ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2008»
Σύνοψη
Εισαγωγή
1.Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – Διαχρονική Εξέλιξη και Περιγραφή
1.1ΑΠΕ – Διαχρονική Εξέλιξη
1.2ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.2.1Ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.2.1.1Αρχές Φωτοβολταϊκού Φαινομένου
1.2.1.2Φωτοβολταϊκά συστήματα (PV systems)
1.2.1.3 Κόστος Πυριτίου & Συγκριτική Ανάλυση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων βάσει Τεχνολογιών Παραγωγής
1.2.2Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.2.2.1Ανεμογεννήτριες: Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1.2.2.2Ανεμογεννήτριες: Κατηγοριοποίηση, Τύποι
1.2.2.3Παράμετροι Αξιολόγησης Ανεμογεννητριών
1.2.3Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.2.4Υδροηλεκτρική Ενέργεια (< 10ΜW)
1.2.5Γεωθερμική Ενέργεια
1.2.6Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.3ΑΠΕ: Συγκριτική Ανάλυση
1.3.1Κόστος Εγκατάστασης & Παράγοντας Δυναμικότητας (Capacity Factor) ΑΠΕ
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – Διάθρωση, Νομοθετικό Πλαίσιο, Σημαντικοί Φορείς
2.1Διάθρωση Κλάδου ΑΠΕ – Επιχειρηματικά Μοντέλα, Εταιρικά Προφίλ
2.2Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
2.2.1Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
2.3Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
2.3.1Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
2.3.2Διαχειριστής Δικτύου / Συστήματος
2.3.3Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
3.Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας απο ΑΠΕ
3.1Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.2Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
3.2.1Εθνική Ενεργειακή Πολιτική – Προτεραιότητες & Απαιτήσεις
3.2.2 Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
3.2.3 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ εντός του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας
4.Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας απο ΑΠΕ
4.1Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
4.1.1Θεσμοθέτηση Όρων Υλοποίησης Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
4.1.2Διαδικασία Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ
4.1.3Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
4.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.2.1 Παρουσίαση Αλλοδαπών Επιχειρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.2.2 Παρουσίαση Εγχωρίων Επιχειρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.2.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
4.3 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.1 Περιγραφή και Διαχρονική Εξέλιξη Αγοράς Η/Ε από ΑΠΕ – Εγκαταστημένη Συνολική Ισχύς 1994 – 2008…………………………
5.2 Μέγεθος Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ – Ανάλυση Εγκατεστημένης Ισχύος
5.3Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
Παραρτημα κεφαλαιου 5
6.Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
7.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα I: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα: Παράγοντες Διαμόρφωσης «Κόστους Πυριτίου»
Πίνακας 1.2 Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων βάσει Τεχνολογίας Παραγωγής αυτών
Πίνακας 1.3 Διαχρονική Τεχνολογική Εξέλιξη Ανεμογεννητριών
Πίνακας 1.4 Χαρακτηριστικές Σχεδιαστικές Ταχύτητες Ανεμογεννητριών
Πίνακας 1.5 Κατηγοριοποίηση ανεμογεννητριών βάσει ισχύος
Πίνακας 2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Α΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Β΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Γ΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Δ΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ε΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ζ΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.7 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Η΄ στον κλάδο των ΑΠΕ
Πίνακας 2.8 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Θ΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.9 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ι΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.10 Νέες Ρυθμίσεις του Ν. 3468/2006 περί Έργων ΑΠΕ
Πίνακας 3.1 Απαιτήσεις Εγκαταστημένης Ισχύος από ΑΠΕ για το έτος 2010, για την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο
Πίνακας 3.2 Διάφορες Μορφές Κυβερνητικών Επιδοτήσεων στον Ενεργειακό Κλάδο
Πίνακας 3.3 Εκτιμήσεις Συνολικών Επιδοτήσεων (Εκτός και Εντός Προϋπολογισμού) στον Ενεργειακό Κλάδο για το έτος 2001 (δισ. €) για την Ε.Ε -15
Πίνακας 4.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 4.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων της Διεθνούς Αγοράς στον Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής, Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.3 Παρουσίαση Ελληνικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης – Διάθεσης και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων ή Ομίλων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, στην Ελλάδα
Πίνακας 4.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2007)
Πίνακας 4.6 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π4.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2007)
Π4.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2007)
Π4.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2007)
Π4.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2007)
Π4.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2007)
Π4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2007)
Π4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2007)
Π4.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Συμμετοχή Διάφορων Πηγών Ενέργειας για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
(2006 και 2007)
Πίνακας 5.2 Ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2001 – 2007)
Πίνακας 5.3 Μερίδια βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2007)
Πίνακας 5.4 Μερίδια βάσει πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2007)
Π5.1 Αιολικά πάρκα Δ.Ε.Η.
Πίνακας Π5.3 Γεωγραφική Κατανομή Εγκαταστημένης Δυναμικότητας ΑΠΕ σε MW (Ιανουάριος 2008)
Πίνακας 6.1 Επίπεδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (2007) για χώρες ΟΟΣΑ και ΟΟΣΑ Ευρώπης – ΤWh
Πίνακας 6.2 Διαχρονική Εξέλιξη Εγκαταστημένης Δυναμικότητας (MW) Αιολικής Ενέργειας για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2003 - 2007)
Πίνακας 7.1 Βασικό Σενάριο Επίτευξης Στόχων για το Έτος 2010