ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Περιγραφή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Αναδρομή
1.4 Περιγραφή Προϊόντων και Επιχειρήσεων
1.5 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
1.6 Στάδια Δημιουργίας Προϊόντος και Σήματος
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση
2.1 Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτικού Κοινού
2.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Συγκέντρωση στον Κλάδο των Super Markets
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Super Markets και Cash & Carry
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Όμιλοι Κοινών Αγορών
3.4 Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Super Markets και Cash and Carry που διαθέτουν Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
4.2 Κατανομή της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3 Βαθμός Συγκέντρωσης – Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.4 Διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας και Προοπτική 2012-2013
4.5 Προέλευση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1 Στοιχεία Αγοράς και Διεθνής Εκπροσώπηση του Private Label
5.1.1 Αγορά των ΗΠΑ
5.1.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 Διεθνής Πρακτική και Εξέλιξη του Private Label
Δημογραφικοί παράγοντες και P-L
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking επιχειρήσεων του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πρόθεση αγοράς προϊόντων private label ανά κατηγορία (2011)
Πίνακας 2.2 Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και τιμές βασικών προϊόντων (2002-2011)
Πίνακας 2.3 Κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών στα κυριότερα καταναλωτικά προϊόντα (2008) - Σύνολο νοικοκυριών
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη Αλυσίδων super markets κατά κατηγορία μεγέθους και βαθμός συγκέντρωσης (2005-2009)
Π2.1 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών ως προς το ύψος των αγορών (2008)
Π2.2 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς το μέγεθος του νοικοκυριού (2008)
Π2.3 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς την ηλικία του υπευθύνου (2008)
Π2.4 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς το μηνιαίο εισόδημα (2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – Super markets και cash & carry
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων super markets και cash and carry που διαθέτουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Υπόμνημα Συντμήσεων Επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα” (2011)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2011-2010)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη super markets ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2010)
Πίνακας 4.4 Συνοπτική παρουσίαση εγχώριων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που συμμετείχαν στην έκθεση PLMA (2011)
Π4.1 Μερίδια (%) P-L ανά βασικές κατηγορίες προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 5.1 Ποσοστό διείσδυσης (%) των προϊόντων private label σε χώρες της Ευρώπης (2010)
Πίνακας 5.2 Βαθμός διείσδυσης private label ανά κατηγορία προϊόντων σε επιλεγμένες χώρες (2009-2010
Πίνακας 5.3 Ποσοστό διείσδυσης private label στις 20 μεγαλύτερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις (2007-2008)
Πίνακας 5.4 Ποσοστό έκπτωσης της τιμής των προϊόντων private label έναντι των “επωνύμων” προϊόντων ανά χώρα (2009-2010)