ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

Ο κλάδος των ετοίμων φαγητών στη χώρα μας περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο παραγωγικές επιχειρήσεις, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων. Τα έτοιμα γεύματα ανάλογα τον τρόπο παρασκευής τους διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες: κατεψυγμένα, θερμοκρασίας ψυγείου, θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αποξηραμένα και φαγητά που πωλούνται στη «ζεστή γωνιά» των σούπερ μάρκετ.
Η αγορά των έτοιμων φαγητών στη χώρα μας παρουσιάζει ανάπτυξη μετά το 2000. Η συνολική αξία της αγοράς (σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε διαχρονική άνοδο το διάστημα 2000-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 13%.
Το 2008 η αγορά παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις ενώ από το 2009 καταγράφει πτωτική πορεία. Το 2011/10 ο ρυθμός μείωσης διαμορφώθηκε σε 3,3% το 2010/09 σε 2% και το 2009/08 η μείωση ήταν 2,5%. Η μείωση των πωλήσεων συνεχίστηκε και το 2012 (εκτιμώμενο ποσοστό -4,5%).
Το 2011 η κατηγορία των κατεψυγμένων φαγητών κάλυψε περίπου το 42% της συνολικής αξίας της αγοράς. Ακολούθησαν η κατηγορία των έτοιμων φαγητών κονσέρβας με ποσοστό 34%, τα φαγητά ψυγείου με 13,5%, τα προϊόντα ζεστής γωνιάς με 9% και τα αποξηραμένα φαγητά με 1,5%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψηi
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Έτοιμων Φαγητών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking63
3.9 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Έτοιμων Φαγητών
4.1 Μέγεθος Αγοράς – Κατηγορίες Προϊόντων
4.2 Βαθμός Συγκέντρωσης – Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
4.4 Ανάλυση των Εισαγωγών– Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.5 Ανάλυση των Εξαγωγών– Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδος (άνω των 15 ετών) κατά φύλο και κατάσταση απασχόλησης (Δεκ. 2011)
Πίνακας 2.2 Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά είδος απασχόλησης (πλήρης-μερική)
Πίνακας 2.3 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2009)
Πίνακας 2.4 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.5 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2005-2011)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2006-2011)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων (2007)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2006-2011)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας – Είδη Διατροφής (2011)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας – Είδη Διατροφής (2011-2010)
Πίνακας 3.8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2007–2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2010-2011)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2010 - 2011)
Πίνακας 3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2010-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΩΝΑΣΗΣ Ν. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. TAKE Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ETHNIC FOODS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής έτοιμων φαγητών βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης έτοιμων φαγητών ανά διαφημιστικό μέσο (2007-2011)
Π3.2 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης έτοιμων φαγητών ανά κατηγορία (2007-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη έτοιμων φαγητών ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2012*)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση της αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών ανά τύπο γεύματος (2004-2011)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2011)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών (2007-2011)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών (2007-2011
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2007-2011)
Π4.2 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2007-2011)
Π4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.4 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προορισμού (2009-2011)