ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label, ή p-l) παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια καθώς, πέραν της ανταγωνιστικότερης τιμής τους, εδραιώνονται ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση του καταναλωτή ως εφάμιλλα των «επωνύμων» για την ποιότητα, τη συσκευασία τους κ.ά. Η προσφορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθορίζεται από τις αλυσίδες super markets, καθώς η παραγωγή αυτών των προϊόντων ακολουθεί τα εμπορικά κριτήρια των αλυσίδων S/M. Αξιόλογη παρουσία έχουν και οι προμηθευτικοί όμιλοι (όμιλοι κοινών αγορών).
Η αξία των συνολικών πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μέσω των super markets και cash & carry αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 11% την περίοδο 2007-2011. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2012, ο δε ετήσιος ρυθμός ανόδου εκτιμάται στο 4%-5%.
Κυρίαρχη κατηγορία προϊόντων παραμένουν τα τρόφιμα με ποσοστό συμμετοχής περίπου 66% στο σύνολο των πωλήσεων p-l το 2011 και ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει προϊόντα καθημερινής συντήρησης του νοικοκυριού (απορρυπαντικά, χαρτικά) με ποσοστό 13%.
Ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων P-L στο σύνολο των πωλήσεων των επιχειρήσεων των super markets και cash & carry διαμορφώθηκε στο 20,7% το 2011 (2010: 18,8%).
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Περιγραφή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Αναδρομή
1.4 Περιγραφή Προϊόντων και Επιχειρήσεων
1.5 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
1.6 Στάδια Δημιουργίας Προϊόντος και Σήματος
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση
2.1 Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτικού Κοινού
2.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Συγκέντρωση στον Κλάδο των Super Markets – Ιστορικά στοιχεία
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Super Markets και Cash & Carr
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Όμιλοι Κοινών Αγορών
3.4 Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Super Markets και Cash and Carry που διαθέτουν Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
4.2 Κατανομή της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων - Βαθμός Συγκέντρωσης
4.4 Διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας και Προοπτικές (2013-2014)
4.5 Προέλευση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1 Στοιχεία Αγοράς και Διεθνής Εκπροσώπηση του Private Label
5.1.1 Αγορά των ΗΠΑ
5.1.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 Διεθνής Πρακτική και Εξέλιξη του Private Label
5.3 Τάση Πωλήσεων P-L σε Ευρωπαϊκές Χώρες
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πρόθεση αγοράς προϊόντων private label ανά κατηγορία (2011-2012)
Πίνακας 2.2 Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και τιμές βασικών προϊόντων (2002-2012)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2010)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη αλυσίδων ανά αριθμό καταστημάτων (2007-2010)
Π2.1 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών ως προς το ύψος των αγορών (2010)
Π2.2 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς το μέγεθος του νοικοκυριού (2010)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – Super markets και cash & carry
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας –Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων super markets και cash & carry που διαθέτουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (2007-2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007-2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EXPRESS M Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΝ. ΜΕΛΩΝ ΙΝ.ΚΑ Π.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BAZAAR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.28 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.29 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.30 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
Πίνακας 3.31 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.32 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2012-2011)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη super markets ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007-2012)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων του κλάδου (2011)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2011)
Π4.1 Μερίδια (%) P-L ανά βασικές κατηγορίες προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 5.1 Ποσοστό διείσδυσης (%) των προϊόντων private label σε χώρες της Ευρώπης (2011)
Πίνακας 5.2 Βαθμός διείσδυσης private label ανά κατηγορία προϊόντων σε επιλεγμένες χώρες (2009-2010)
Πίνακας 5.3 Ποσοστό διείσδυσης private label στις 20 μεγαλύτερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις (2007-2008)
Πίνακας 5.4 Ποσοστό έκπτωσης προϊόντων private label έναντι των επωνύμων προϊόντων ανά χώρα (2011-2012)