ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

REAL ESTATE

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
“REAL ESTATE 2010”
Σύνοψη
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Οριοθέτηση του Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Βασικά Στατιστικά Μεγέθη
 Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των ακινήτων
 Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ)
 Κύριες διατάξεις πολεοδομικού πλαισίου
 Εθνικό Κτηματολόγιο
 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)
 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του δημοσίου (Sale and Lease back, Sale Construct, Leaseback Operating Leasing)
 Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων
Έρευνα Aspis Real Estate 2010
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ακινήτων
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτητης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.4 Κόστος Κατασκευής Ακινήτων
2.2.5 Επενδύσεις Κατοικιών και Κατασκευών
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Η Ζήτηση Νέων Κατοικιών
2.6 Η Ζήτηση Επαγγελματικών Χώρων
2.7 Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων
2.8 Ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων
2.9 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
2.10 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
2.10.1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα
2.10.2 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
3.2.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.2.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.2.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Ακινήτων
3.2.4 Επιχειρήσεις Εκμισθώσεων Ακινήτων
3.3 Κορυφαίοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας-Μεγάλα Έργα
3.3.1 Ασφαλιστικά Ταμεία
3.3.2 Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ
3.3.3 Εκκλησία της Ελλάδος
3.3.4 Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ
3.3.5 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
3.3.6 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ
3.3.7 Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΑΕ
3.3.8 Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ
3.3.9 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
3.4.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εκμίσθωσης Ακινήτων
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ακίνητη Περιουσία
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Ακίνητη Περιουσία
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ο Κλάδος του Real Estate στην Ευρωπαϊκή & Διεθνή Αγορά
5.1 Οικιστικά Ακίνητα
5.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
5.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη
5.4 Κατάταξη Ελκυστικότητας Ευρωπαϊκών Πόλεων
5.5 Διεθνείς Αγορές Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μεταβολή αριθμού κατοικιών στο σύνολο της χώρας 1991-2001
Πίνακας 1.2 Κατανομή κανονικών και μη κανονικών κατοικιών ανά περιφέρεια σύμφωνα με την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001
Πίνακας 1.3 Μέση Τιμή Ακινήτων στη περιοχή της Αθήνας (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2010)
Πίνακας 1.4 Μέση Τιμή Ακινήτων στα Ανατολικά Προάστια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2010)
Πίνακας 1.5 Μέση Τιμή Ακινήτων στον Πειραιά και την Περιφέρεια
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2010)
Πίνακας 1.6 Μέση Τιμή Ακινήτων στα Βόρεια Προάστια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2010)
Πίνακας 1.7 Μέση Τιμή Ακινήτων στα Δυτικά Προάστια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2010)
Πίνακας 1.8 Μέση Τιμή Ακινήτων στα Νότια Προάστια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2010)
Π1.1 Κατανομή των κατοικιών στους νομούς της χώρας σύμφωνα με την απογραφή του 2001 (18 Μαρτίου 2001)
Π1.2 Πληροφοριακά στοιχεία κατοικιών από την απογραφή του 2001
Π1.3 Συνθήκες Στέγασης των Νοικοκυριών (ποσοστά νοικοκυριών ή κατοικιών στο σύνολο) 1987-2005
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2009)
Πίνακας 2.2 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2009)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2003-2009)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων στην Ελλάδα (2003-2009)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στη ζώνη του ευρώ και στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2008-Φεβρουάριος 2010)
Πίνακας 2.6 Στεγαστικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2005-Ιούλιος 2010)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος και καθαρής αποταμίευσης (2000-2009)
Πίνακας 2.8 Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής (2000-2009)
Πίνακας 2.9 Εξέλιξη δείκτη τιμών κατηγοριών έργων και αμοιβής εργασίας (2000-2009)
Πίνακας 2.10 Αριθμός νέων κατοικιών στην Ελλάδα (2000-2009)
Πίνακας 2.11 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2009)
Πίνακας 2.12 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1996-2009)
Πίνακας 2.13 Κατάλογος εγκεκριμένων έργων που υπάγονται στον Ν.3389/2005
Π2.1 Συγκριτικά αποτελέσματα πραγματικού πληθυσμού απογραφών κατά νομό (1991, 2001)
Π2.2 Επίπεδα επιτοκίων στεγαστικών δανείων (Οκτώβριος 2010)
Π2.3 Επίπεδα επιτοκίων επαγγελματικής στέγης (Σεπτέμβριος 2009)
Π2.4 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2009)
Π2.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2001-2009)
Π2.6 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2009)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2009)
Π2.9 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3(2001-2009)
Π2.10 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούλιος 2009 & 2010)
Π2.11 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2008-2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων μεσιτών-μελών της FIABCI (2010)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων και φορέων συμβούλων ακινήτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων των κυριοτέρων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2005-2009)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2005-2009)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2005-2009)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες των επωνυμιών των εταιρειών που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.1–3.5)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες των επωνυμιών των εταιρειών που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.6–3.10)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ακίνητη Περιουσία
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Ακίνητη Περιουσία (2010-2009)
Π3.1 Πλήθος επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας (2006)
Π3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων συλλόγων μεσιτών (Οκτώβριος 2010)
Π3.3 Εξέλιξη της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (2006-2008)
Π3.4 Πορεία της μεταολυμπιακής αξιοποίησης Ολυμπιακών Ακινήτων ανά εγκατάσταση (Οκτώβριος 2010)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2005-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2008-2009)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2005-2009)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2005-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2008-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2008-2009)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2008-2009)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2008-2009)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2008-2009)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη αγοραπωλησιών ακινήτων βάσει των συναφθεισών συμβολαιογραφικών πράξεων (2002-2006)
Πίνακας 4.2 Κλαδικά αποτελέσματα ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε τρέχουσες τιμές (2000-2009)
Πίνακας 4.3 Δείκτης τιμών κατοικιών (2000-2010)
Π4.1 Μηνιαία εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Δείκτη Τιμών Ενοικίων
(1/2000-9/2010)
Π4.2 Μέση ετήσια εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Δείκτη Τιμών Ενοικίων
(2000-2009)
Πίνακας 5.1 Δείκτης κόστους διαβίωσης συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατοικίας (2006-2010)
Πίνακας 5.2 Eξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη
(1o τρίμηνο 2007 - 2ο τρίμηνο 2010)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη
(Ιανουάριος 2007-Αύγουστος 2010)
Πίνακας 5.4 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης (ανά τ.μ.) και συνολικό κόστος εγκατάστασης γραφειακών χώρων
Πίνακας 5.5 Διαθέσιμος γραφειακός χώρος σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις
Πίνακας 5.6 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης (ανά τ.μ.) και συνολικό κόστος εγκατάστασης εμπορικών και βιομηχανικών χώρων
Πίνακας 5.7 Παρουσίαση των 50 πιο ακριβών πόλεων παγκοσμίως σε γραφειακούς χώρους, βάσει του κόστους εγκατάστασης (2010)
Πίνακας 5.8 Παρουσίαση των 15 ταχύτερα αναπτυσσόμενων πόλεων βάσει ετήσιας αύξησης του κόστους εγκατάστασης γραφειακών χώρων (2010)
Πίνακας 5.9 Οι ελκυστικότερες πόλεις για την εγκατάσταση επιχείρησης (1990-2010)
Πίνακας 5.10 Κατάταξη πόλεων σε όρους μισθώματος σε σχέση με την αξία χώρων γραφείων (2005-2010)
Πίνακας 5.11 Κατάταξη πόλεων βάσει της διαθεσιμότητας χώρων γραφείων (2005-2010)
Πίνακας 5.12 Απαραίτητα κριτήρια για την εγκατάσταση επιχείρησης (2003-2009)
Πίνακας 5.13 Στρατηγική διαχείρισης ιδιοκτησίας (2010/2011)
Π5.1 Παρουσίαση των 30 ακριβότερων αγορών ακινήτων (2009)
Π5.2 Παρουσίαση χωρών με τις υψηλότερες ετήσιες μεικτές αποδόσεις ενοικίων (2010)