ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Περιγραφή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή
1.3 Περιγραφή Προϊόντων και Επιχειρήσεων
1.4 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
1.5 Στάδια Δημιουργίας Προϊόντος και Σήματος
1.6 Εξελίξεις
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση
2.1 Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτικού Κοινού
2.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Συγκέντρωση στον Κλάδο των Σούπερ Μάρκετ
3. Προσφορά
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Σουπερμάρκετ και Cash & Carry
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Όμιλοι Κοινών Αγορών
3.4 Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σουπερμάρκετ και Cash and Carry που διαθέτουν Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4. Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
4.2 Κατανομή της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3 Βαθμός Συγκέντρωσης – Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.4 Διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας και Προοπτική 2010-2011
4.5 Προέλευση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1 Στοιχεία Αγοράς και Διεθνής Εκπροσώπηση του Private Label
5.1.1 Αγορά των ΗΠΑ
5.1.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 Διεθνής Πρακτική και Εξέλιξη του Private Label
5.3 Εξελίξεις και Tάσεις στη Διεθνή Αγορά - Προοπτική
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT – Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ΙCAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry που διαθέτουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Προτιμήσεις του κοινού για P-L (στοιχεία 2009)
Πίνακας 2.2 Πρόθεση αγοράς P-L ανά κατηγορία (στοιχεία 2009)
Πίνακας 2.3 Μεταβολή πωλήσεων P-L και επώνυμων (στοιχεία 2009/2008)
Πίνακας 2.4 Διαθέσιμο εισόδημα και τιμές βασικών προϊόντων
Πίνακας 2.5 Κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών στα κυριότερα καταναλωτικά προϊόντα (2004-2005) - Σύνολο νοικοκυριών
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Αλυσίδων Σουπερμάρκετ κατά κατηγορία μεγέθους και βαθμός συγκέντρωσης (2003-2007)
Π2.1 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών ως προς το ύψος των αγορών
Π2.2 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς το μέγεθος του νοικοκυριού
Π2.3 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς την ηλικία του υπευθύνου
Π2.4 Σύνθεση των μηνιαίων δαπανών ως προς το μηνιαίο εισόδημα
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – Σουπερμάρκετ και cash & carry
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας –Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων σουπερμάρκετ και cash and carry που διαθέτουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (2004-2008)
Πίνακας 3.4 Υπόμνημα Συντμήσεων Επιχειρήσεων για τα Διαγράμματα Αριθμοδεικτών
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων (2007-2008)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων (2007-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων του κλάδου (2008)
Πίνακας 4.2 Δείκτης συγκέντρωσης (2008)
Πίνακας 5.1 Private label και Συγκέντρωση στο λιανεμπόριο (στοιχεία 2000, 2004-2005)
Πίνακας 5.2 Διείσδυση του Private Label ανά χώρα (στοιχεία 2005)
Πίνακας 5.3 P-L vs. Branded: Υψηλότεροι ρυθμοί μεταβολής ανά χώρα (στοιχεία 2004-2005)
Πίνακας 5.4 Ποσοστό έκπτωσης έναντι των brand leaders (στοιχεία 1998)
Πίνακας 5.5 Μερίδιο P-L και Τιμολογιακή Προσέγγιση (στοιχεία 2000)
Πίνακας 5.6 Μερίδιο P-L στις πωλήσεις βασικών καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) ανά κύρια κατηγορία (στοιχεία 2005)
Πίνακας 5.7 Εύρος διαφοράς τιμών μεταξύ P-L και επώνυμων ειδών ανά κύρια κατηγορία (στοιχεία 2005)
Πίνακας 5.8 Εύρος διαφοράς τιμών μεταξύ P-L και επώνυμων ειδών ανά χώρα (στοιχεία 2005)