ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
Χρόνος Απασχόλησης των Εργαζομένων
Μονομελή Νοικοκυριά
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.2.1 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.2 Ψυγεία-Καταψύκτες και Φούρνοι Μικροκυμάτων
2.3 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου Έτοιμων Φαγητών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Παραγωγής Τροφίμων
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Eτοιμων Φαγητών
4.1 Μέγεθος Αγοράς – Κατηγορίες Προϊόντων
4.2 Μερίδια Αγοράς
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
4.3.1 Ανάλυση των Εισαγωγών Έτοιμων Φαγητών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.3.2 Ανάλυση των Εξαγωγών Έτοιμων Φαγητών–Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Kεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (2001)
Πίνακας 2.2 Μέσος πραγματικός εβδομαδιαίος χρόνος (ώρες ανά εβδομάδα) απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες της Ευρώπης (2002)
Πίνακας 2.3 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2004/05, 2001)
Πίνακας 2.4 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.5 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (1997-2004)
Πίνακας 2.6 Βαθμός διείσδυσης συγκεκριμένων ειδών που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1994-2005)
Π2.2 Απασχολούμενοι κατά κύριο οικονομικό τομέα σε χώρες της Ευρώπης (% στο σύνολο των εργαζομένων, 1993-2002)
Π2.3 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες της Ευρώπης (1993-2004)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων (2000-2002)
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων (2002)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2000-2005)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης έτοιμων φαγητών ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2005)
Π3.2 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης έτοιμων φαγητών ανά κατηγορία (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη έτοιμων φαγητών ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2000-2004)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2000-2004)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2000-2004)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2000-2004)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2003-2004)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2003-2004)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής έτοιμων φαγητών (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2005)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση της αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών ανά τύπο γεύματος (2002-2005)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς (2005)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών (2000-2005)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών (2000-2005)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2000-2005)
Π4.2 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2000-2005)
Π4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2000-2005)
Π4.4 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προορισμού (2000-2005)