ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τεχνολογία Σκυροδέματος
1.2.1 Βασικές Έννοιες – Ιστορικά Στοιχεία
1.2.2 Πρώτες Ύλες και Μέθοδοι Παραγωγής
1.2.3 Προϊόντα Σκυροδέματος και Χρήσεις – Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
1.3 Ιστορικό του Κλάδου
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Σκυρόδεμα
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.4.1 Αττικό Μετρό
2.4.2 Μετρό Θεσσαλονίκης
2.4.3 Έργα ΟΣΕ
2.4.4 Εγνατία Οδός
2.4.5 Ιονία Οδός
2.4.6 Λιμενικά Έργα
2.4.7 Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσσαλονίκης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σκυροδέματος
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Η Προσφορά Σκυροδέματος στο Νομό Αττικής
3.2.1 Χαρακτηριστικά Τοπικής Αγοράς
3.2.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.3 Πωλήσεις Εταιρειών Νομού Αττικής
3.2.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.3 Η Προσφορά Σκυροδέματος στο Νομό Θεσσαλονίκης
3.3.1 Χαρακτηριστικά Τοπικής Αγοράς
3.3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.3 Πωλήσεις Εταιρειών Νομού Θεσσαλονίκης
3.3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4 Η Προσφορά Σκυροδέματος στη Λοιπή Ελλάδα
3.4.1 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών Λοιπής Ελλάδας
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Χωροταξική Κατανομή Εταιρειών Σκυροδέματος στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
3.6 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.7 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Σκυροδέματος (Σήμα Ποιότητας)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σκυροδέματος
4.1 Εγχώρια Κατανάλωση Τσιμέντου–Σύνολο Εγχώριας Παραγωγής Σκυροδέματος
4.2 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Αττικής – Μερίδια Εταιρειών και
Ομίλων - Δείκτες Συγκέντρωσης
4.3 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Θεσσαλονίκης – Μερίδια Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
4.4 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Λοιπής Ελλάδας – Μερίδια Εταιρειών και Δείκτης Συγκέντρωσης
5. Η Αγορά Σκυροδέματος στην Ευρώπη
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί Από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου παραγωγής συνόλου βιομηχανίας και βιομηχανίας σκυροδέματος
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.4 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2006)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2006)
Πίνακας 2.6 Επεκτάσεις Αττικό Μετρό υπό κατασκευή
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούλιος 2007 & 2006)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Π2.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.08.2007)
Π2.8 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα (2005-2007)
Π2.9 Έργο της Εγνατίας Οδού
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος κατά νομική μορφή (2001-2003)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος νομού Αττικής
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2002-2006)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2002-2006)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος λοιπής Ελλάδας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων σκυροδέματος Λοιπής Ελλάδος (2002-2006)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Πιστοποιημένες εταιρείες σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Εργοστασιακού Σκυροδέματος
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος (2003)
Π3.2 Περιφέρεια πρωτεύουσας: Δείκτες ευημερίας
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2006-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2006-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Αττικής (2006-2005)
Π3.10 Νομός Θεσσαλονίκης: Δείκτες ευημερίας
Π3.11 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2002-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2006-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2006-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (2006-2005)
Π3.18 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2002-2006)
Π3.19 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2002-2006)
Π3.20 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2002-2006)
Π3.21 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2002-2006)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σκυροδέματος λοιπής Ελλάδας (2006-2005)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σκυροδέματος λοιπής Ελλάδας (2006-2005)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σκυροδέματος λοιπής Ελλάδας (2006-2005)
Π3.25 Χωροταξική κατανομή μονάδων σκυροδέματος νομού Αττικής
Π3.26 Χωροταξική κατανομή μονάδων σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου (1990-2006)
Πίνακας 4.2 Εγχώριες παραδόσεις τσιμέντου σε εταιρείες σκυροδέματος (1990-2006)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή σκυροδέματος (1990–2006)
Πίνακας 4.4 Παραγωγή σκυροδέματος νομού Αττικής (1994-2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών & ομίλων παραγωγής σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2006)
Πίνακας 4.6 Παραγωγή σκυροδέματος νομού Θεσσαλονίκης (1994-2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2006)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2006)
Πίνακας 4.8 Παραγωγή σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (1994-2006)
Πίνακας 5.1 Μεγέθη της βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη (2005)
Πίνακας 5.2 Μεγέθη της βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη μόνον από εταιρείες μέλη της ERMCO (2004-2005)