ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά – Εννοιολογικές Διακρίσεις
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Τυπική Ιδιωτική Γενική Εκπαίδευση
1.3.2 Πρόσφατες Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
1.4 Καινοτόμες Δράσεις στο Σχολείο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτική Γενική Εκπαίδευση
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης για Εκπαίδευση
2.1.1 Δημογραφικές Εξελίξεις
2.1.2 Η Επίδραση των Δημογραφικών Εξελίξεων στο Συνολικό Μαθητικό Πληθυσμό
2.1.3 Προβλέψεις και Εκτιμήσεις για τη Μελλοντική Εξέλιξη του Μαθητικού Πληθυσμού
2.2 Η Ζήτηση για Ιδιωτική Γενική Εκπαίδευση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης
3.1 Προσφορά Ιδιωτικής Τυπικής Εκπαίδευσης
3.1.1 Νηπιαγωγεία
3.1.2 Δημοτικά
3.1.3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.1.4 Μη-τυπική Εκπαίδευση
3.2 Ανταγωνισμός: Δίδακτρα – Υπηρεσίες – Καινοτομίες
3.3 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Φορέων
3.4 Πωλήσεις των Κυριοτέρων Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Φορέων Τυπικής Εκπαίδευσης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά της Ιδιωτικής Τυπικής Εκπαίδευσης
4.1 Μαθητικός Πληθυσμός Τυπικής Εκπαίδευσης
4.1.1 Νηπιαγωγεία
4.1.2 Δημοτικά
4.1.3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
4.2 Μαθητικός Πληθυσμός Ιδιωτικής Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης
4.2.1 Φροντιστήρια – Ιδιαίτερα Μαθήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4.2.2 Φροντιστήρια – Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών και Άλλες Δραστηριότητες
4.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
4.4 Ιδιωτικές Δαπάνες Εκπαίδευσης και Δαπάνες για Ιδιωτική Εκπαίδευση
4.4.1 Μακροοικονομική Διάσταση των Δαπανών για Εκπαίδευση
4.4.2 Μικροοικονομική Διάσταση των Ιδιωτικών Δαπανών για Εκπαίδευση
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP ΑΕ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικό πλαίσιο ωρολογίου προγράμματος ολοήμερου δημοτικού σχολείου
Πίνακας 1.2 Ωράριο λειτουργίας ολοήμερου δημοτικού σχολείου
Π1.1 Ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ανά διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2007-2008
Πίνακας 2.1 Μαθητικός πληθυσμός ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Π2.1 Συνολικός πληθυσμός και ηλικιακές ομάδες 5-19 ετών ανά περιφέρεια και νομό – (Απογραφή 2001)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.3 Μαθητικός πληθυσμός παλιννοστούντων μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια
Π2.4 Μαθητικός πληθυσμός αλλοδαπών μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια
Πίνακας 3.1 Ρυθμοί μεταβολής αριθμού μονάδων και μεριδίου ιδιωτικών σχολείων διαχρονικά και διαστρωματικά (1995/6-2005/6), ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Πίνακας 3.2 Ανώτατα όρια προσαύξησης διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (1983-2004)
Πίνακας 3.3 Σχολεία που προσφέρουν πρόγραμμα International Baccalaureate στην Ελλάδα (2007)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων τυπικής εκπαίδευσης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης (2002-2007)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Νομοί των 13 Υπηρεσιών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Π3.2 Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία ανά βαθμίδα και διαχρονικά - απόλυτα μεγέθη και μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης
Π3.3 Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων ανά βαθμίδα και διαχρονικά - απόλυτα μεγέθη και μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης
Π3.4 Διαστρωματικά στοιχεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων ανά βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης
Π3.5 Διαστρωματικά στοιχεία διδακτικού προσωπικού δημοσίων και ιδιωτικών ανά βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης
Π3.6 Μη-τυπική εκπαίδευση
Π3.7 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2002-2006)
Π3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2002-2006)
Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2002-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2005-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Ρυθμοί μεταβολής αριθμού μαθητών και μεριδίου μαθητών ιδιωτικών σχολείων διαχρονικά και διαστρωματικά (1995/6-2006/7*)
Πίνακας 4.2 Υποψήφιοι για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα (2003-2007)
Πίνακας 4.3 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το Βρετανικό Συμβούλιο (2002-2004)
Πίνακας 4.4 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στη γαλλική γλώσσα
Πίνακας 4.5 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στη γερμανική γλώσσα
Πίνακας 4.6 Υποψήφιοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στην ισπανική γλώσσα
Πίνακας 4.7 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.8 Εκπαιδευτικές δαπάνες για δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση
Πίνακας 4.9 Δημόσιες δαπάνες του ΥΠΕΠΘ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (1993-2002)
Πίνακας 4.10 Διάρθρωση εκπαιδευτικών δαπανών νοικοκυριών σύμφωνα με την ΕΟΠ 2004/5
Πίνακας 4.11 Ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες στο σύνολο του δείγματος της ΕΟΠ 2004/5
Πίνακας 4.12 Μερίδια (%) ιδιωτικών εκπαιδευτικών δαπανών (2006*, 2007**)
Π4.1 Μαθητές ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων ανά βαθμίδα και διαχρονικά - απόλυτα μεγέθη και μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης
Π4.2 Διαστρωματικά στοιχεία μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ανά βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης
Π4.3 Εξέλιξη ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης για εκπαίδευση (1996-2004)-σταθερές τιμές προηγούμενου έτους
Π4.4 Εξέλιξη ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης για εκπαίδευση (1995-2004)-τρέχουσες τιμές
Π4.5 Ιδιωτικές και δημόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες (1995-2004*)
Π4.6 Δαπάνες Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων : Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα
Π4.7 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (απόλυτα & ποσοστιαία μερίδια)
Π4.8 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά μεγέθη νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.9 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά σύνθεση νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.10 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά επάγγελμα υπευθύνου του νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.11 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.12 Σύνολο αγορών και εκπαιδευτικές δαπάνες κατά ΥΠΑ (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π5.1 Δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανά επίπεδο εκπαίδευσης (1995, 2000, 2004)
Π5.2 Δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2004)
Π5.3 Κατανομή πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για εκπαίδευση
Π5.4 Τάσεις στα ποσοστά εγγραφής (1995-2005)
Π5.5 Υποχρεωτικές και προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση (2005)
Π5.6 Ποσοστό ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα στο σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ηλικίες 9-11 ετών (2005)
Π5.7 Ποσοστό ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα στο σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ηλικίες 12-14 ετών (2005)
Π5.8 Μισθοί καθηγητών (2005)
Π5.9 Οργάνωση των ωρών εργασίας των καθηγητών (2005)