ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Στην ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση αστικών και
εμπορικών-βιομηχανικών απορριμμάτων δραστηριοποιείται σχετικά μεγάλος
αριθμός, μικρού κυρίως μεγέθους επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις του
κλάδου είτε λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι συνεργάτες των εγκεκριμένων
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) είτε ως αποδέκτες και
επεξεργαστές-έμποροι βιομηχανικών και εμπορικών απορριμμάτων ή
συνδυαστικά.
Η ζήτηση προσδιορίζεται από την παραγωγή αποβλήτων στα θεσμοθετημένα
ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης και επηρεάζεται από την κατανάλωση,
δηλαδή τις ποσότητες προϊόντων που διοχετεύονται στην αγορά ("put on
the market") από τους παραγωγούς, ανάλογα με τις επικρατούσες
συνθήκες.
Η αξία του εξεταζόμενου κλάδου (έσοδα των επιχειρήσεων από συνεργασίες
με τα ΣΕΔ και έσοδα από τις πωλήσεις ανακτημένων υλικών στην Ελλάδα
και το εξωτερικό) παρουσίασε μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό 15% περίπου
στο διάστημα 2007-2009, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών του scrap
διεθνώς.
Η αξία των εξαγωγών ανακτημένων υλικών (scrap) κατέγραψε μείωση 13% το
2009 σε σύγκριση με το 2008. Οι εξαγωγές ανακτημένων υλικών καλύπτουν
περίπου το 37% των συνολικών εσόδων από την πώληση ανακτημένων υλικών
των επιχειρήσεων, το 2009.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2010»
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι / Κοινοτικοί Κανονισμοί / Κοινοτικές Οδηγίες)
2. Ζήτηση
• Συσκευασία (χαρτί-χαρτόνι, πλαστικά, γυαλί, μέταλλο)
• Ελαστικά Οχημάτων
• Συσσωρευτές Οχημάτων
• Λιπαντικά Οχημάτων
• Εξέλιξη του Στόλου Οχημάτων
• Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές
• Μηχανήματα Ήχου & Εικόνας
3. Προσφορά
3.1 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ)
3.2 Προώθηση και Προβολή Ρευμάτων Ανακύκλωσης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Αγορά
4.1 Επίσημα ποσοτικά αποτελέσματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ανά ρεύμα
4.2 Αξίας της αγοράς ανακύκλωσης – Μερίδια επιχειρήσεων
4.3 Εξαγωγές ανακτημένων υλικών
4.4 Επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 Τρίτες χώρες
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτική
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικοί δείκτες ανακύκλωσης ΕΕ-27 (NACE 37) το 2004
Πίνακας 1.2 Κατανάλωση συσκευασιών στην Ελλάδα 1996-1998 (σε τόνους)
Πίνακας 1.3 Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας (1998)
Πίνακας 2.1 Εγχώρια αγορά τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2009)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών συσκευασίας (2006-2008)
Πίνακας 2.3 Εγχώρια αγορά ελαστικών οχημάτων (2006-2008)
Πίνακας 2.4 Εγχώρια αγορά συσσωρευτών οχημάτων (2006-2008)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη στόλου οχημάτων (2006-2009)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Φαινομενικής Κατανάλωσης Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2006-2009)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη Αγοράς Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας (2006-2008)
Πίνακας 3.1 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΣΕΔ)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Επεξήγηση Συντμήσεων Επωνυμιών Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ανακύκλωσης ανά μέσο ενημέρωσης (2005 – 2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανακύκλωσης ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Ρεύμα Συσκευασίας (2008-2009)
Πίνακας 4.2 Ρεύμα ΑΗΗΕ (2008-2009)
Πίνακας 4.3 Ρεύμα ΑΗΗΕ-Φωτιστικά & Λαμπτήρες (2009)
Πίνακας 4.4 Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (2008-2009)
Πίνακας 4.5 Γεωγραφική Κατανομή Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (2009)
Πίνακας 4.6 Γεωγραφική Κατανομή ΑΛΕ και σημείων συλλογής (2009)
Πίνακας 4.7 Γεωγραφική Κατανομή ΟΤΚΖ και Προέλευση ΟΤΚΖ (2008-2009)
Πίνακας 4.8 Συνολική Αξία της Αγοράς Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (2007-2009)
Πίνακας 4.9 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αξία της Αγοράς της Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (2009)
Πίνακας 4.10 Αξία Εξαγωγών Ανακτημένων Υλικών (2008-2009)
Πίνακας 5.1 Ανακύκλωση και Εξωτερικό Εμπόριο Ανακτημένων Υλικών (Scrap) στις ΗΠΑ (2008-2009)
Π5.1 Στοιχεία ρεύματος συσκευασίας στην ΕΕ (2004-2007)
Π5.2 Στοιχεία ρεύματος ΑΗΗΕ στην ΕΕ (2006-2008)
Π5.3 Απόβλητα Μπαταριών & Συσσωρευτών στην ΕΕ (2004-2006)
Π5.4 Στοιχεία ρεύματος ΟΤΚΖ στην ΕΕ (2006-2008)
Π5.5 Στοιχεία Αστικών Αποβλήτων στις ΗΠΑ (2003-2008)