ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Περιγραφή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Αναδρομή
1.4 Περιγραφή Προϊόντων και Επιχειρήσεων
1.5 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
1.6 Στάδια Δημιουργίας Προϊόντος και Σήματος
1.7Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση
2.1Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτικού Κοινού
2.2Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.3Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4Συγκέντρωση στον Κλάδο των Super Markets
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά
3.1Δομή της Εγχώριας Αγοράς Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Super Markets και Cash & Carry
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Όμιλοι Κοινών Αγορών
3.4Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.6Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Super Markets – Πολυκαταστήματα”
3.8Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
4.1Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
4.2Κατανομή της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3Βαθμός Συγκέντρωσης – Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.4Διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας και Προοπτική 2011-2012
4.5Προέλευση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1Στοιχεία Αγοράς και Διεθνής Εκπροσώπηση του Private Label
5.1.1 Αγορά των ΗΠΑ
5.1.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2Διεθνής Πρακτική και Εξέλιξη του Private Label
Δημογραφικοί παράγοντες και P-L
5.3Εξελίξεις και Tάσεις στη Διεθνή Αγορά - Προοπτική
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Super Markets και Cash & Carry που διαθέτουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ποσοστιαία συμμετοχή προϊόντων private label στο σύνολο των αγορών των καταναλωτών (2009)
Πίνακας 2.2 Πρόθεση αγοράς προϊόντων private label ανά κατηγορία (2010)
Πίνακας 2.3 Μεταβολή πωλήσεων προϊόντων private label και επώνυμων προϊόντων ανά κατηγορία (2009/2008)
Πίνακας 2.4 Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και τιμές βασικών προϊόντων (2001-2010)
Πίνακας 2.5 Κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών στα κυριότερα καταναλωτικά προϊόντα (2004-2005) - Σύνολο νοικοκυριών
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Αλυσίδων super markets κατά κατηγορία μεγέθους και βαθμός συγκέντρωσης (2004-2008)
Π2.1 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών ως προς το ύψος των αγορών (2004-2005)
Π2.2 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς το μέγεθος του νοικοκυριού (2004-2005)
Π2.3 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς την ηλικία του υπευθύνου (2004-2005)
Π2.4 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς το μηνιαίο εισόδημα (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – Super markets και cash & carry
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας –Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων super markets και cash and carry που διαθέτουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Υπόμνημα Συντμήσεων Επιχειρήσεων για τα Διαγράμματα Αριθμοδεικτών
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Super markets – Πολυκαταστήματα” (2010)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο “Super Markets – Πολυκαταστήματα” (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη super markets ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων του κλάδου (2009)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2009)
Πίνακας 4.4 Εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
Πίνακας 5.1 Ποσοστό διείσδυσης (%) των προϊόντων private label σε χώρες της Ευρώπης (2009)
Πίνακας 5.2 Βαθμός διείσδυσης private label ανά κατηγορία προϊόντων σε επιλεγμένες χώρες (2008)
Πίνακας 5.3 Ποσοστό διείσδυσης private label στις 20 μεγαλύτερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις (2007-2008)
Πίνακας 5.4 Ποσοστό έκπτωσης προϊόντων private label έναντι των επωνύμων προϊόντων ανά χώρα (2008)