ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν περίπου 400 επιχειρήσεις
παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, οι οποίες εκμεταλλεύονται 500 περίπου
εργοστάσια. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι σχετικά μικρού μεγέθους
με μία ή δύο το πολύ μονάδες παραγωγής, ενώ ένας γενικότερος
διαχωρισμός που ισχύει για τις επιχειρήσεις ετοίμου σκυροδέματος,
είναι μεταξύ εκείνων που ανήκουν σε ομίλους οι οποίοι ελέγχονται από
τις τσιμεντοβιομηχανίες και εκείνων που λειτουργούν αυτόνομα.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος το οποίο δεν δύναται να
μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις δίχως να χάσει τις ιδιότητές του, ο
κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό γεωγραφικής διασποράς των
μονάδων παραγωγής σε όλη τη χώρα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
κάλυψη της κάθε τοπικής αγοράς.
Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα η οποία παρουσιάζει συνεχή μείωση
από το 2007 και μετά, αποτελεί το σημαντικότερο προσδιοριστικό
παράγοντα ζήτησης για έτοιμο σκυρόδεμα.
Η εγχώρια παραγωγή σκυροδέματος παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό
μεταβολής -2,7% την περίοδο 2000-2009. Ειδικότερα, μείωση 21,8%
εμφανίζει το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ περαιτέρω μείωση
καταγράφεται το 2010 (της τάξης του 17%). Στο νομό Αττικής η μείωση
του όγκου παραγωγής ήταν 25,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ στο
νομό Θεσσαλονίκης και την υπόλοιπη Ελλάδα η μείωση ήταν 29,4% και
18,2% αντίστοιχα. Ο νομός Αττικής συγκέντρωσε το 2009 το 30% της
συνολικής παραγωγής σκυροδέματος και ο νομός Θεσσαλονίκης το 9%
αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τεχνολογία Σκυροδέματος
1.2.1 Βασικές Έννοιες – Ιστορικά Στοιχεία
1.2.2 Πρώτες Ύλες και Μέθοδοι Παραγωγής
1.2.3 Προϊόντα Σκυροδέματος και Χρήσεις – Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
1.3 Ιστορικό του Κλάδου
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Σκυρόδεμα
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.4.1 Αττικό Μετρό
2.4.2 Μετρό Θεσσαλονίκης
2.4.3 Έργα ΟΣΕ
2.4.4 Εγνατία Οδός
2.4.5 Ιονία Οδός
2.4.6 Λιμενικά Έργα
2.4.7 Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσσαλονίκης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σκυροδέματος
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Η Προσφορά Σκυροδέματος στο Νομό Αττικής
3.2.1 Χαρακτηριστικά Τοπικής Αγοράς
3.2.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.3 Πωλήσεις Εταιρειών Νομού Αττικής
3.2.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.3 Η Προσφορά Σκυροδέματος στο Νομό Θεσσαλονίκης
3.3.1 Χαρακτηριστικά Τοπικής Αγοράς
3.3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.3 Πωλήσεις Εταιρειών Νομού Θεσσαλονίκης
3.3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4 Η Προσφορά Σκυροδέματος στη Λοιπή Ελλάδα
3.4.1 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών Λοιπής Ελλάδας
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Σκυροδέματος στη Λοιπή Ελλάδα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Χωροταξική Κατανομή Εταιρειών Σκυροδέματος στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
3.6 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.7 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Σκυροδέματος (Σήμα Ποιότητας)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σκυροδέματος
4.1 Εγχώρια Κατανάλωση Τσιμέντου–Σύνολο Εγχώριας Παραγωγής Σκυροδέματος
4.2 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Αττικής – Μερίδια Εταιρειών και Ομίλων - Δείκτες Συγκέντρωσης
4.3 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Θεσσαλονίκης – Μερίδια Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
4.4 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Λοιπής Ελλάδας – Μερίδια Εταιρειών και Δείκτης Συγκέντρωσης
5. Η Αγορά Σκυροδέματος στην Ευρώπη
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Σκυροδέματος στο Νομό Αττικής (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Σκυροδέματος στην υπόλοιπη Ελλάδα(σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Σκυροδέματος στο Νομό Θεσσαλονίκης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου παραγωγής συνόλου βιομηχανίας και βιομηχανίας σκυροδέματος
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2007)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2001-2007)
Πίνακας 2.4 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2007)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2007)
Πίνακας 2.6 Επεκτάσεις Αττικό Μετρό υπό κατασκευή
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδός (Νοέμβριο 2008)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2008 & 2007)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2007)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2007)
Π2.8 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Π2.9 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομείς (2006-2008)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος κατά νομική μορφή (2001-2004)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος νομού Αττικής
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2003-2007)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2003-2007)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος λοιπής Ελλάδας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος Λοιπής Ελλάδος (2003-2007)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Πιστοποιημένες εταιρείες σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Εργοστασιακού Σκυροδέματος
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος (2004)
Π3.2 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2003-2007)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2003-2007)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2006-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2006-2007)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2003-2007)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2003-2007)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2006-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2006-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2006-2007)
Π3.19 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2003-2007)
Π3.20 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2003-2007)
Π3.21 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2003-2007)
Π3.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2003-2007)
Π3.23 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2003-2007)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2006-2007)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2006-2007)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2006-2007)
Π3.27 Χωροταξική κατανομή μονάδων σκυροδέματος νομού Αττικής
Π3.28 Χωροταξική κατανομή μονάδων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου (1990-2007)
Πίνακας 4.2 Εγχώριες παραδόσεις τσιμέντου σε εταιρείες σκυροδέματος (1990-2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή σκυροδέματος (1990–2007)
Πίνακας 4.4 Παραγωγή σκυροδέματος νομού Αττικής (1994-2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών και ομίλων παραγωγής σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2007)
Πίνακας 4.6 Παραγωγή σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (1994-2007)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2007)
Πίνακας 4.8 Παραγωγή σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (1994-2007)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2007)
Πίνακας 5.1 Μεγέθη της βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη (2006-2007)
Πίνακας 5.2 Μεγέθη της βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη μόνον από εταιρείες μέλη της ERMCO (2006-2007)