ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δαπάνες Υγείας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Ιδιωτικών Κλινικών
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Πωλήσεις Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Ασθενή
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4.4 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών - Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.5 Πωλήσεις Μαιευτικών / Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4.7 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.8 Πωλήσεις Διαγνωστικών Κέντρων
3.4.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης κάλυψης νοσηλευτικών κλινών (1991 & 2001)
Π1.1 Δαπάνες για υγεία και φάρμακα (2000-2005)
Π1.2 Βασική νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας των νοικοκυριών
Π2.1 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2001)
Π2.2 Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων κατά ειδικότητα (1995-2001)
Π2.3 Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (1995-2001)
Π2.4 Εξελθόντες ασθενείς κατά τόπο μόνιμης κατοικίας (2002-2003)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά γεωγραφική περιφέρεια (2004/05)
Π2.8 Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε σταθερές τιμές προηγουμένου έτους (2000-2004)
Πίνακας 3.1 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2004)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού της χώρας (1996-2004)
Πίνακας 3.3 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2004)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις ιδιωτικών κλινικών (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη γενικών κλινικών (2006)
Πίνακας 3.7 Έσοδα ανά κλίνη νευροψυχιατρικών κλινικών (2006)
Πίνακας 3.8 Έσοδα ανά ασθενή γενικών κλινικών (2006)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2002-2006)
Πίνακας 3.12 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2006)
Πίνακας 3.13 Έσοδα ανά ασθενή και ανά ημέρα νοσηλείας μαιευτικών κλινικών (2006)
Πίνακας 3.14 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.15 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
Πίνακας 3.16 Πωλήσεις διαγνωστικών κέντρων (2002-2006)
Πίνακας 3.17 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1997-2004)
Π3.2 Αριθμός κλινών θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1997-2004)
Π3.3 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.4 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π3.5 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π3.6 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π3.7 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (1996)
Π3.8 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (1997)
Π3.9 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (1998)
Π3.10 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (1999)
Π3.11 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2000)
Π3.12 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.13 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π3.14 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π3.15 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π3.16 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών της χώρας (2004)
Π3.17 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (1997)
Π3.18 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (1998)
Π3.19 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (1999)
Π3.20 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2000)
Π3.21 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.22 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π3.23 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π3.24 Αριθμός θεραπευτηρίων, κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά κλιμάκια κλινών και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π3.25 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα (1996-2001)
Π3.26 Ιατροί κατά ειδικότητα και οδοντίατροι (2002-2005)
Π3.27 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα (1996)
Π3.28 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα (1997)
Π3.29 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα (1998)
Π3.30 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα (1999)
Π3.31 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα (2000)
Π3.32 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π3.33 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2002)
Π3.34 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2003)
Π3.35 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2004)
Π3.36 Ιατροί κατά ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα, οδοντίατροι (2005)
Π3.37 Ιατρικό προσωπικό κατά ειδικότητα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2001)
Π3.38 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (1996-1997)
Π3.39 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (1998-1999)
Π3.40 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2000-2001)
Π3.41 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2002-2003)
Π3.42 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2004)
Π3.43 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των ιδιωτικών κλινικών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.44 Διαφημιστική δαπάνη ιδιωτικών κλινικών (2005-2006)
Π3.45 Ιασώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.46 Ιασώ General ΑΕ: στοιχεία δραστηριότητας (2003-2006)
Π3.47 Μητέρα ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2001-2006)
Π3.48 Λητώ ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.49 Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2001-2006)
Π3.50 Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2000-2005)
Π3.51 Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ: διάρθρωση κύκλου εργασιών (2003-2006)
Π3.52 Περσεύς ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.53 Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.54 Αθηναϊκή Γενική Κλινική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.55 Ευρωκλινική Παίδων ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.56 Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2003-2006)
Π3.57 Νοσηλευτική ΑΕ: εξέλιξη δραστηριότητας (2003-2006)
Π3.58 Όμιλος Euromedica: εξέλιξη δραστηριότητας (2005-2006)
Π3.59 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.60 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.61 Αριθμοδείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.62 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.63 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών κλινικών (2005-2006)
Π3.64 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών κλινικών (2005-2006)
Π3.65 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ιδιωτικών κλινικών (2005-2006)
Π3.66 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.67 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.68 Αριθμοδείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.69 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών (2002-2006)
Π3.70 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών (2005-2006)
Π3.71 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών (2005-2006)
Π3.72 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας διαγνωστικών κέντρων (2002-2006)
Π3.73 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας διαγνωστικών κέντρων (2002-2006)
Π3.74 Αριθμοδείκτες ρευστότητας διαγνωστικών κέντρων (2002-2006)
Π3.75 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης διαγνωστικών κέντρων (2002-2006)
Π3.76 Ομαδοποιημένος ισολογισμός διαγνωστικών κέντρων (2005-2006)
Π3.77 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων διαγνωστικών κέντρων (2005-2006)
Π3.78 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων διαγνωστικών κέντρων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1997-2006)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2006)