ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 ΑΠΕ – Διαχρονική Εξέλιξη
1.4 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.4.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.4.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.4.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.4.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.4.5 Γεωθερμική Ενέργεια
1.4.6 Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.4.7 Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.5 ΑΠΕ: Συγκριτική Ανάλυση
1.5.1 Κόστος Εγκατάστασης & Παράγοντας Δυναμικότητας (Capacity Factor) ΑΠΕ
1.5.2 Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.5.3 Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – Διάρθρωση, Νομοθετικό Πλαίσιο, Σημαντικοί Φορείς
2.1 Διάρθρωση Κλάδου ΑΠΕ – Επιχειρηματικά Μοντέλα, Εταιρικά Προφίλ
2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
2.2.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
2.2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
2.3 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
2.3.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
2.3.2 Διαχειριστής Δικτύου / Συστήματος
2.3.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.1 Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
3.2.1 Εθνική Ενεργειακή Πολιτική – Προτεραιότητες & Απαιτήσεις
3.2.2 Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
3.2.3 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
4. Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας απο ΑΠΕ
4.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
4.1.1 Θεσμοθέτηση Όρων Υλοποίησης Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
4.1.2 Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
4.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων ΑΠΕ
4.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3.1 Παρουσίαση Αλλοδαπών Επιχειρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.3.2 Παρουσίαση Εγχωρίων Επιχειρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
4.4 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.1 Περιγραφή και Διαχρονική Εξέλιξη Αγοράς Η/Ε από ΑΠΕ – Εγκαταστημένη Συνολική Ισχύς
5.2 Μέγεθος Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ – Ανάλυση Εγκατεστημένης Ισχύος
5.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα I: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα: Παράγοντες Διαμόρφωσης «Κόστους Πυριτίου»
Πίνακας 1.2 Χαρακτηριστικές Σχεδιαστικές Ταχύτητες Ανεμογεννητριών
Πίνακας 1.3 Κατηγοριοποίηση ανεμογεννητριών βάσει ισχύος
Πίνακας 2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Α΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Β΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Γ΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Δ΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ε΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ζ΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.7 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Η΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.8 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Θ΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.9 Νέες Ρυθμίσεις του Ν. 3468/2006 περί Έργων ΑΠΕ
Π2.1 Αδειοδοτική διαδικασία
Π2.2 Αδειοδοτική διαδικασία
Πίνακας 3.1 Εκτιμώμενη Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ (σε ΤWh-2010)
Πίνακας 3.2 Διάφορες Μορφές Κυβερνητικών Επιδοτήσεων στον Ενεργειακό Κλάδο
Πίνακας 4.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 4.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων της Διεθνούς Αγοράς στον Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής, Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.3 Παρουσίαση Ελληνικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης – Διάθεσης και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων / Ομίλων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 4.5 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Πίνακας 4.6 Συντομογραφίες των επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων (4.4–4.8)
Π4.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2009)
Π4.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2008-2009)
Π4.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π4.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π4.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π4.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π4.7 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π4.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π4.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π4.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π4.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Πίνακας 5.1 Συμμετοχή Διάφορων Πηγών Ενέργειας για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2010)
Πίνακας 5.2 Ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2010)
Πίνακας 5.3 Μερίδια εταιρειών βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2009)
Πίνακας 5.4 Μερίδια εταιρειών βάσει πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2009)
Π5.1 Αιολικά Πάρκα Δ.Ε.Η.
Π5.2 Φωτοβολταϊκά Πάρκα Δ.Ε.Η.
Π5.3 Μονάδες Μικρο-Υδροηλεκτρικής Δ.Ε.Η.
Π5.4 Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σε λειτουργία) – Ιούνιος 2009
Πίνακας 6.1 Επίπεδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (2009) για χώρες ΟΟΣΑ και ΟΟΣΑ Ευρώπης – ΤWh
Πίνακας 6.2 Διαχρονική Εξέλιξη Εγκαταστημένης Δυναμικότητας (MW) Αιολικής Ενέργειας για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2003-2009)
Π6.1 Παγκόσμια Εγκατεστημένη Δυναμικότητα Αιολικών Συστημάτων ανά χώρα (2007-2009)
Π6.2 Εξέλιξη Ετήσιας και Νέας Εγκατεστημένης Δυναμικότητας Αιολικών Συστημάτων
(1996-2014)
Π6.3 Εξέλιξη Εγκατεστημένης Δυναμικότητας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (2006-2014)
Π6.4 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων (2009)