ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ο κλάδος του αλουμινίου έχει αναπτυχθεί σημαντικά τις τελευταίες
δεκαετίες. Ο τομέας της διέλασης είναι συγκεντρωμένος σε σημαντικό
βαθμό να αποτελείται από παραγωγικές επιχειρήσεις κυρίως μεγάλου
μεγέθους. Το κυριότερο προϊόν είναι το αρχιτεκτονικό προφίλ, από το
οποίο κατσκευάζονται τα κουφώματα αλουμινίου, ωστόσο τα τελευταία
έτη παρατηρείται σταδιακή αύξηση της παραγωγής και άλλων ειδών
προφίλ, τα οποία κυρίως προορίζονται για οικοδομική χρήση (π.χ.
σκελετός τεντών, κλπ.).
Ο κλάδος της έλασης αλουμινίου χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό βαθμό
συγκέντρωσης, καθώς αποτελείται από δύο μόνο παραγωγικές μονάδες.
Η έλλειψη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο οφείλεται κυρίως
στην περιορισμένη ζήτηση της εγχώριας αγοράς και (σε μικρότερο
βαθμό) στο υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων
παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου.
Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου παρουσιάζει
σημαντική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991-2005 με μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,2%. Αντίστοιχα, η παραγωγή προϊόντων έλασης
εμφανίζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,8% την περίοδο 1993-2005.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των προϊόντων διέλασης ακολούθησε
σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία κατά την διάρκεια της περιόδου
1991-2005 (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 9%). Το 2005, η εγχώρια
κατανάλωση σημειώσε μείωση 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση προϊόντων έλασης παρουσιάζει μικρές
διακυμάνσεις τα τελευταία 3 έτη (2002-2005). Το 2005 σημείωσε
μείωση 8,4 σε σχέση με το 2004.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Αλουμινίου – Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής στον κλάδο αλουμινίου
1.5 Ανακύκλωση Αλουμινίου
1.6 Εξωτερικό Εμπόριο Αλουμινίου
1.7 Θεσμικό πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Ζήτηση των Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Κλάδος Κουφωμάτων Αλουμινίου
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά των προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Διέλασης Αλουμινίου
3.2 Περιγραφή Καναλιών Διάθεσης Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου
3.8 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
3.9 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
3.10 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
3.11 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
3.12 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.12.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Διέλασης
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Έλασης
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Έλασης - Διέλασης Αλουμινίου
4.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
4.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
4.2.3 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας Προϊόντων Έλασης/Διέλασης - Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς Αλουμινίου
5.1 Γενικά στοιχεία του Κλάδου Αλουμινίου Διεθνώς
Γενικά Χαρακτηριστικά
Η Βιομηχανία αλουμινίου στην Ευρώπη
5.2 Παγκόσμια Παραγωγή Αλουμινίου- Αλουμίνας
5.3 Παγκόσμια κατανάλωση αλουμινίου και προϊόντων έλασης-διέλασης (2008-2010)
5.4 Στοιχεία για τις Χρήσεις του Αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αυτοκινητοβιομηχανία
Κατασκευαστική δραστηριότητα
Συσκευασία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
ΠΙΝΑΚEΣ
Πίνακας 1.1 Παγκόσμια αποθέματα βωξίτη (2009)
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Παραγωγής Αλουμινίου (2000-2010)
Πίνακας 1.3 Ποσοστά Ανακύκλωσης αλουμινένιων κουτιών ποτών σε χώρες της Ευρώπης (2008)
Πίνακας 1.4 Εξωτερικό Εμπόριο αλουμινίου και scrap αλουμινίου (2007-2009)
Π1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου “Παραγωγής βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων” (2002-2008)
Π1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου “Παραγωγής βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων” (2002-2006)
Π1.3 Εισαγωγές αργιλίου σε ακατέργαστη μορφή (2007-2009)
Π1.4 Εισαγωγές απορριμμάτων και θραυσμάτων αργιλίου (2007-2009)
Π1.5 Εξαγωγές αργιλίου σε ακατέργαστη μορφή (2007-2009)
Π1.6 Εξαγωγές απορριμμάτων και θραυσμάτων αργιλίου (2007-2009)
Πίνακας 2.1 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές
(2001-2009)
Πίνακας 2.2 Ακαθάριστος. Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (2009-2010)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2005-2010)
Πίνακας 2.4 Κατανομή επιχειρήσεων "Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων" κατά νομική μορφή (2004 – 2006)
Πίνακας 2.5 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Κατασκευής μεταλλικών πορτών και παραθύρων (2000-2010)
Πίνακας 2.6 Δείκτης Τιμών Έργων/ Παραγωγού για την κατασκευή νέων κτηρίων κατοικιών (2005-2010)
Πίνακας 2.7 Επιδιωκόμενη Αναλογία Εγκατεστημένης Ισχύος ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. (2014, 2020)
Πίνακας 2.8 Ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε λειτουργία (2009-2010)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2009)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3(2001-2009)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2010/2009)
Π2.5 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων "Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων" (2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις Διέλασης Αλουμινίου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2005 - 2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2010)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων διέλασης βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων διέλασης βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων διέλασης βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου (2004-2010)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη επιχειρήσεων έλασης βάσει μικτών, καθαρών κερδών και κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
Π3.1 Διάρθρωση της Διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών έλασης-διέλασης ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών έλασης-διέλασης ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2006-2010)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου (2006-2010)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη Παραγωγής προϊόντων διέλασης (1991-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Παραγωγής επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2009)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη Παραγωγής προϊόντων έλασης (1993-2010)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές προϊόντων διέλασης (1994-2009)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές προϊόντων διέλασης (1998-2009)
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές προϊόντων έλασης (1998-2009)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές προϊόντων έλασης (1998-2009)
Πίνακας 4.8 Εμπορικό ισοζύγιο προϊόντων έλασης - διέλασης αλουμινίου (1998-2009)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης προϊόντων διέλασης αλουμινίου (1991-2010)
Πίνακας 4.10 Μερίδια Παραγωγής επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2009)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης προϊόντων έλασης (1991-2010)
Π4.1 Εισαγωγές προϊόντων διέλασης αλουμινίου ανά χώρα προέλευσης (2006 - 2009)
Π4.2 Εξαγωγές προϊόντων διέλασης αλουμινίου ανά χώρα προορισμού (2006 - 2009)
Π4.3 Εισαγωγές προϊόντων έλασης αλουμινίου ανά χώρα προέλευσης (2006-2009)
Π4.4 Εξαγωγές προϊόντων έλασης αλουμινίου ανά χώρα προορισμού (2006 - 2009)
Πίνακας 5.1 Μεγαλύτερες Εταιρείες Παραγωγής Αλουμινίου
Πίνακας 5.2 Βασικά Μεγέθη του κλάδου στην Ευρώπη (2008)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια Παραγωγή Πρωτόχυτου Αλουμινίου (2004-2010)
Πίνακας 5.4 Αποθέματα αλουμινίου στο LME (2000-2010)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή Αλουμινίου στη Γερμανία
Πίνακας 5.6 Παραγωγή ημιτελικών προϊόντων αλουμινίου στη Γερμανία
Πίνακας 5.7 Παραγωγή χυτών προϊόντων αλουμινίου (2005-2009) στη Γερμανία
Πίνακας 5.8 Παραγωγή προϊόντων περαιτέρω επεξεργασίας αλουμινίου (2005-2009)
Πίνακας 5.9 Παραγωγή Αλουμινίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2009)
Πίνακας 5.10 Παραγωγή ημιτελικών προϊόντων αλουμινίου
Πίνακας 5.11 Στοιχεία Παγκόσμιας Παραγωγής και Κατανάλωσης (2008-2010)
Πίνακας 5.12 Παγκόσμια Κατανάλωση αλουμινίου ανά γεωγραφική περιοχή (2009-2010)
Πίνακας 5.13 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης αλουμινίου στην Ε.Ε. 27 (2005-2008)
Πίνακας 5.14 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων ανά Ήπειρο (2007-2009)
Πίνακας 5.15 Παραγωγή foil αλουμινίου (2004-2009)
Π5.1 Παγκόσμια Παραγωγή αλουμίνας (2004-2009) σε χιλ. μετρικούς τόνους
Π5.2 Παγκόσμια Παραγωγή αλουμίνας (2009-2010) σε χιλ. μετρικούς τόνους
Π5.3 Ετήσια παγκόσμια παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου (2004-2012) (χιλ. μετρικοί τόνοι)
Π5.4 Εξωτερικό Εμπόριο πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου στη Γερμανία
Π5.5 Εξωτερικό Εμπόριο ημιτελικών προϊόντων αλουμινίου στη Γερμανία
Π5.6 Εξωτερικό Εμπόριο προϊόντων αλουμινίου στο Ηνωμένο Βασίλειο
Π5.7 Φαινομενική Κατανάλωση Αλουμινίου σε Χώρες της Ευρώπης (2005-2008)
Π5.8 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων ανά Κύρια Χώρα (2009)
Π5.9 Δείκτης εξέλιξης νέων αδειών οικοδομών στην Ε.Ε. (2007-2010)