ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Γενικά
Εποπτεία
2. Η Ζήτηση για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3. Η Προσφορά Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3.1 Περιγραφή των Εργασιών του Κλάδου
3.1.1 Ασφαλίσεις ζωής
3.1.2 Ασφαλίσεις Ζημιών
3.2 Κανάλια Διάθεσης Ασφαλιστικών Προϊόντων – Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση
3.2.1 Ασφαλιστικοί Πράκτορες
3.2.2 Μεσίτες Ασφαλίσεων
3.2.3 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων (Agency System)
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ιδιωτικών Ασφαλίσεων
4.1 Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων
4.2 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο
4.3 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Εταιρεία και Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
5.1 Αριθμός Επιχειρήσεων – Ασφαλιστικών Υπαλλήλων
5.2 Η Παραγωγή Ασφαλίστρων
5.3 Οι Επενδύσεις
5.4 Ασφαλιστικές Εργασίες και Οικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα κεφαλαίου 5
6. Προβλήματα του Κλάδου
6.1 Θεσμικά Προβλήματα
6.2 Διαρθρωτικά Προβλήματα
6.3 Προβλήματα Ασφαλιστικών Κλάδων
7. Πρόσφατες Εξελίξεις και Τάσεις
7.1 Γενικά Στοιχεία
7.2 Ασφαλίσεις Ζωής
7.3 Ασφαλίσεις Ζημιών
7.4 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
7.5 Νέοι Κανόνες Κεφαλαιακής Επάρκειας και Φερεγγυότητας (Solvency II)
8. Οι Προοπτικές της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα
8.1 Ασφαλίσεις Ζωής
8.2 Ασφαλίσεις Ζημιών
8.3 Προβλέψεις για το 2007
9. Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες της Αγοράς
9.1 Δείκτες (επεξηγήσεις)
9.2 Ανάλυση των Δεικτών για την Εξαγωγή Συμπερασμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 9
10. Συμπεράσματα
Παράρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1: Παραγωγή ασφαλίστρων (2002-2006)
Πίνακας 1.2: Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (2002-2006)
Πίνακας 1.3: Βασικά μεγέθη του κλάδου (2002-2006)
Πίνακας 1.4: Μεγέθη του κλάδου ως ποσοστό επί του ΑΕΠ* / κατά κεφαλήν ασφάλιστρα (2002-2006)
Πίνακας 2.1: Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Πίνακας 2.2: Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Πίνακας 3.1 Ασφαλιστικές εταιρείες
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης ασφαλιστικών εταιρειών (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ασφαλιστικών εταιρειών (2005-2006)
Πίνακας 4.1: Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (2002-2006)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση παραγωγής ασφαλίστρων κατά κλάδο (2004-2006)
Πίνακας 4.3: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζημιών ανά εταιρεία - Μερίδια αγοράς (2005)
Πίνακας 4.5: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζωής ανά εταιρεία - Μερίδια αγοράς (2005)
Πίνακας 4.6: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζωής ανά εταιρεία - Μερίδια αγοράς (2006)
Π 4.1: Ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.2: Ασφαλίσεις ατυχημάτων - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.3: Ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνη - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) – ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.4: Ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.5 Ασφαλίσεις νομικής προστασίας - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.6: Ασφαλίσεις πλοίων - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.7 Ασφαλίσεις πυρκαϊάς & στοιχείων φύσεως - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.8 Ασφαλίσεις βοηθείας - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.9 Ασφαλίσεις ζωής (ατομικές - ομαδικές) - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Π 4.10 Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις - Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) ανά εταιρεία (2005-2006)
Πίνακας 5.1: Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 5.2: Οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί όμιλοι πανευρωπαϊκά (2005)
Πίνακας 5.3: Απασχολούμενοι Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι
Πίνακας 5.4: Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων
Πίνακας 5.5: Παραγωγή Ασφαλίστρων Ζωής
Πίνακας 5.6: Παραγωγή Ασφαλίστρων Κλάδων Ζημιών
Πίνακας 5.7: Ποσοστό συμμετοχής (%) Ασφαλίσεων Ζωής - Ζημιών στο σύνολο της παραγωγής
Πίνακας 5.8: Σύνολο Επενδύσεων
Π5.1Α: Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών- σε εκατ. € )
Π5.1Β: Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο των ασφαλίστρων
Π5.1Γ: Ποσοστά Μεταβολής
Π5.2Α: Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων Ζωής (σε εκατ.€)
Π5.2Β: Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο
Π5.2Γ: Ποσοστά Μεταβολής
Π5.3Α: Σύνολο Παραγωγής Ασφαλίστρων Ζημιών
Π5.3Β: Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο
Π5.3Γ: Ποσοστά Μεταβολής
Π5.4: Ποσοστό συμμετοχής (%) Ασφαλίσεων Ζωής - Ζημιών στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων
Π5.5Α: Σύνολο Επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη
Π5.5Β Συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο (%)
Π5.5Γ: Ποσοστό Μεταβολής
Π5.6Α: Ανάλυση Επενδύσεων κατά Κατηγορία
Π5.6Β: Ποσοστιαία συμμετοχή Επενδύσεων κατά Κατηγορία
Π5.7: Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Οικονομία
Π5.8: Ασφαλιστική Διάδοση
Π5.9: Ασφάλιστρα κατά κεφαλή
Π5.10: Ανάλυση της Παραγωγής Ασφαλίστρων ανά Κλάδο Ασφαλίσεως Ζημιών
Π9.1 Στοιχεία Ισολογισμών Ετους 2004
Π9.2 Στοιχεία Ισολογισμών Έτους 2005
Π9.3 Στοιχεία Ισολογισμών Ετους 2005
Π9.4 Στοιχεία Ισολογισμών Ετους 2006
Π9.5 Στοιχεία Ισολογισμών Έτους 2006
Π9.6 Δείκτες Αποδοτικότητας
Π9.7 Δείκτες Αποδοτικότητας
Π9.8 Δείκτες Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού
Π9.9 Δείκτες Στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού
Π9.10 Δείκτες Στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού
Π9.11 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Ετους 2005
Π9.12 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Έτους 2005
Π9.13 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Ετους 2006
Π9.14 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Ετους 2006
Π9.15 Δείκτες Ασφαλίσεως Ζωής
Π9.16 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Ετους 2005
Π9.17 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Ετους 2005
Π9.18 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Ετους 2006
Π9.19 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Αστ. Ευθύνης Οχημάτων Ετους 2006
Π9.20 Δείκτες Ασφαλίσεως Α. Ε. Οχημάτων
Π9.21 Δείκτες Ασφαλίσεως Α. Ε. Οχημάτων
Π9.22 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Ετους 2005
Π9.23 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Ετους 2005
Π9.24 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Ετους 2006
Π9.25 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών Ετους 2006
Π9.26 Δείκτες Ασφαλίσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών
Π9.27 Δείκτες Ασφαλίσεως Λοιπών Κλάδων Ζημιών (συνέχεια)
Π9.28 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Ετους 2005
Π9.29 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Ετους 2005
Π9.30 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Ετους 2006
Π9.31 Στοιχεία Λογαριασμού Εκμεταλλεύσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών Ετους 2006
Π9.32 Δείκτες Ασφαλίσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών
Π9.33 Δείκτες Ασφαλίσεως Συνόλου Κλάδων Ζημιών (συνέχεια)