ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής αγορά
1. Εισαγωγή – Περιγραφή – Θεσμικό Πλαίσιο
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Επιχειρήσεων του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.1 Πληθυσμός
2.2 Απασχόληση
2.3 Τουριστική Κίνηση
2.4 Οικονομικοί Παράγοντες
2.5 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς Επιχειρήσεων Εστίασης
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων Εστίασης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εστίασης
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εστίασης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Εστίασης
4.1 Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
4.2 Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Καταστημάτων και Μέση Αξία Κουβέρ
4.3 Βαθμός Συγκέντρωσης – Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
5.1 Τάσεις στην Αγορά Εστίασης στις ΗΠΑ
5.2 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (PORTER)
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Εστιατορίων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (2001)
Πίνακας 2.2 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2004/05, 2001)
Πίνακας 2.3 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.4 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2000-2007)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1996-2007)
Π2.2 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες του εξωτερικού (1996-2007)
Π2.3 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2005-2008)
Π2.4 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (1998/99)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (1998/99)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (2006-2009)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εστιατορίων ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εστιατορίων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση την Pizza (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack - Sandwich (2006-2007)
Π3.14 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το burger (Μάρτιος 2009)
Π3.15 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την pizza (Μάρτιος 2008)
Π3.16 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το snack-sandwich (Μάρτιος 2008)
Π3.17 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το σουβλάκι και την ethnic κουζίνα (Μάρτιος 2009)
Π3.18 Χωροταξική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Μάρτιος 2009)
Π3.19 Αριθμός καταστημάτων ορισμένων αλυσίδων σε «κλειστές αγορές»
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2008)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία εστίασης (2002-2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια συνολικής αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στο σύνολο της αγοράς (2008)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack-Sandwich (2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το σουβλάκι (2008)
Πίνακας 4.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2008)