ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Προϊόντα Σκυροδέματος και Χρήσεις – Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
1.4 Ιστορικό του Κλάδου
1.5 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Σκυρόδεμα
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.4.1 Αττικό Μετρό
2.4.2 Μετρό Θεσσαλονίκης
2.4.3 Έργα ΟΣΕ
2.4.4 Οδικά Έργα στον Άξονα ΠΑΘΕ
2.4.5 Ολυμπία Οδός
2.4.6 Ιονία Οδός
2.4.7 Λιμενικά Έργα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σκυροδεματος
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Η Προσφορά Σκυροδέματος στο Νομό Αττικής
3.2.1 Χαρακτηριστικά Τοπικής Αγοράς
3.2.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου στο Νομό Αττικής
3.2.3 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής Σκυροδέματος Νομού Αττικής
3.2.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών νομού Αττικής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.3 Η Προσφορά Σκυροδέματος στο Νομό Θεσσαλονίκης
3.3.1 Χαρακτηριστικά Τοπικής Αγοράς
3.3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου στο Νομό Θεσσαλονίκης
3.3.3 Πωλήσεις Εταιρειών Νομού Θεσσαλονίκης
3.3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών στο νομό Θεσσαλονίκης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4 Η Προσφορά Σκυροδέματος στη Λοιπή Ελλάδα
3.4.1 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου στη Λοιπή Ελλάδα
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών Ετοίμου Σκυροδέματος Λοιπής Ελλάδας
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών στη λοιπή Ελλάδα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5 Χωροταξική Κατανομή Εταιρειών Σκυροδέματος στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
3.6 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.7 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Σκυροδέματος (Σήμα Ποιότητας)
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του ευρύτερου Βιομηχανικού Κλάδου «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Ετοίμου Σκυροδέματος
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σκυροδέματος
4.1 Εγχώρια Κατανάλωση Τσιμέντου–Σύνολο Εγχώριας Παραγωγής Σκυροδέματος
4.2 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Αττικής – Μερίδια Εταιρειών και Ομίλων - Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Θεσσαλονίκης – Μερίδια Εταιρειών & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.4 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Λοιπής Ελλάδας – Μερίδια Εταιρειών και Δείκτης Συγκέντρωσης
5. Η Αγορά Σκυροδέματος στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Σκυροδέματος
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου παραγωγής (2005-2009)
Πίνακας 1.2 Αριθμός καταστημάτων, απασχολουμένων και σύνολο αμοιβών στον ευρύτερο κλάδο κατασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο (2004-2006)
Πίνακας 1.3 Αξία παραχθέντων προϊόντων, πρώτων υλών και δαπάνες μεταφοράς στον ευρύτερο κλάδο κατασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο (2004-2006)
Πίνακας 1.4 Διάρθρωση προστιθέμενης αξίας και αξία επενδύσεων, στον ευρύτερο κλάδο κατασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο (2004-2006)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2003-2009)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2005-2009)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2003-2009)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2003-2009)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2003-2009)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια
(Ιανουάριος – Αύγουστος 2010/2009)
Π2.5 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2003-2009)
Π2.6 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομείς (2008-2010)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος κατά νομική μορφή (2003 – 2006)
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις παραγωγήγς σκυροδέματος νομού Αττικής
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2005-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κυριότερες επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εταιρειών σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2005-2010)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Κυριότερες επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος λοιπής Ελλάδας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εταιρειών σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Μεταβολές βασικών λογαριασμών ομαδοποιημένων ισολογισμών εταιρειών ανά περιοχή δραστηριότητας (2008-2009)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης(2010-2009)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική ικανότητα του βιομηχανικού κλάδου «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών» (2010)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου ετοίμου σκυροδέματος
(2010-2009)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών» (2010-2009)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος (2004-2005)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2005-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Αττικής (2008-2009)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2005-2009)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2008-2009)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2008-2009)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2008-2009)
Π3.19 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2005-2009)
Π3.20 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2005-2009)
Π3.21 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2005-2009)
Π3.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2005-2009)
Π3.23 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2005-2009)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2008-2009)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2008-2009)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2008-2009)
Π3.27 Χωροταξική κατανομή μονάδων σκυροδέματος νομού Αττικής
Π3.28 Χωροταξική κατανομή μονάδων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου (2000-2010)
Πίνακας 4.2 Εγχώριες παραδόσεις τσιμέντου σε εταιρείες σκυροδέματος (2000-2010)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος (2000-2010)
Πίνακας 4.4 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2000-2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2009)
Πίνακας 4.6 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2000-2010)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2009)
Πίνακας 4.8 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2000-2010)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2009)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή σκυροδέματος στην Ευρώπη* (2005-2009)
Π5.1 Μεγέθη βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη (2008-2009)
Π5.2 Μεγέθη βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη μόνον από εταιρείες μέλη της ERMCO (2008-2009)