ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΛΑΣΗ – ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγη-Γενικα Χαρακτηριστικα Του Κλαδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Αλουμινίου – Παραγωγική Διαδικασία
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Ανακύκλωση Αλουμινίου
2. Ζήτηση των Προϊόντων Ελασης – Διέλασης Αλουμινίου
2.1 Τιμή Αλουμινίου
2.2 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2.1 Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου
2.2.2 Νόμιμη Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Προϊόντων Διέλασης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορα Των Προϊοντων Eλασης – Διελασησ Αλουμινίου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Διέλασης Αλουμινίου
3.2 Kανάλια Διάθεσης Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
3.3 Όροι Εμπορίου – Περιθώρια Κέρδους
3.4 Προφίλ των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
3.5 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
3.7 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου
3.8 Προφίλ των Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
3.9 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
3.10 Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων της ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ με τη Χρήση Αριθμοδεικτών
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Δείκτες Δραστηριότητας
3.11 Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων της ΕΛΒΑΛ ΑΕ με τη Χρήση Αριθμοδεικτών
Δείκτες κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Δείκτες Δραστηριότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Ελασης – Διέλασης Αλουμινίου
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Διέλασης
Μερίδια Παραγωγής
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Έλασης
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου – Κύριες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Εξέλιξη των Εισαγωγών Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης – Προορισμού
4.2.4 Εξέλιξη των Εξαγωγών Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου – Κύριες Χώρες Προορισμού
4.3. Η Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Παραρτημα Κεφαλαιου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Αλουμινίου
5.1 Γενικά Στοιχεία Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Αλουμινίου – Κατά Κεφαλή Κατανάλωση
5.2 Παραγωγή προϊόντων έλασης και διέλασης
5.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τις Χρήσεις του Αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.4 Διεθνής Παραγωγή Αλουμινίου
5.5 Ανακύκλωση
6. Συμπεράσματα & Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλαδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετων Οικονομικού Περιβαλλοντοσ της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου συνόλου βιομηχανίας και παραγωγής αλουμινίου (2000-2005)
Π2.1 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (1995-2005)
Π2.2 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές+ (1996-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (1990 – 2001)
Π.2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π.2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ τ.μ. (2001-2005)
Π.2.6 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ m3. (2001-2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2001 - 2005)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών διέλασης αλουμινίου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου (2001-2005)
Π3.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2001-2005)
Π3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2001- 2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2001-2005)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2004-2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2004-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2004-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ (2001-2005)
Π3.9 Αριθμοδείκτες ΕΛΒΑΛ Α.Ε (2004-2005)
Πίνακας 4.1Εξέλιξη παραγωγής προϊόντων διέλασης (1991 – 2006)
Πίνακας 4.2 Κατανομή εγχώριας παραγωγής προϊόντων διέλασης ανά κύρια χρήση (1998 – 2004)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση (%) της εγχώριας παραγωγής προϊόντων διέλασης ανά κύρια χρήση (1998 – 2004)
Πίνακας 4.4 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2005)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής προϊόντων έλασης (1996-2004)
Πίνακας 4.6 Κατανομή εγχώριας παραγωγής προϊόντων έλασης ανά κύρια χρήση (σε τόνους)
Πίνακας 4.7 Κατανομή εγχώριας παραγωγής προϊόντων έλασης ανά κύρια χρήση (σε %)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη εξωτερικού εμπορίου προϊόντων διέλασης
Πίνακας 4.9 Εισαγωγές προϊόντων διέλασης (1994-2005)
Πίνακας 4.10 Εξαγωγές προϊόντων διέλασης (1998-2005)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων έλασης
Πίνακας 4.12 Εισαγωγές προϊόντων έλασης (1998-2004)
Πίνακας 4.13 Εξαγωγές προϊόντων έλασης (1998-2005)
Πίνακας 4.14 Εξέλιξη εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης προϊόντων διέλασης αλουμινίου (1991-2005)
Πίνακας 4.15 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς προϊόντων διέλασης ανά κύρια χρήση (1999 - 2005)
Πίνακας 4.16 Μερίδια αγοράς διέλασης αλουμινίου (2004)
Πίνακας 4.17 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης προϊόντων έλασης (1996-2004)
Πίνακας 4.18 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς προϊόντων έλασης ανά κύρια χρήση (1998 - 2004)
Π4.1 Εισαγωγές προϊόντων διέλασης αλουμινίου ανά χώρα προέλευσης (2004 - 2005)
Π4.2 Εισαγωγές προϊόντων έλασης αλουμινίου ανά χώρα προέλευσης
Π4.3 Εξαγωγές προϊόντων διέλασης αλουμινίου ανά χώρα προορισμού (2004 - 2005)
Π4.4 Εξαγωγές προϊόντων έλασης αλουμινίου ανά χώρα προορισμού (2004 - 2005)
Π4.5 Εξωτερικό εμπόριο ράβδων από αργίλιο
Π4.6 Εξωτερικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής από αργίλιο
Π4.7 Εξωτερικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής κοίλα από κράματα αργιλίου
Π4.8 Εξωτερικό εμπόριο άλλων ειδών καθορισμένης μορφής από κράματα αργιλίου
Π4.9 Εξωτερικό εμπόριο πλακών, ταινιών, και φύλλων από αργίλιο με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2mm σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη
Π4.10. Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από αργίλιο με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2mm σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο με πάχος κατώτερο των 3 mm
Π4.11 Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από αργίλιο με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο.
Π4.12. Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από κράματα αργιλίου με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm, βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη
Π4.13 Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από κράματα αργιλίου με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm, κατώτερο των 3 mm
Π4.14 Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από κράματα αργιλίου με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm
Π4.15 Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από κράματα αργιλίου με πάχος 6 mm ή περισσότερο
Π4.16 Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από αργιλίου με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm
Π4.17 Εξωτερικό εμπόριο άλλων πλακών, ταινιών, και φύλλων από κράματα αργιλίου με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm.
Π4.18 Εξωτερικό εμπόριο φύλλων και ταινιών λεπτών από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), χωρίς υπόθεμα που έχουν υποστεί απλή έλαση με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,021 mm.
Π4.19 Εξωτερικό εμπόριο φύλλων και ταινιών λεπτών από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), χωρίς υπόθεμα που έχουν υποστεί απλή έλαση με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm.
Π4.20 Εξωτερικό εμπόριο φύλλων και ταινιών λεπτών από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), σε υπόθεμα με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 mm.
Πίνακας 5.1 Αριθμός παραγωγικών μονάδων παραγωγής αλουμινίου στη Δυτική Ευρώπη (2005)
Πίνακας 5.2 Κατά κεφαλή κατανάλωση αλουμινίου στην Ευρώπη (σε kg/άτομο)
Πίνακας 5.3 Κατανάλωση και βαθμός ανακύκλωσης αλουμινένιων κουτιών στην Ευρώπη το 2005
Πίνακας 5.4 Παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου (2002-2005)