ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ


Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Δαπάνες Υγείας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Ασθενή
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4.4 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.5 Συνολικά Έσοδα Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4.7 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.8 Συνολικά Έσοδα Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ιατρικών Υπηρεσιών
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.7 Τα Επενδυτικά Σχέδια των Μεγάλων Επιχειρηματικών Ομίλων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Αποτελέσματα Έρευνας Καταναλωτών για τις Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα
5.1 Μεθοδολογία της Έρευνας
5.2 Λόγοι και Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
5.3 Χρήση Νοσηλείας- Φορέας
5.4 Χρήση Διαγνωστικών Κέντρων - Φορέας
5.5 Αξιολόγηση των Διαγνωστικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα & Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Γενικών Ιδιωτικών Κλινικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης κάλυψης νοσηλευτικών κλινών (1991 & 2001)
Π1.1 Δαπάνες για υγεία και φάρμακα (2002-2007)
Π1.2 Βασική νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας των νοικοκυριών (1998/99-2004/05)
Π2.1 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2006)
Π2.2 Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (2000-2006)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Πίνακας 3.1 Αριθμός κλινών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2000-2008)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού νοσοκομειακού προσωπικού της χώρας (2000-2008)
Πίνακας 3.3 Αριθμός ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2000-2008)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών
Πίνακας 3.5 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών κλινικών (2005-2009)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών κλινικών (2009)
Πίνακας 3.7 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2009)
Πίνακας 3.8 Έσοδα ανά ασθενή ορισμένων γενικών κλινικών (2009)
Πίνακας 3.9 Έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας ορισμένων γενικών κλινικών (2009)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.12 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2005-2009)
Πίνακας 3.13 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009)
Πίνακας 3.14 Έσοδα ανά εσωτερικό ασθενή και ανά ημέρα νοσηλείας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009)
Πίνακας 3.15 Έσοδα ανά εξωτερικό ασθενή ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2009)
Πίνακας 3.16 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.17 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
Πίνακας 3.18 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2005-2009)
Πίνακας 3.19 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.20 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.21 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2009)
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.23 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (2009-2008)
Π3.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2001-2008)
Π3.2 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου
(2001-2008)
Π3.3 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2008)
Π3.4 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2008)
Π3.5 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2008)
Π3.6 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων (2003-2008)
Π3.7 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2008)
Π3.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2003-2008)
Π3.9 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.10 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών του κλάδου (2008-2009)
Π3.11 Όμιλος Euromedica: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.12 Αθηναϊκή Γενική Κλινική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.13 Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.14 Ευρωκλινική Παίδων ΑΕ*: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.15 Ιασώ General ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.16 Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.17 Κλινική Άγιος Λουκάς - Νοσηλευτική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.18 Περσεύς ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.19 Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας
(2004-2009)
Π3.20 Όμιλος Υγεία: διάρθρωση κύκλου εργασιών (2008-2009)
Π3.21 Όμιλος Υγεία: εξέλιξη δραστηριότητας (2008-2009)
Π3.22 Ιασώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.23 Λητώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.24 Μητέρα ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2009)
Π3.25 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.26 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2005-2009)
Π3.27 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2005-2009)
Π3.28 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2005-2009)
Π3.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2005-2009)
Π3.30 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2005-2009)
Π3.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών ιδιωτικών κλινικών (2008-2009)
Π3.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών ιδιωτικών κλινικών (2008-2009)
Π3.33 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών ιδιωτικών κλινικών (2008-2009)
Π3.34 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2005-2009)
Π3.35 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2005-2009)
Π3.36 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2005-2009)
Π3.37 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2005-2009)
Π3.38 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2005-2009)
Π3.39 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2008-2009)
Π3.40 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2008-2009)
Π3.41 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2008-2009)
Π3.42 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2005-2009)
Π3.43 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2005-2009)
Π3.44 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2005-2009)
Π3.45 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2005-2009)
Π3.46 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2005-2009)
Π3.47 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2008-2009)
Π3.48 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2008-2009)
Π3.49 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2009)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου (2009)
Πίνακας 4.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας (2009)
Π5.1 Λόγοι επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι δημοσίου (κατά φύλο)
Π5.2 Λόγοι επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι δημοσίου (κατά ηλικία)
Π5.3 Λόγοι επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι δημοσίου (κατά τάξη εισοδήματος)
Π5.4 Λόγοι επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι δημοσίου (κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
Π5.5 Λόγοι επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι δημοσίου (κατά τόπο διαμονής)
Π5.6 Κριτήριο επιλογής ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι άλλου ιδιωτικού (κατά φύλο)
Π5.7 Κριτήριο επιλογής ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι άλλου ιδιωτικού (κατά ηλικία)
Π5.8 Κριτήριο επιλογής ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι άλλου ιδιωτικού (κατά τάξη εισοδήματος)
Π5.9 Κριτήριο επιλογής ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι άλλου ιδιωτικού (κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
Π5.10 Κριτήριο επιλογής ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι άλλου ιδιωτικού (κατά τόπο διαμονής)
Π5.11 Άτομα που έχουν νοσηλευτεί τα τελευταία 10 χρόνια σε κάποιο νοσοκομείο (κατά φύλο)
Π5.12 Άτομα που έχουν νοσηλευτεί τα τελευταία 10 χρόνια σε κάποιο νοσοκομείο (κατά ηλικία)
Π5.13 Φορέας νοσηλείας (κατά ηλικία)
Π5.14 Φορέας νοσηλείας (κατά τάξη εισοδήματος)
Π5.15 Φορέας νοσηλείας (κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
Π5.16 Φορέας νοσηλείας (κατά φύλο και ηλικία)
Π5.17 Φορέας νοσηλείας (κατά φύλο και τάξη εισοδήματος)
Π5.18 Φορέας νοσηλείας (κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης)
Π5.19 Άτομα που έχουν πραγματοποιήσει ιατρικές - διαγνωστικές εξετάσεις τα τελευταία 10 χρόνια (κατά φύλο)
Π5.20 Άτομα που έχουν πραγματοποιήσει ιατρικές - διαγνωστικές εξετάσεις τα τελευταία 10 χρόνια (κατά ηλικία)
Π5.21 Άτομα που έχουν πραγματοποιήσει ιατρικές - διαγνωστικές εξετάσεις τα τελευταία 10 χρόνια (κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
Π5.22 Άτομα που έχουν πραγματοποιήσει ιατρικές - διαγνωστικές εξετάσεις τα τελευταία 10 χρόνια (κατά τόπο διαμονής)
Π5.23 Φορέας πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων
Π5.24 Αξιολόγηση του επιπέδου διαγνωστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο / διαγνωστικό κέντρο (κατά φύλο)
Π5.25 Αξιολόγηση του επιπέδου διαγνωστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο / διαγνωστικό κέντρο (κατά ηλικία)
Π5.26 Αξιολόγηση του επιπέδου διαγνωστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο / διαγνωστικό κέντρο (κατά τάξη εισοδήματος)
Π5.27 Αξιολόγηση του επιπέδου διαγνωστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο / διαγνωστικό κέντρο (κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
Π5.28 Αξιολόγηση του επιπέδου διαγνωστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο / διαγνωστικό κέντρο (κατά τόπο διαμονής)
Π5.29 Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά φύλο)
Π5.30 Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά ηλικία)
Π5.31 Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά τάξη εισοδήματος)
Π5.32 Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
Π5.33 Αξιολόγηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά φύλο)
Π5.34 Αξιολόγηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά ηλικία)
Π5.35 Αξιολόγηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά τάξη εισοδήματος)
Π5.36 Αξιολόγηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικό νοσοκομείο (κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
Πίνακας 6.1 Οι 10 κορυφαίες εταιρείες διαγνωστικών κέντρων στην Ευρώπη (2009)