ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά Ένδυσης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Ετοίμων Ενδυμάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Τρόποι Προώθησης Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Συνολικές Πωλήσεις Ενδυμάτων από τις Αλυσίδες Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3.1 Μερίδια Αλυσίδων Ενδυμάτων στις Πωλήσεις Ανδρικών Ετοίμων Ενδυμάτων από Αλυσίδες Καταστημάτων
4.3.2 Μερίδια Αλυσίδων Ενδυμάτων στις Πωλήσεις Γυναικείων Ετοίμων Ενδυμάτων από Αλυσίδες Καταστημάτων
4.3.3 Μερίδια Αλυσίδων Ενδυμάτων στις Πωλήσεις Παιδικών Ενδυμάτων από Αλυσίδες
4.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Franchising (Δικαιόχρηση)
5.1 Ορισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
6. Διεθνής Αγορά Ενδυσης
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Ετοίμων Ενδυμάτων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2006)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή ειδών ένδυσης και των υποκατηγοριών του (2000-2006)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.2 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων ανά κατηγορία περιοχής
Π2.3 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων βάσει μηνιαίου εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενδυμάτων (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ενδυμάτων (2002-2006)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες των επωνυμιών των επιχειρήσεων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Π3.1 Κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ενδυμάτων ανά νομό (2003)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία καταστημάτων (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης (1996-2006)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης ανά κατηγορία ενδύματος (2003-2006)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων εξωτερικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριοτέρων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριοτέρων αλυσίδων στο σύνολο πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006)
Πίνακας 4.9 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων ετοίμων ενδυμάτων (2006)
Πίνακας 6.1 Βασικά μεγέθη κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην ΕΕ των 25 (2006)
Πίνακας 6.2 Οι 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης στον κόσμο (2002)
Πίνακας 6.3 Οι 5 κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών ενδυμάτων της ΕΕ των 25 (2005-2006)
Πίνακας 6.4 Οι 5 κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών ενδυμάτων της ΕΕ των 25 (2005-2006)
Πίνακας 6.5 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων ανδρικών ενδυμάτων στις ΗΠΑ (2000-2006)
Πίνακας 6.6 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων στις ΗΠΑ (2000-2006)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές και εξαγωγές ενδυμάτων των ΗΠΑ (1990-2005)
Πίνακας 6.8 Βασικά μεγέθη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Ιταλία (2002-2005)
Πίνακας 6.9 Αγορά παιδικών ενδυμάτων στην Ιταλία (2002-2005)