ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Χαρακτηριστκό της ελληνικής αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης
είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις των ασφαλίσεων ζωής γίνονται ως
επί το πλείστον μέσω ασφαλιστικών συμβούλων, ενώ οι πωλήσεις των
ασφαλίσεων ζημιών (γενικές ασφαλίσεις) γίνονται κυρίως μέσω
ασφαλιστικών πρακτόρων. Αυξημένη συμμετοχή, κυρίως στη διαμεσολάβηση
ασφαλίσεων ζημιών, παρουσιάζουν τα δύο τελευταία χρόνια και οι
μεσίτες ασφαλίσεων. Επίσης μεγάλη ανάπτυξη καταγράφει τελευταία η
διάθεση απλών ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου ζωής από τραπεζικά
δίκτυα.
Η εξέλιξη των συνολικών παραγόμενων ασφαλίστρων ήταν διαχρονικά
ανοδική κατά την περίοδο 2002-2006, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο
ρυθμό μεταβολής 10,4%. Ειδικότερα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων
σημείωσε αύξηση 10,45% το 2006 σε σχέση με το 2005.
Το 2006 οι ασφαλίσεις ζωής κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της
συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων με μερίδιο άνω του 50% (52,47%
έναντι 49,3% το 2005). Οι ασφαλίσεις ζωής αυξήθηκαν κατά 17,5% το
2006, έναντι 11,9% την περίοδο 2005/2004. Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών
αυξήθηκαν κατά 3,6% το 2006 σε σχέση με το προηγούμενο έτος έναντι
4,9% την περίοδο 2005/2004.
Στις ασφαλίσεις ζημιών είναι χαρακτηριστικό ότι η ασφάλιση της
αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων συγκεντρώνεται περίπου το 46%
της συνολικής παραγωγής των ασφαλίσεων ζημιών, τα τελευταία χρόνια.
Η ασφάλιση κατά "πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης" αντιπροσωπεύει
περίπου το 17%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Γενικά
Εποπτεία
2. Η Ζήτηση για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
2.1 Θεωρητικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Άλλοι Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3. Η Προσφορά Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3.1 Περιγραφή των Εργασιών του Κλάδου
3.1.1 Ασφαλίσεις Ζωής
3.1.2 Ασφαλίσεις Ζημιών
3.2 Κανάλια Διάθεσης Ασφαλιστικών Προϊόντων – Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση
3.2.1 Ασφαλιστικοί Πράκτορες
3.2.2 Μεσίτες Ασφαλίσεων
3.2.3 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων (Agency System)
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Παραρτημα Κεφαλαιου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ιδιωτικών Ασφαλίσεων
4.1 Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων
4.2 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο
4.3 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Εταιρεία και Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
5.1 Αριθμός Επιχειρήσεων – Ασφαλιστικών Υπαλλήλων
5.2 Η Παραγωγή Ασφαλίστρων
5.3 Οι Επενδύσεις
5.4 Ασφαλιστικές Εργασίες και Οικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Προβλήματα του Κλάδου
6.1 Θεσμικά Προβλήματα
6.2 Διαρθρωτικά Προβλήματα
6.3 Προβλήματα Ασφαλιστικών Κλάδων
7. Πρόσφατες Εξελίξεις και Τάσεις
7.1 Γενικά Στοιχεία
7.2 Ασφαλίσεις Ζωής
7.3 Ασφαλίσεις Ζημιών
7.4 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
7.5 Νέοι Κανόνες Κεφαλαιακής Επάρκειας και Φερεγγυότητας (Solvency II)
7.6 Η Ιδιωτική Ασφάλιση και η Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση
8. Οι Προοπτικές της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα
8.1 Ασφαλίσεις Ζωής
8.2 Ασφαλίσεις Ζημιών
8.3 Προβλέψεις για τα έτη 2008 - 2009
9. Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες της Αγοράς
9.1 Δείκτες (επεξηγήσεις)
9.2 Ανάλυση των Δεικτών για την Εξαγωγή Συμπερασμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 9
10. Συμπεράσματα
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Παραγωγή ασφαλίστρων (2003-2007)
Πίνακας 1.2 Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (2003-2007)
Πίνακας 1.3 Βασικά μεγέθη του κλάδου (2003-2007)
Πίνακας 1.4 Μεγέθη του κλάδου ως ποσοστό επί του ΑΕΠ* / κατά κεφαλήν ασφάλιστρα
(2003-2007)
Πίνακας 2.1: Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004-2005)
Πίνακας 2.2: Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά κατηγορία και μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά διαφημιζόμενο (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (2003-2007)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση παραγωγής ασφαλίστρων κατά κλάδο (2005-2007)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζημιών ανά εταιρεία – Μερίδια αγοράς (2006)
Πίνακας 4.4 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζημιών ανά εταιρεία – Μερίδια αγοράς (2007)
Πίνακας 4.5 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζωής ανά εταιρεία – Μερίδια αγοράς (2006)
Πίνακας 4.6 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζωής ανά εταιρεία – Μερίδια αγοράς (2007)
Π4.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων – Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.2 Ασφαλίσεις Ατυχημάτων – Ασθενειών - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.3 Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.4 Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.5 Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.6 Ασφαλίσεις Πλοίων - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.7 Ασφαλίσεις Πυρκαϊάς & Στοιχείων Φύσεως - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.8 Ασφαλίσεις Βοήθειας - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.9 Ασφαλίσεις Ζωής (Ατομικές – Ομαδικές) - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Π4.10 Ασφαλίσεις Ζωής Συνδεδεμένες με Επενδύσεις - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στις χώρες – μέλη της C.E.A. (2005-2007)
Πίνακας 5.2 Οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί όμιλοι πανευρωπαϊκά
Πίνακας 5.3 Απασχολούμενοι Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι
Πίνακας 5.4 Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων (2005-2007)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή Ασφαλίστρων Ζωής (2005-2007)
Πίνακας 5.6. Παραγωγή Ασφαλίστρων Κλάδων Ζημιών (2005-2007)
Πίνακας 5.7 Ποσοστό συμμετοχής (%) Ασφαλίσεων Ζωής - Ζημιών στο σύνολο της παραγωγής
(2005-2007)
Πίνακας 5.8 Σύνολο Επενδύσεων στη C.E.A. (2005-2007)
Π5.1Α Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών – σε € εκατ.)
Π5.1Β Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο των ασφαλίστρων
Π5.1Γ Ποσοστά Μεταβολής
Π5.2Α Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων Ζωής (σε € εκατ.)
Π5.2Β Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο ασφαλίστρων ζωής
Π5.2Γ Ποσοστά Μεταβολής
Π5.3Α Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων Ζημιών (σε € εκατ.)
Π5.3Β Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο ασφαλίστρων ζημιών
Π5.3Γ Ποσοστά Μεταβολής
5.4 Ποσοστό συμμετοχής (%) Ασφαλίσεων Ζωής - Ζημιών στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (2005-2007)
Π5.5Α Σύνολο Επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη (2005-2007 σε € εκατ.)
Π5.5Β Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο των επενδύσεων
Π5.5Γ Ποσοστό Μεταβολής
Π5.6Α Ανάλυση Επενδύσεων ανά Κατηγορία
Π5.6Β Ποσοστιαία Συμμετοχή Επενδύσεων ανά Κατηγορία
Π5.7 Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Οικονομία
Π5.8. Ασφαλιστική Διάδοση
Π5.9 Ασφάλιστρα κατά κεφαλή
Π5.10 Ανάλυση της Παραγωγής Ασφαλίστρων ανά Κλάδο Ασφαλίσεως Ζημιών
Π9.1 Στοιχεία Ισολογισμών Έτους 2005
Π9.2 Στοιχεία Ισολογισμών Έτους 2006
Π9.3 Στοιχεία Ισολογισμών Έτους 2006
Π9.4 Στοιχεία Ισολογισμών Έτους 2007
Π9.5 Στοιχεία Ισολογισμών Έτους 2007
Π9.6 Δείκτες Αποδοτικότητας (2006-2007)
Π9.7 Δείκτες Αποδοτικότητας (2006-2007)
Π9.8 Δείκτες Στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού (2006-2007)
Π9.9 Δείκτες Στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού (2006-2007)
Π9.10 Δείκτες Στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού (2006-2007)
Π9.11 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Ετους 2006
Π9.12 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Έτους 2006
Π9.13 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Έτους 2007
Π9.14 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Έτους 2007
Π9.15 Δείκτες Ασφαλίσεως Ζωής (2006-2007)
Π9.16 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Έτους 2006
Π9.17 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Έτους 2006
Π9.18 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Έτους 2007
Π9.19 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Έτους 2007
Π9.20 Δείκτες Ασφαλίσεως Α. Ε. Οχημάτων (2006-2007)
Π9.21 Δείκτες Ασφαλίσεως Α. Ε. Οχημάτων (2006-2007)
Π9.22 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Έτους 2006
Π9.23 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Έτους 2006
Π9.24 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Έτους 2007
Π9.25 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Έτους 2007
Π9.26 Δείκτες Ασφαλίσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών (2006-2007)
Π9.27 Δείκτες Ασφαλίσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών (2006-2007)
Π9.28 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Έτους 2006
Π9.29 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Έτους 2006
Π9.30 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Έτους 2007
Π9.31 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Έτους 2007
Π9.32 Δείκτες Ασφαλίσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών (2006-2007)
Π9.33 Δείκτες Ασφαλίσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών (2006-2007)