ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ο τομέας της οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει
σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων
του κλάδου είναι μικρομεσαίου μεγέθους, ορισμένες εκ των οποίων
δραστηριοποιούνται και σε διεθνές επίπεδο.
Στην αγορά αυτή, εκτός από τις εταιρείες-οργανωτές εκθέσεων σημαντικό
ρόλο έχουν και τα εκθεσιακά κέντρα και οι εταιρείες σχεδιασμού
εκθεσιακών περιπτέρων.
Οι υπηρεσίες οργάνωσης εκθέσεων απευθύνονται κυρίως στις επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα. Κυρίαρχος είναι ο τομέας των επαγγελματικών
εκθέσεων, δηλαδή εκθέσεις με καθαρά εμπορικό ενδιαφέρον. Οι εκθέσεις
και ειδικά οι επαγγελματικές, παρουσιάζουν μια μακρόχρονη και σταθερά
επαναλαμβανόμενη εποχικότητα.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων (σε
αξία) παρουσίασε διαχρονική άνοδο την περίοδο 2007-2009. Ειδικότερα,
το 2009/2008 η αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ την περίοδο
2008/2007 το ποσοστό αύξησης διαμορφώθηκε στο 6,5%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2010»
ΣΥΝΟΨΗ
Α’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1.Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων
2.1 Χαρακτηριστικά, πηγές προέλευσης και παράγοντες της Ζήτησης.
2.2 Στοιχεία Εισερχόμενου Τουρισμού
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών
2.2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικώς σε επιλεγμένα αεροδρόμια
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Οργάνωση Συνεδρίων
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
5.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Β’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
1.Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Για Υπηρεσίες Οργάνωσης εκθέσεων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3.Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Υπηρεσιών Οργάνωσης Εκθέσεων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
5.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Οργάνωσης Εκθέσεων
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι/β: Ν. 393/1976 Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
Παράρτημα ΙΙ/γ: Π.Δ. 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών Σε Συμμόρφωση Προς την Οδηγία 90/314
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπουργική Απόφαση - Αριθ. Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β΄) : Προϋποθέσεις λειτουργίας εκθέσεων
Παράρτημα ΙV: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Συνεδρίων
Παράρτημα V: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Εκθέσεων
Παράρτημα VΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων (σε ηλεκτρονική μορφή)
· Benchmarking Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2008)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικώς σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2009/2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου οργάνωσης συνεδρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων
(2009-2008)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (2009)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις) (2009)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου
(2009-2008)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Οργάνωση Συνεδρίων (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις) (2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων
(2007-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2008)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά οργάνωσης συνεδρίων (2008)
Πίνακας 5.1 Αριθμός συνεδρίων από το 1999 έως το 2008
Πίνακας 5.2 Αριθμός συνεδρίων ανά χώρα 2003-2008 (top 20)
Πίνακας 5.3 Αριθμός συνεδρίων ανά πόλη 2003-2008 (top 20)
Β’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου οργάνωσης εκθέσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων οργάνωσης εκθέσεων
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων οργάνωσης εκθέσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
(2009-2008)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (2009)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
(2009-2008)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Οργάνωση Εκθέσεων (2009-2008)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (2009-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων
(2007-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2008)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά οργάνωσης εκθέσεων (2008)
Πίνακας 5.1 Πραγματοποιηθείσες Εκθέσεις και αντίστοιχος Κλειστός Εκθεσιακός Χώρος 2006
Πίνακας 5.2 Εκθέσεις και Κλειστός Εκθεσιακό Χώρος (αριθμός εκθέσεων ανά μέγεθος) 2006