ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Διάκριση Δαπανών Υγείας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2008
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Ασθενή
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
3.4.4 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.5 Συνολικά Έσοδα Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων
Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
3.4.7 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.8 Συνολικά Έσοδα Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων
Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.7 Οι Μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα & Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Γενικών Κλινικών
• Benchmarking Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
• Benchmarking Διαγνωστικών Κέντρων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης κάλυψης νοσηλευτικών κλινών ανά 1.000 κατοίκους (1991 & 2001)
Π1.1 Βασική νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
Π2.1 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2006)
Π2.2 Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (2006)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά περιοχή (2008)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008)
Πίνακας 3.1 Αριθμός κλινών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2000-2009)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού νοσοκομειακού προσωπικού της χώρας (2000-2009)
Πίνακας 3.3 Αριθμός ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2000-2009)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών
Πίνακας 3.5 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών κλινικών (2006-2010)
Πίνακας 3.6 ‘Εσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών κλινικών (2010)
Πίνακας 3.7 ‘Εσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2010)
Πίνακας 3.8 ‘Εσοδα ανά ασθενή ορισμένων γενικών κλινικών (2010)
Πίνακας 3.9 ‘Εσοδα ανά ημέρα νοσηλείας ορισμένων γενικών κλινικών (2010)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Κατάταξη ιδιωτικών γενικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη ιδιωτικών γενικών κλινικών βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη ιδιωτικών γενικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.15 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2006-2010)
Πίνακας 3.16 ‘Εσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2010)
Πίνακας 3.17 ‘Εσοδα ανά εσωτερικό ασθενή και ανά ημέρα νοσηλείας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2010)
Πίνακας 3.18 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.19 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2010/09)
Πίνακας 3.20 Κατάταξη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.21 Κατάταξη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.22 Κατάταξη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.23 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
Πίνακας 3.24 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2006-2010)
Πίνακας 3.25 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.26 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2010/09)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.28 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.29 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.30 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2009-2010)
Πίνακας 3.31 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2010)
Πίνακας 3.32 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2009-2010)
Πίνακας 3.33 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2009-2010)
Π3.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2002-2009)
Π3.2 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2002-2009)
Π3.3 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π3.4 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π3.5 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π3.6 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων (2004-2009)
Π3.7 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π3.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2004-2009)
Π3.9 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.10 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά διαφημιζόμενο (2009-2010)
Π3.11 Όμιλος Euromedica: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.12 Αθηναϊκή Γενική Κλινική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.13 Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.14 Ευρωκλινική Παίδων ΑΕ*: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.15 Ιασώ General ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.16 Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.17 Κλινική Άγιος Λουκάς - Νοσηλευτική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.18 Περσεύς ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.19 Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας & διάρθρωση εσόδων (2005-2010)
Π3.20 Όμιλος Υγεία: διάρθρωση κύκλου εργασιών (2008-2010)
Π3.21 Όμιλος Υγεία: εξέλιξη δραστηριότητας (2008-2010)
Π3.22 Ιασώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.23 Λητώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.24 Μητέρα ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2010)
Π3.25 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.26 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2006-2010)
Π3.27 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2006-2010)
Π3.28 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2006-2010)
Π3.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2006-2010)
Π3.30 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2006-2010)
Π3.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών ιδιωτικών κλινικών (2009-2010)
Π3.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών ιδιωτικών κλινικών (2009-2010)
Π3.33 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών ιδιωτικών κλινικών (2009-2010)
Π3.34 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.35 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.36 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.37 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.38 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.39 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.40 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.41 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009-2010)
Π3.42 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2006-2010)
Π3.43 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2009-2010)
Π3.44 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2009-2010)
Π3.45 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2006-2010)
Π3.46 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2009-2010)
Π3.47 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2009-2010)
Π3.48 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2009-2010)
Π3.49 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου (2010)
Πίνακας 4.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας (2010)
Πίνακας 5.1 Οι 10 κορυφαίες εταιρείες διαγνωστικών κέντρων στην Ευρώπη (2009)