Εξαγωγές ενδυμάτων της ΕΕ των 27 (2004-2007)