ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Σύνοψη
Εισαγωγή
1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – Διαχρονική Εξέλιξη, και Περιγραφή
1.1 ΑΠΕ – Διαχρονική Εξέλιξη
1.2 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.2.1 Ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.2.1.1 Αρχές Φωτοβολταϊκού Φαινομένου
1.2.1.2 Φωτοβολταϊκά συστήματα (PV systems)
1.2.1.3 Κόστος Πυριτίου & Συγκριτική Ανάλυση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων βάσει Τεχνολογιών Παραγωγής
1.2.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.2.2.1 Ανεμογεννήτριες: Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1.2.2.2 Ανεμογεννήτριες: Κατηγοριοποίηση, Τύποι
1.2.2.3 Παράμετροι Αξιολόγησης Ανεμογεννητριών
1.2.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.2.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (< 10ΜW)
1.2.5 Γεωθερμική Ενέργεια
1.2.6 Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.2.7 Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.3 ΑΠΕ: Συγκριτική Ανάλυση
1.3.1 Κόστος Εγκατάστασης & Παράγοντας Δυναμικότητας (Capacity Factor) ΑΠΕ
1.3.2 Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.3.3 Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
2. Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) – Διάθρωση, Νομοθετικό Πλαίσιο, Σημαντικοί Φορείς
2.1 Διάθρωση Κλάδου ΑΠΕ – Επιχειρηματικά Μοντέλα, Εταιρικά Προφίλ
2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
2.2.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
2.2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
2.2.2.1 Διαχρονική Εξέλιξη του Νομοθετικού Πλαισίου
2.2.2.2 Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότησης Μονάδων ΑΠΕ
2.3 Σημαντικοί Φορείς εντός του Κλάδου των ΑΠΕ
2.3.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
2.3.2 Διαχειριστής Δικτύου / Συστήματος
2.3.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
3. Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας απο ΑΠΕ
3.1 Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
3.2.1 Εθνική Ενεργειακή Πολιτική
3.2.2 Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
3.2.3 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ εντός του Συστήματος Μεταφοράς
4. Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας απο ΑΠΕ
4.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
4.1.1 Εθνική Ενεργειακή Πολιτική
4.1.2 Διαδικασία Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ
4.1.3 Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
4.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.2.1 Παρουσίαση Ξένων Επιχειρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.2.2 Παρουσίαση Εγχωρίων Επιχειρήσεων του Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
4.2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
4.3 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.1 Περιγραφή και Διαχρονική Εξέλιξη Αγοράς Η/Ε από ΑΠΕ – Εγκαταστημένη Ισχύς 1994 – 2007…………………………
5.2 Μέγεθος Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
5.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
6. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
7. Προοπτικές του Κλάδου – Συμπεράσματα
7.1 Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας & ΑΠΕ: Παρούσα Φάση
7.2 Καταναλωτές & Πράσινη Ενέργεια: Το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του κλάδου
7.3 Τεχνολογίες & Ενεργειακές Πολιτικές: Πως αυτές θα διαμορφώσουν το Μελλοντικό τοπίο του Κλάδου;
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα: Παράγοντες Διαμόρφωσης «Κόστους Πυριτίου»
Πίνακας 1.2 Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων βάσει Τεχνολογίας Παραγωγής αυτών
Πίνακας 1.3 Διαχρονική Τεχνολογική Εξέλιξη Ανεμογεννητριών
Πίνακας 1.4 Χαρακτηριστικές Σχεδιαστικές Ταχύτητες Ανεμογεννητριών
Πίνακας 1.5 Κατηγοριοποίηση ανεμογεννητριών βάσει ισχύος
Πίνακας 1. Περιγραφή Τεχνολογιών / Διαδικασιών Εκμετάλλευσης Ενεργειακού Περιεχομένου Βιομάζας
Πίνακας 2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Α΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Β΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Γ΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Δ΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ε΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ζ΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.7 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Η΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.8 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Θ΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.9 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τύπου Ι΄ εντός του κλάδου ΑΠΕ
Πίνακας 2.10 Νέες Ρυθμίσεις του Ν. 3468/2006 περί Έργων ΑΠΕ
Πίνακας 3.1 Απαιτήσεις Εγκαταστημένης Ισχύος από ΑΠΕ για το έτος 2010, για την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο
Πίνακας 3.2 Διάφορες Μορφές Κυβερνητικών Επιδοτήσεων στον Ενεργειακό Κλάδο
Πίνακας 3.3 Εκτιμήσεις Συνολικών Επιδοτήσεων (Εκτός και Εντός Προϋπολογισμού) εντός του Ενεργειακού Κλάδου για το έτος 2001 (δισ. €) για την Ε.Ε -15
Πίνακας 4.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 4.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων της Διεθνούς Αγοράς στον Τομέα Ανάπτυξης, Παραγωγής, Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.3 Παρουσίαση Ελληνικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης – Διάθεσης και Εμπορίας Συστημάτων Ενεργειακής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Πίνακας 4.4 Παρουσίαση Ελληνικών Επιχειρήσεων ή Ομίλων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 4.5 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Πίνακας 4.6 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π4.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π4.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π4.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π4.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π4.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Π4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Π4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Πίνακας 5.1 Συμμετοχή Διάφορων Πηγών Ενέργειας για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2005 και 2006)
Πίνακας 5.2 Γεωγραφική Κατανομή Εγκαταστημένης Δυναμικότητας ΑΠΕ σε MW (Αύγουστος 2007)
Πίνακας 6.1 Επίπεδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006) για χώρες ΟΟΣΑ και ΟΟΣΑ Ευρώπης – ΤWh
Πίνακας 6.2 Διαχρονική Εξέλιξη Εγκαταστημένης Δυναμικότητας (MW) Αιολικής Ενέργειας για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2002 - 2006)
Πίνακας 7.1 Ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2001 – 2006)
Πίνακας 7.2 Βασικό Σενάριο Επίτευξης Στόχων για το Έτος 2010