ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο κλάδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστικός. Ανταγωνισμός υφίσταται τόσο μεταξύ των ιδιωτικών
όσο και μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Επιπλέον, ο
ιδιωτικός τομέας συναντά εμπόδια ως προς το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας του. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αφορούν μόνο το
προσωπικό, τα δίδακτρα και την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά κυρίως
το περιεχόμενο των σπουδών, όπου τα ιδιωτικά σχολεία οφείλουν
ανέκαθεν να ακολουθούν τις μεταρρυθμίσεις που δοκιμάζονται και
δημιουργούνται για τη δημόσια παιδεία, χωρίς να τους δίνονται
πολλές δυνατότητες να αποκλίνουν από τα προγράμματα σπουδών ή
να συμμετάσχουν στον καθαρισμό των κανόνων του παιχνιδιού.
Το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών ιδιωτικών μονάδων βρίσκονται
στην περιοχή της Αττικής, η οποία απέσπασε μερίδιο 57,5% επί
του συνόλου των ιδιωτικών σχολείων για τη σχολική περίοδο
2005/6.
Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία ή
παρακολουθούν μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια πάσης φύσεως
δεν ταυτίζεται με τη ζήτηση, αλλά αποτελεί τη συνισταμένη
πολλών δυνάμεων και μπορεί θεωρητικά να αντικατοπρίζει περιορισμούς
τόσο στην προσφορά, όσο και στη ζήτηση, ιδιαίτερα σε μία αγορά
όπου οι κρατικές παρεμβάσεις καθιστούν την ελεύθερη ισορροπία
δυσχερή. Το σύνολο των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων όλης της
χώρας, με εξαίρεση την Αν. Μακεδονία και Θράκη μειώθηκε κατά
7,5% την περίοδο 2005/6 σε σχέση με την προηγούμενη (στοιχεία
ενάρξεως).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2009»
Σύνοψη
Γενικά
Ζήτηση
Προσφορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά – Εννοιολογικές Διακρίσεις
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτική Γενική Εκπαίδευση
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης για Εκπαίδευση
2.1.1 Δημογραφικές Εξελίξεις
2.1.2 Η Επίδραση των Δημογραφικών Εξελίξεων στο Συνολικό Μαθητικό Πληθυσμό
2.1.3 Προβλέψεις και Εκτιμήσεις για τη Μελλοντική Εξέλιξη του Μαθητικού Πληθυσμού
2.2 Η Ζήτηση για Ιδιωτική Γενική Εκπαίδευση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης
3.1 Προσφορά Ιδιωτικής Τυπικής Εκπαίδευσης
3.1.1 Νηπιαγωγεία
3.1.2 Δημοτικά
3.1.3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.1.4 Μη-τυπική Εκπαίδευση
3.2 Ανταγωνισμός: Δίδακτρα – Υπηρεσίες – Καινοτομίες
3.3 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Φορέων
3.4 Πωλήσεις των Κυριοτέρων Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Φορέων Τυπικής Εκπαίδευσης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά της Ιδιωτικής Τυπικής Εκπαίδευσης
4.1 Μαθητικός Πληθυσμός Τυπικής Εκπαίδευσης
4.1.1 Νηπιαγωγεία
4.1.2 Δημοτικά
4.1.3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
4.2 Μαθητικός Πληθυσμός Ιδιωτικής Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης
4.2.1 Φροντιστήρια – Ιδιαίτερα Μαθήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4.2.2 Φροντιστήρια – Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών και Άλλες Δραστηριότητες
4.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
4.4 Ιδιωτικές Δαπάνες Εκπαίδευσης και Δαπάνες για Ιδιωτική Εκπαίδευση
4.4.1 Μακροοικονομική Διάσταση των Δαπανών για Εκπαίδευση
4.4.2 Μικροοικονομική Διάσταση των Ιδιωτικών Δαπανών για Εκπαίδευση
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Iδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικό πλαίσιο ωρολογίου προγράμματος ολοήμερου δημοτικού σχολείου
Πίνακας 1.2 Ωράριο λειτουργίας ολοήμερου δημοτικού σχολείου
Π1.1 Ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ανά διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2007-2008
Πίνακας 2.1 Μαθητικός πληθυσμός ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Π2.1 Συνολικός πληθυσμός και ηλικιακές ομάδες 5-19 ετών ανά περιφέρεια και νομό – (Απογραφή 2001)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.3 Μαθητικός πληθυσμός παλιννοστούντων μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια
Π2.4 Μαθητικός πληθυσμός αλλοδαπών μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια
Πίνακας 3.1 Ρυθμοί μεταβολής αριθμού μονάδων και μεριδίου ιδιωτικών σχολείων, διαχρονικά και διαστρωματικά (1995/6-διαστρωματικά (1995/6-2007/8), ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Πίνακας 3.2 Ανώτατα όρια προσαύξησης διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (1983-2008)
Πίνακας 3.3 Μέσοι Όροι και διάμεσοι κατανομής διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2008/9)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων τυπικής εκπαίδευσης
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής
τυπικής εκπαίδευσης (2003-2008)
Π3.1 Νομοί των 13 Υπηρεσιών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Π3.2 Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία ανά βαθμίδα και διαχρονικά - Απόλυτα μεγέθη και μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης
Π3.3 Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων ανά βαθμίδα και διαχρονικά - Απόλυτα μεγέθη και μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης
Π3.4 Διαστρωματικά στοιχεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων ανά βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης
Π3.5 Διαστρωματικά στοιχεία διδακτικού προσωπικού δημοσίων και ιδιωτικών ανά βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης
Π3.6 Μη-τυπική εκπαίδευση
Π3.7 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2004-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2007-2008)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2007-2008)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Ρυθμοί μεταβολής αριθμού μαθητών και μεριδίου μαθητών ιδιωτικών σχολείων διαχρονικά και διαστρωματικά (1995/6-2007/8*)
Πίνακας 4.2 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το Βρετανικό Συμβούλιο (2004 & 2008) και ποσοστά επιτυχίας για το 2008
Πίνακας 4.3 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στη γερμανική γλώσσα
Πίνακας 4.4 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στη γαλλική γλώσσα (2006-2008)
Πίνακας 4.5 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στην ισπανική γλώσσα
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Αττικής
Πίνακας 4.7 Εκπαιδευτικές δαπάνες για δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση
Πίνακας 4.8 Διάρθρωση εκπαιδευτικών δαπανών νοικοκυριών σύμφωνα με την ΕΟΠ 2004/5
Πίνακας 4.9 Ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες στο σύνολο του δείγματος της ΕΟΠ 2004/5
Πίνακας 4.10 Μερίδια (%) ιδιωτικών εκπαιδευτικών δαπανών (2007*, 2008*)
Π4.1 Μαθητές ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων ανά βαθμίδα και διαχρονικά - απόλυτα μεγέθη και μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης
Π4.2 Διαστρωματικά στοιχεία μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ανά βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης
Π4.3 Υποψήφιοι για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα (2003-2008) και για την ισπανική γλώσσα (2008)
Π4.4 Εξέλιξη ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης για εκπαίδευση (1996-2004)-σταθερές τιμές προηγούμενου έτους
Π4.5 Εξέλιξη ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης για εκπαίδευση (1995-2004)-τρέχουσες τιμές
Π4.6 Ιδιωτικές και δημόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες (1995-2004*)
Π4.7 Δαπάνες Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων : Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα
Π4.8 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (απόλυτα & ποσοστιαία μερίδια)
Π4.9 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά μεγέθη νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.10 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά σύνθεση νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.11 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά επάγγελμα υπευθύνου του νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.12 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π5.1 Δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανά επίπεδο εκπαίδευσης, στις χώρες ΟΟΣΑ (1995, 2000, 2005)
Π5.2 Δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανά επίπεδο εκπαίδευσης, στις χώρες ΟΟΣΑ (2005)
Π5.3 Κατανομή πόρων για εκπαίδευση από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, στις χώρες ΟΟΣΑ
Π5.4 Τάσεις στα ποσοστά εγγραφής (2000-2006)
Π5.5 Υποχρεωτικές και προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση, στις χώρες ΟΟΣΑ (2006)
Π5.6 Ποσοστό ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα στο σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ηλικίες 9-11 ετών (2006)
Π5.7 Ποσοστό ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα στο σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ηλικίες 12-14 ετών (2006)
Π5.8 Μισθοί καθηγητών (2006) (σε $)