ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

REAL ESTATE

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
Α' ΜΕΡΟΣ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1.Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οριοθέτηση του Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Βασικά Στατιστικά Μεγέθη
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
 Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των ακινήτων
 Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ)
 Κύριες διατάξεις πολεοδομικού πλαισίου
 Εθνικό Κτηματολόγιο
 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)
 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του δημοσίου
 Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων
1.5 Η Υφιστάμενη Κατάσταση – Έρευνες για την Αγορά Ακινήτων
Έρευνα Aspis Real Estate 2009
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση Ακινήτων
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.4 Κόστος Κατασκευής Ακινήτων
2.2.5 Επενδύσεις Κατοικιών και Κατασκευών
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Η Ζήτηση Νέων Κατοικιών
2.6 Η Ζήτηση Επαγγελματικών Χώρων
2.7 Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων
2.8 Ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων
2.9 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
2.10 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
2.10.1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα
2.10.2 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.10.3 Σ.Δ.Ι.Τ.- Έργα ανταποδοτικού και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (διαφορές-χαρακτηριστικά)
2.10.4 Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Υπηρεσιών στην Αγορά Ακινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
3.2.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.2.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.2.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης
3.2.4 Εκμισθώσεις Ακινήτων
3.3 Κορυφαίοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας-Μεγάλα Έργα
3.3.1 Ασφαλιστικά Ταμεία
3.3.2 Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ
3.3.3 Εκκλησία της Ελλάδος
3.3.4 Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ
3.3.5 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
3.3.6 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ
3.3.7 Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΑΕ
3.3.8 Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ
3.3.9 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
3.4.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εκμίσθωσης Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Εγχώρια Αγορά των Ακινήτων
4.1 Γενικά Στοιχεία Αγοραπωλησιών Ακινήτων
4.2 Εγχώρια Αγορά Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Ο Κλάδος του Real Estate στην Ευρωπαϊκή & Διεθνή Αγορά
5.1 Οικιστικά Ακίνητα
5.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
5.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη
5.4 Κατάταξη Ελκυστικότητας Ευρωπαϊκών Πόλεων
5.5 Διεθνείς Αγορές Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Ανάπτυξης Ακινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εταιρειών Συμβούλων Ακινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
Β' ΜΕΡΟΣ
1. Η Αγορά Κατοικιών Στην Αττική - Πωλήσεις Κατοικιών
1.1 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Α΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Α’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Α’
1.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Β΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη B’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Β’
1.3 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Γ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Γ’:
Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Γ’
1.4 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Δ΄
I. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Δ’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Δ’
1.5 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Ε΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη E’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Ε’
1.6 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη ΣΤ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη ΣΤ’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη ΣΤ’
1.7 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Z΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Z’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Z’
2. Η Αγορά Κατοικιών στην Αττική - Ενοικιάσεις Κατοικιών
2.1 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Α΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Α’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
2.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη B΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη B’:
Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
2.3 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Γ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Γ’:
Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
2.4 Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Δ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Δ’:
Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
2.5 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη E΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη E’:
Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
2.6 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη ΣΤ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη ΣΤ’:
Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
2.7 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Z΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Z’:
Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
3. Η Αγορά Κατοικιών στη Θεσσαλονίκη - Πωλήσεις Κατοικιών
3.1 Η Αγορά Κατοικιών στη Ανατολική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
3.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Δυτική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
3.3 Η Αγορά Κατοικιών στην Κεντρική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στην Κεντρική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
4. Η Αγορά Κατοικιών στη Θεσσαλονίκη – Ενοικιάσεις Κατοικιών
4.1 Η Αγορά Κατοικιών στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
4.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Δυτική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
4.3 Η Αγορά Κατοικιών στην Κεντρική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διαμέσου Ενοικίου Ανά Τ.Μ.
• Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στην Κεντρική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Α΄ΜΕΡΟΣ
Πίνακας 1.1 Μεταβολή αριθμού κατοικιών στο σύνολο της χώρας 1991-2001
Πίνακας 1.2 Κατανομή κανονικών και μη κανονικών κατοικιών ανά περιφέρεια σύμφωνα με την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001
Π1.1 Κατανομή των κατοικιών στους νομούς της χώρας σύμφωνα με την απογραφή του 2001 (18 Μαρτίου 2001)
Π1.2 Κατανομή κατοικιών στους δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την απογραφή του 2001 (18 Μαρτίου 2001)
Π1.3 Πληροφοριακά στοιχεία κατοικιών από την απογραφή του 2001
Π1.4 Συνθήκες Στέγασης των Νοικοκυριών (ποσοστά νοικοκυριών ή κατοικιών στο σύνολο) 1987-2005
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2008)
Πίνακας 2.2 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2008)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2003-2008)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων στην Ελλάδα (2003-2008)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στη ζώνη του ευρώ και στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2007-Ιανουάριος 2009)
Πίνακας 2.6 Στεγαστικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2003-Μάιος 2009)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος και καθαρής αποταμίευσης (2000-2008)
Πίνακας 2.8 Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής (2000-2008)
Πίνακας 2.9 Εξέλιξη δείκτη τιμών κατηγοριών έργων και αμοιβής εργασίας (2000-2008)
Πίνακας 2.10 Αριθμός νέων κατοικιών στην Ελλάδα (1998-2008)
Πίνακας 2.11 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2008)
Πίνακας 2.12 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1996-2008)
Πίνακας 2.13 Κατάλογος εγκεκριμένων έργων που υπάγονται στον Ν.3389/2005
Πίνακας 2.14 Σύγκριση ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ
Π2.1 Συγκριτικά αποτελέσματα πραγματικού πληθυσμού απογραφών κατά νομό (1991, 2001)
Π2.2 Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, τόπο διαμονής και κύριο λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα (Απογραφή 2001)
Π2.3 Επίπεδα επιτοκίων στεγαστικών δανείων (Σεπτέμβριος 2009)
Π2.4 Επίπεδα επιτοκίων επαγγελματικής στέγης (Σεπτέμβριος 2009)
Π2.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2008)
Π2.6 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2001-2008)
Π2.7 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.9 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.10 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2008)
Π2.11 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2008)
Π2.12 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2007-2008)
Π2.13 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2008)
Π2.14 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2008)
Π2.15 Νέες οικοδομές, προσθήκες και αριθμός κατοικιών κατά Υ.Π.Α, Νομό, Δήμο ή Κοινότητα (2005-2007)
Π2.16 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων μεσιτών-μελών της FIABCI (2009)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων και φορέων συμβούλων ακινήτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων
Πίνακας 3.5 Εξέλιξη της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (2006-2008)
Πίνακας 3.6 Ορισμένα από τα σημαντικότερα ακίνητα που είχε στην κατοχή του το ΙΚΑ στις 31/12/2008
Πίνακας 3.7 Διαχρονική εξέλιξη και διάρθρωση εσόδων της ΚΕΔ από διαχείριση ακινήτων (2003-2007)
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2004-2008)
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2004-2008)
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2004-2008)
Πίνακας 3.11 Επωνυμίες επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.12 Επωνυμίες επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Πλήθος επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας ανά νομό (2005)
Π3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων συλλόγων μεσιτών (Σεπτέμβριος 2009)
Π3.3 Κώδικας δεοντολογίας των μεσιτών αστικών συμβάσεων
Π3.4 Η αντικειμενική αξία των ακινήτων ορισμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (2005-2007)
Π3.5 Πρόγραμμα αγορών της ΚΕΔ (2007)
Π3.6 Πρόγραμμα Έργων (Κατασκευές- Συντηρήσεις- Μελέτες) της ΚΕΔ (2007)
Π3.7 Προτάσεις επιλογής έργων προγράμματος στέγασης της ΚΕΔ
Π3.8 Πορεία της μεταολυμπιακής αξιοποίησης των Ολυμπιακών Ακινήτων ανά εγκατάσταση (12/6/2008)
Π3.9 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων
(2004-2008)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2004-2008)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2007-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων
(2007-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων
(2007-2008)
Π3.18 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2004-2008)
Π3.19 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2004-2008)
Π3.20 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2004-2008)
Π3.21 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων
(2004-2008)
Π3.22 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2004-2008)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2007-2008)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων
(2007-2008)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων
(2007-2008)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2007-2008)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων
(2007-2008)
Π3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων
(2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη αγοραπωλησιών ακινήτων βάσει των συναφθεισών συμβολαιογραφικών πράξεων (2002-2006)
Πίνακας 4.2 Κλαδικά αποτελέσματα ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε τρέχουσες τιμές (2000-2008)
Πίνακας 4.3 Δείκτης τιμών κατοικιών (2000-2008)
Π4.1 Μηνιαία εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Δείκτη Τιμών Ενοικίων (1/2000-8/2009)
Π4.2 Μέση ετήσια εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Δείκτη Τιμών Ενοικίων
(2000-2008)
Πίνακας 5.1 Δείκτης κόστους διαβίωσης συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατοικίας (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Eξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη
(1o τρίμηνο 2006 - 2ο τρίμηνο 2009)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη
(Μάιος 2005-Ιούλιος 2009)
Πίνακας 5.4 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης (ανά τ.μ.) και συνολικό κόστος εγκατάστασης γραφειακών χώρων στο κέντρο ευρωπαϊκών πόλεων (Αύγουστος 2007)
Πίνακας 5.5 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης (ανά τ.μ.) και συνολικό κόστος εγκατάστασης γραφειακών χώρων στα προάστια ευρωπαϊκών πόλεων (Αύγουστος 2007)
Πίνακας 5.6 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης (ανά τ.μ.) και συνολικό κόστος εγκατάστασης εμπορικών χώρων (Αύγουστος 2007)
Πίνακας 5.7 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης ανά τ.μ. και συνολικό κόστος εγκατάστασης βιομηχανικών χώρων (Αύγουστος 2007)
Πίνακας 5.8 Παρουσίαση των 50 πιο ακριβών πόλεων παγκοσμίως σε γραφειακούς χώρους, βάσει του κόστους εγκατάστασης (Μάιος 2009)
Πίνακας 5.9 Παρουσίαση των 15 ταχύτερα αναπτυσσόμενων πόλεων σύμφωνα με την ετήσια ποσοστιαία άνοδο του κόστους εγκατάστασης γραφειακών χώρων (Μάιος 2009)
Πίνακας 5.10 Οι ελκυστικότερες πόλεις για την εγκατάσταση επιχείρησης (1990-2009)
Πίνακας 5.11 Κατάταξη πόλεων σε όρους μισθώματος σε σχέση με την αξία χώρων γραφείων (2005-2009)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη πόλεων βάσει της διαθεσιμότητας χώρων γραφείων (2005-2009)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη πόλεων βάσει της ευκολίας εισόδου μιας εταιρείας στην αγορά
(2005-2009)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη πόλεων βάσει του χαμηλότερου κόστους προσωπικού (2005-2009)
Πίνακας 5.15 Απαραίτητα κριτήρια για την εγκατάσταση επιχείρησης (2003-2009)
Πίνακας 5.16 Στρατηγική διαχείρισης ιδιοκτησίας (2008)
Π5.1 Παρουσίαση των 30 ακριβότερων αγορών ακινήτων (2009)
Π5.2 Παρουσίαση χωρών με τις υψηλότερες ετήσιες μεικτές αποδόσεις ενοικίων (2009)

Β' ΜΕΡΟΣ
Πίνακας 1.Α.1 Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ζώνης Α’ ανά όροφο: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 1.Α.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Α’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 1.Α.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη Α’
Πίνακας 1.Β.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ζώνης B’ ανά όροφο: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 1.Β.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης B’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 1.Β.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη B’
Πίνακας 1.Γ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ζώνης Γ’ ανά όροφο: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 1.Γ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Γ’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 1.Γ.3: Συνολική Απόδοση: Ζώνη Γ’
Πίνακας 1.Δ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ζώνης Δ’ ανά όροφο: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 1.Δ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Δ’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 1.Δ.3: Συνολική Απόδοση: Ζώνη Δ’
Πίνακας 1.Ε.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ζώνης E’ ανά όροφο: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 1.Ε.2:Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης E’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 1.Ε.3: Συνολική Απόδοση: Ζώνη E’
Πίνακας 1.ΣΤ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ζώνης ΣΤ’ ανά όροφο: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 1.ΣΤ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης ΣΤ: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 1.ΣΤ.3: Συνολική Απόδοση: Ζώνη ΣΤ’
Πίνακας 1.Ζ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ζώνης Z’ ανά όροφο: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 1.Ζ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Z’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 1.Ζ.3: Συνολική Απόδοση: Ζώνη Z’
Πίνακας 2.Α.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Α’:
Ιουνίου 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 2.Α.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Α’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 2.Β.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη B’: Ιουνίου 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 2.Β.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης B’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 2.Γ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Γ’: Ιουνίου 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 2.Γ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Γ’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 2.Δ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Δ’:
Ιουνίου 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 2.Δ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Δ’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 2.Ε.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη E’:
Ιουνίου 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 2.Ε.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Ε’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 2.ΣΤ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη ΣΤ’:
Ιουνίου 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 2.ΣΤ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης ΣΤ’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 2.Ζ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Z’:
Ιουνίου 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 2.Ζ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Z’: Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 3.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ανά όροφο : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 3.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 3.3: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Δυτικής Θεσσαλονίκης ανά όροφο : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 3.4: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Δυτικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 3.5: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τμ της Κεντρικής Θεσσαλονίκης ανά όροφο : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 3.6: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Κεντρικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 4.1: Εξέλιξη διάμεσου ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανά όροφο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 4.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 4.3: Εξέλιξη διάμεσου ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανά όροφο στη Δυτική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 4.4: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Δυτικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009
Πίνακας 4.5: Εξέλιξη διάμεσου ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανά όροφο στην Κεντρική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 (€/m2)
Πίνακας 4.6: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Κεντρικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009