ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
Χρόνος Απασχόλησης των Εργαζομένων
Μονομελή Νοικοκυριά
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.2.1 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.2 Ψυγεία-Καταψύκτες και Φούρνοι Μικροκυμάτων
2.3 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου Έτοιμων Φαγητών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Παραγωγής Τροφίμων
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ειδών Διατροφής
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Έτοιμα Φαγητά
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Ειδών Διατροφής
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Eτοιμων Φαγητών
4.1 Μέγεθος Αγοράς – Κατηγορίες Προϊόντων
4.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο-Μερίδια Αγοράς
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
4.3.1 Ανάλυση των Εισαγωγών Έτοιμων Φαγητών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.3.2 Ανάλυση των Εξαγωγών Έτοιμων Φαγητών–Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Kεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Oικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (2001)
Πίνακας 2.2 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2004/05, 2001)
Πίνακας 2.3 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.4 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2001-2008)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1998-2007)
Π2.2 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες του εξωτερικού (1998-2007)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων (2003-2005)
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων (2005)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2004-2009)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - Είδη Διατροφής (2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου ΕΜΠΟΡΙΟ - Είδη Διατροφής (2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου “Έτοιμα Φαγητά”
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - Είδη Διατροφής (2009-2008)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου ΕΜΠΟΡΙΟ - Είδη Διατροφής (2009-2008)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης έτοιμων φαγητών ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης έτοιμων φαγητών ανά κατηγορία (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη έτοιμων φαγητών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμων φαγητών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2009)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση της αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών ανά τύπο γεύματος
(2004-2009)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου(2009)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών (2003-2008)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών (2003-2008)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2003-2008)
Π4.2 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2003-2008)
Π4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2003-2008)
Π4.4 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προορισμού (2003-2008)