ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει τα διαγνωστικά κέντρα και τα θεραπευτήρια, τα οποία συγκαταλέγονται αντίστοιχα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το 2009, σε ολόκληρη τη χώρα, καταγράφηκαν 15.124 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 54.704 κλινών (ποσοστό 27,6%). Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας ανήλθαν σε 166 επί συνόλου 313 θεραπευτηρίων. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει και μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις απαρτίζουν ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
Σημαντική αύξηση παρουσίασε το συνολικό μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (βάσει αξίας) την περίοδο 1998-2009, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 12,3%. Μείωση κατά 13,5%. παρουσίασε η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας για πρώτη χρονιά το 2010. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2011 με ρυθμό της τάξης του11%. Ειδικότερα ανά κατηγορία, μείωση κατά 12% εμφάνισε το μέγεθος αγοράς των γενικών κλινικών, ενώ μειωμένη κατά 10% ήταν η αγορά των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών. Μικρότερη ήταν η μείωση για την αγορά των διαγνωστικών κέντρων (6,5%).
Οι γενικές κλινικές κάλυψαν περίπου το 64% της αγοράς το 2011, οι μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές το 14% και τα διαγνωστικά κέντρα το υπόλοιπο 22%. Σχετικά με την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, το μέγεθος αγοράς αυτών κατέγραψε τις μικρότερες απώλειες την περίοδο 2011/10 (μείωση 1,7%) και αντιπροσωπεύει το 11,7% της αγοράς των γενικών κλινικών το 2011.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Διάκριση Δαπανών Υγείας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2009
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Πεδία Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Ασθενή
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.4.4 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.5 Συνολικά Έσοδα Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών Βάσει Κερδοφορίας
3.4.7 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.8 Συνολικά Έσοδα Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων Βάσει Κερδοφορίας
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.7 Οι Μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα & Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
• Benchmarking Γενικών Κλινικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Διαγνωστικών Κέντρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Δείκτης κάλυψης νοσηλευτικών κλινών ανά 1.000 κατοίκους (1991 & 2001)
Π1.1 Βασική νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
Π2.1 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2007)
Π2.2 Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (2000-2006)
Π2.3 Εξελθόντες ασθενείς ανά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2007)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά περιοχή (2009)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009)
Πίνακας 3.1 Αριθμός κλινών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2000-2009)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού νοσοκομειακού προσωπικού της χώρας (2000-2009)
Πίνακας 3.3 Αριθμός ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2000-2009)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών
Πίνακας 3.5 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών κλινικών (2007-2011)
Πίνακας 3.6 ‘Εσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών κλινικών (2011)
Πίνακας 3.7 ‘Εσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2011)
Πίνακας 3.8 ‘Εσοδα ανά ασθενή ορισμένων γενικών κλινικών (2011)
Πίνακας 3.9 ‘Εσοδα ανά ημέρα νοσηλείας ορισμένων γενικών κλινικών (2011)
Πίνακας 3.10 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.11 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.12 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.14 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών κλινικών (2010-2011)
Πίνακας 3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών κλινικών (2010-2011)
Πίνακας 3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ιδιωτικών κλινικών (2010-2011)
Πίνακας 3.18 CRETA INTERCLINIC ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 EUROMEDICA ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Η, ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 ΔΡΑΓΙΝΗ Ε. Δ. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Ν. Π. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.35 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.36 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.38 Αριθμός εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας (2011/10)
Πίνακας 3.39 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.40 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.41 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.42 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.43 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2007-2011)
Πίνακας 3.44 ‘Εσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2011)
Πίνακας 3.45 ‘Εσοδα ανά εσωτερικό ασθενή και ανά ημέρα νοσηλείας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2011)
Πίνακας 3.46 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.47 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.48 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.49 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.50 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.51 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2010-2011)
Πίνακας 3.52 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2010-2011)
Πίνακας 3.53 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2010-2011)
Πίνακας 3.54 ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.55 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.56 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.57 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.58 ΙΑΣΩ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.59 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.60 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.61 ΛΗΤΩ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.62 ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.63 ΡΕΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.64 Αριθμός εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας (2011/10)
Πίνακας 3.65 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.66 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.67 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.68 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
Πίνακας 3.69 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2007-2011)
Πίνακας 3.70 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.71 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.72 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.73 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.74 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.75 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2010-2011)
Πίνακας 3.76 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2010-2011)
Πίνακας 3.77 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2010-2011)
Πίνακας 3.78 ANIMUS ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.79 ATHENS VISION ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.80 Β. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.81 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.82 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.83 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.84 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.85 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.86 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.87 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.88 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.89 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.90 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.91 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.92 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.93 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚ. Β. ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.94 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.95 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.96 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.97 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.98 Αριθμός εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας (2011/10)
Πίνακας 3.99 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.100 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.101 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.102 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2011)
Πίνακας 3.103 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2011)
Πίνακας 3.104 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2011)
Πίνακας 3.105 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2010-2011)
Π3.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2002-2009)
Π3.2 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου
(2002-2009)
Π3.3 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π3.4 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π3.5 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π3.6 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων (2005-2010)
Π3.7 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2010)
Π3.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2004-2009)
Π3.9 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.10 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά διαφημιζόμενο (2010-2011)
Π3.11 Όμιλος Euromedica: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.12 Αθηναϊκή Γενική Κλινική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.13 Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.14 Ευρωκλινική Παίδων ΑΕ*: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.15 Ιασώ General ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.16 Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.17 Κλινική Άγιος Λουκάς - Νοσηλευτική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.18 Περσεύς ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.19 Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας & διάρθρωση εσόδων (2006-2011)
Π3.20 Όμιλος Υγεία: διάρθρωση κύκλου εργασιών (2009-2011)
Π3.21 Όμιλος Υγεία: εξέλιξη δραστηριότητας (2008-2011)
Π3.22 Ιασώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.23 Λητώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.24 Μητέρα ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2006-2011)
Π3.25 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2011)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2007-2011)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2011)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου (2011)
Πίνακας 4.5 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας (2011)