ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δαπάνες Υγείας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Πωλήσεις Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Ασθενή
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4.4 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών - Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.5 Πωλήσεις Μαιευτικών / Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών - Γυναικολογικών Κλινικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4.7 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.8 Πωλήσεις Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5 Τα Επενδυτικά Σχέδια των Μεγάλων Επιχειρηματικών Ομίλων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Ιδιωτικών Γενικών Κλινικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Ιδιωτικών Γυναικολογικών Κλινικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
Benchmarking Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων (σε ηλεκτρονική μορφή
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης κάλυψης νοσηλευτικών κλινών (1991 & 2001)
Π1.1 Δαπάνες για υγεία και φάρμακα (2001-2006)
Π1.2 Βασική νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας των νοικοκυριών
Π2.1 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2004)
Π2.2 Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων κατά ειδικότητα (1995-2004)
Π2.3 Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (1995-2004)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά γεωγραφική περιφέρεια (2004/05)
Π2.7 Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας (2001-2006)
Πίνακας 3.1 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2006)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη ιατρικού προσωπικού της χώρας (1996-2006)
Πίνακας 3.3 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2006)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις ιδιωτικών κλινικών (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη γενικών ιδιωτικών κλινικών (2007)
Πίνακας 3.7 Έσοδα ανά κλίνη νευροψυχιατρικών κλινικών (2007)
Πίνακας 3.8 Έσοδα ανά ασθενή γενικών κλινικών (2007)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις ιδιωτικών μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών (2003-2007)
Πίνακας 3.12 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών (2007)
Πίνακας 3.13 Έσοδα ανά ασθενή & ανά ημέρα νοσηλείας ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών (2007)
Πίνακας 3.14 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.15 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
Πίνακας 3.16 Πωλήσεις ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2003-2007)
Πίνακας 3.17 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1999-2006)
Π3.2 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1999-2006)
Π3.3 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.4 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π3.5 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π3.6 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π3.7 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2005)
Π3.8 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2006)
Π3.9 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.10 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π3.11 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π3.12 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π3.13 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2005)
Π3.14 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2006)
Π3.15 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών της χώρας (2004)
Π3.16 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.17 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π3.18 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π3.19 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π3.20 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2005)
Π3.21 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2006)
Π3.22 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα (1996-2001)
Π3.23 Ιατροί κατά ειδικότητα και οδοντίατροι (2002-2006)
Π3.24 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.25 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2002)
Π3.26 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2003)
Π3.27 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2004)
Π3.28 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2005)
Π3.29 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφική περιφέρεια, οδοντίατροι (2006)
Π3.30 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2001-2006)
Π3.31 Διαφημιστική δαπάνη ιδιωτικών κλινικών ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.32 Διαφημιστική δαπάνη ιδιωτικών κλινικών (2006-2007)
Π3.33 Όμιλος Euromedica: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2007)
Π3.34 Αθηναϊκή Γενική Κλινική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.35 Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.36 Ευρωκλινική Παίδων ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.37 Ιασώ General ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2003-2007)
Π3.38 Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2001-2007)
Π3.39 Νοσηλευτική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2003-2007)
Π3.40 Περσεύς ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.41 Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2004-2007)
Π3.42 Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ: διάρθρωση κύκλου εργασιών (2004-2007)
Π3.43 Ιασώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.44 Λητώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2007)
Π3.45 Μητέρα ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2001-2007)
Π3.46 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.47 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2003-2007)
Π3.48 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2003-2007)
Π3.49 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2003-2007)
Π3.50 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2003-2007)
Π3.51 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2003-2007)
Π3.52 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών κλινικών (2006-2007)
Π3.53 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών κλινικών (2006-2007)
Π3.54 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ιδιωτικών κλινικών (2006-2007)
Π3.55 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών–γυναικολογικών κλινικών (2003-2007)
Π3.56 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών–γυναικολογικών κλινικών (2003-2007)
Π3.57 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών–γυναικολογικών κλινικών (2003-2007)
Π3.58 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών–γυναικολογικών κλινικών (2003-2007)
Π3.59 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών (2003-2007)
Π3.60 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών μαιευτικών–γυναικολογικών κλινικών (2006-2007)
Π3.61 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών μαιευτικών–γυναικολογικών κλινικών (2006-2007)
Π3.62 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ιδιωτικών μαιευτικών–γυναικολογικών κλινικών (2006-2007)
Π3.63 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2003-2007)
Π3.64 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2003-2007)
Π3.65 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2003-2007)
Π3.66 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2003-2007)
Π3.67 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2003-2007)
Π3.68 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2006-2007)
Π3.69 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2006-2007)
Π3.70 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2007)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ομίλων του κλάδου (2007)
Πίνακας 4.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας