ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, καθεμιά εκ των οποίων αποτελεί συνήθως μια αυτόνομη εταιρεία, σε πολλές περιπτώσεις θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής μονάδος. Στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποιείται, επίσης, αξιόλογος αριθμός προμηθευτών συστημάτων ενεργειακής εκμετάλλευσης ΑΠΕ, το πλήθος των οποίων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια.
H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 23,7% την περίοδο 2002-2011 .Τα αιολικά πάρκα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ΑΠΕ, το δε μερίδιό τους διαμορφώθηκε σε 68% το 2011. Ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα με ποσοστό 21,6% και οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με 8,5% το ίδιο έτος.
Η συνολική παραχθείσα Η/Ε από ΑΠΕ ακολούθησε ανοδική πορεία την πενταετία 2006-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 18%. Οι συνολικές πωλήσεις Η/Ε από ΑΠΕ παρουσίασαν σημαντική αύξηση το διάστημα 2006-2011 (μέσος ετήσιος ρυθμός 33,9%). Οι πωλήσεις Η/Ε που παράγεται από τα αιολικά πάρκα απέσπασαν ποσοστό της τάξης του 50% επί του συνόλου το 2011. Ακολούθησαν οι Φ/Β σταθμοί με 35% περίπου, οι ΜΥΗΣ με 8% και οι μονάδες παραγωγής βιομάζας/βιοαερίου με 7%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 ΑΠΕ – Διαχρονική Εξέλιξη
1.4 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.4.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.4.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.4.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.4.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.4.5 Γεωθερμική Ενέργεια
1.4.6 Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.4.7 Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.5 ΑΠΕ: Συγκριτική Ανάλυση
1.5.1 Κόστος Εγκατάστασης & Συντελεστής Αποδοτικότητας (Capacity Factor) ΑΠΕ
1.5.2 Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.5.3 Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – Διάρθρωση, Νομοθετικό Πλαίσιο, Σημαντικοί Φορείς
2.1 Διάρθρωση Κλάδου ΑΠΕ
2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
2.2.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
2.2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
2.3 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
2.3.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
2.3.2 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) και Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ)
2.3.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.1 Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
3.2.1 Εθνική Ενεργειακή Πολιτική – Προτεραιότητες & Απαιτήσεις
3.2.2 Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
3.2.3 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
3.2.4 Κόστος εγκατάστασης Φ/Β Πάρκων-Χρόνος Υλοποίησης
4. Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
4.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
4.1.1 Θεσμοθέτηση Όρων Υλοποίησης Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
4.1.2 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης
4.1.3 Συνέπειες των ΑΠΕ στην Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ)
4.1.4 Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
4.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων ΑΠΕ
4.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3.1 Παρουσίαση Αλλοδαπών Επιχει-ρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.3.2 Παρουσίαση Εγχωρίων Επιχειρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
4.4 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.4.1 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
4.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ενέργεια - Νερό
4.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
4.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
--Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.1 Παραγωγή και Κατανάλωση Η/Ε – Ποσοστό Συμμετοχής ΑΠΕ –Υφιστάμενο Δίκτυο
5.1.1 Παραγωγή και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
5.1.2 Κατάσταση Αδειοδοτικής Εξέλιξης σταθμών ΑΠΕ-Δυνατότητα Απορρόφησης Ισχύος από το Υφιστάμενο Δίκτυο
5.2 Μέγεθος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.2.1 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW)– Ανάλυση ανά Τεχνολογία ΑΠΕ
5.2.2 Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ (MWh)– Ανάλυση ανά Τεχνολογία
5.2.3 Πωλήσεις σε Αξία Η/Ε από ΑΠΕ
5.2.4 Πρόβλεψη Εξέλιξης Παραγωγής και Πωλήσεων Η/Ε από ΑΠΕ (2012-2020)
5.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1 Γενικά
6.2 Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
6.3 Αιολική Ενέργεια
6.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
6.5 Βιοκαύσιμα
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα I: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
-Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Χαρακτηριστικές Σχεδιαστικές Ταχύτητες Ανεμογεννητριών
Πίνακας 1.2 Κατηγοριοποίηση ανεμογεννητριών βάσει ισχύος
Πίνακας 2.1 Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία και κατηγορία παραγωγού (2014, 2020)
Π2.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος (Pinstalled)
Π2.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Π2.3 Αδειοδοτική διαδικασία για Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (μΥΗΣ) ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Πίνακας 3.1 Διάφορες Μορφές Κυβερνητικών Επιδοτήσεων στον Ενεργειακό Κλάδο
Πίνακας 4.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 4.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων της Διεθνούς Αγοράς στον Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.3 Παρουσίαση Ελληνικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης – Διάθεσης και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων / Ομίλων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 4.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2006-2011)
Πίνακας 4.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγών συστημάτων ενεργειακής εκμετάλλευσης ΑΠΕ (2006-2011)
Πίνακας 4.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 4.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
Πίνακας 4.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 4.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2011-2010)
Πίνακας 4.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2011-2010)
Πίνακας 4.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2006 – 2010)
Πίνακας 4.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2006 – 2010)
Πίνακας 4.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2006 – 2010)
Πίνακας 4.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2006 – 2010)
Πίνακας 4.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2006 – 2010)
Πίνακας 4.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2009-2010)
Πίνακας 4.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2009-2010)
Πίνακας 4.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2009-2010)
Πίνακας 4.20 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2010)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROTERGIA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010) 160
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. .και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 4.41 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2010/09)
Πίνακας 4.42 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 4.43 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 4.44 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Π4.1 Εγκεκριμένα επιχορηγούμενα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου για αιολικούς σταθμούς (β’ εξάμηνο 2011)
Π4.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π4.3 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π4.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συμμετοχή Διάφορων Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2011)
Πίνακας 5.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2010-2011)
Πίνακας 5.3 Ανάλυση συνολικής ζήτησης (κατανάλωσης) ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά Κατηγορία (2011)
Πίνακας 5.4 Κατανομή της ισχύος των έργων ΑΠΕ με οριστική προσφορά σύνδεσης ανά Περιφέρεια και ανά Τεχνολογία (Ιανουάριος 2012)
Πίνακας 5.5 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2011)
Πίνακας 5.6 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2011)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) ανά τεχνολογία (2006-2011)
Πίνακας 5.8 Αξία συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2006-2011)
Πίνακας 5.9 Πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σε GWh) από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανά τεχνολογία (2012-2020)
Πίνακας 5.10 Πρόβλεψη εξέλιξης των συνολικών πωλήσεων (πληρωμές προς παραγωγούς) ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανά τεχνολογία (2012-2020)
Πίνακας 5.11 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2011)
Πίνακας 5.12 Μερίδια εταιρειών βάσει αξίας πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2010-2011)
Π5.1 Κατάσταση Αδειοδοτικής εξέλιξης έργων ΑΠΕ ανά τεχνολογία και ανά στάδιο Αδειοδοτικής διαδικασίας (2010-2011)
Π5.2 Κατάσταση Αδειοδοτικής Εξέλιξης και Πλήθος Αιτήσεων για Φωτοβολταϊκά (2010-2011)
Π5.3 Διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ στην υφιστάμενη υποδομή του Δικτύου ανά Περιφέρεια και στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας (Ιούλιος 2011)
Π5.4 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά Νομό και ανά Τεχνολογία (Ιανουάριος 2012)
Π5.5 Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σε λειτουργία) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά Νομό– Νοέμβριος 2011
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (TWh)-Συμμετοχή ΑΠΕ (2010)
Πίνακας 6.2 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ παγκοσμίως (2004-2010)
Πίνακας 6.3 Διαχρονική Εξέλιξη Εγκαταστημένης Δυναμικότητας (MW) Αιολικής Ενέργειας για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2005-2011)
Π6.1 Εξέλιξη Ετήσιας και Νέας Εγκατεστημένης Δυναμικότητας Αιολικών Συστημάτων σε Παγκόσμιο Επίπεδο (1996-2015)
Π6.2 Παγκόσμια Εγκατεστημένη Δυναμικότητα Αιολικών Συστημάτων ανά χώρα (2009-2011)
Π6.3 Εξέλιξη Εγκατεστημένης Δυναμικότητας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ανά χώρα (2007-2015)
Π6.4 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων ανά χώρα (2010)