ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

Οι επιχειρήσεις προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα είναι
λίγες σε αριθμό και ο λόγος είναι ότι ο τομέας αυτός είναι εντάσεως
κεφαλαίου, ενώ το εύρος των εφαρμογών καλύπτει κατά το μεγαλύτερο
ποσοστό κτίρια εκτός βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπου η μέθοδος της
προκατασκευής δεν έχει τύχει σημαντικής διείσδυσης μέχρι σήμερα.
Αντίθετα, ο τομέας των προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο ή
και σύμμεικτων κατασκευών είναι σχετικά πολυπληθής, διότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών καλύπτει βιομηχανικούς χώρους
όπου η μέθοδος της προκατασκευής, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα
ταχύτητας, ευελιξίας και κόστους χωρίς να περιορίζεται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η εγχώρια αγορά προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα παρουσιάζει
ανάπτυξη με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,2% στο διάστημα 2002-2006. Το 2006
η αξία της αγοράς παρουσίασε αύξηση 15% έναντι του 2005. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών αφορά τα βιομηχανικά κτίρια και
τους αποθηκευτικούς χώρους, με ποσοστό 38,5% το 2006. Ακολουθούν
οι κατοικίες με ποσοστό 25% και τα σχολεία με 23%.
Η εγχώρια αγορά προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
(συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων κτιρίων) παρουσιάζει
ανάπτυξη με μέσο ετήσιο ρυθμό 19,1% στο διάστημα 2002-2006. Το 2006
η αξία της αγοράς παρουσίασε αύξηση 26,4% έναντι του 2005. Τά
βιομηχανικά κτίρια και οι αποθηκευτικοί χώροι κυριαρχούν με
ποσοστό 49,5% του συνόλου για το 2006. Ακολουθούν τα κτίρια
καταστημάτων - γραφείων με ποσοστό 19,8% του συνόλου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό και Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Απογραφικά Στοιχεία των Επιχειρήσεων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προκατασκευασμένων Κτιρίων
2.1 Παράγοντες Που Επηρεάζουν Τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη της Οικοδομικής Δραστηριότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.3.1 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
3.3.2 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
3.4 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.4.1 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
3.4.2 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βάσει Αριθμοδεικτών
3.5.1 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
3.5.2 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Δραστηριότητα
3.5.3 Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
3.5.4 Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Προκατασκευασμένων Κτιρίων
4.1 Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων και Βαθμός Συγκέντρωσης
4.3 Προκατασκευασμένα Κτίρια Από Μέταλλο
4.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων και Βαθμός Συγκέντρωσης
4.5 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου
5. Διεθνής Αγορά Προκατασκευασμένων Κτιρίων
5.1 Βρετανία
5.2 Λοιπές Χώρες της Ε.Ε.
5.3 Λοιπές Τρίτες Χώρες
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Απογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων ανά νομό (2003-2004)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών
(2000-2008)
Πίνακας 2.2 Μεταβολή (%) μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών
Πίνακας 2.3 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2008)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2008)
Π2.1 Εξέλιξη και γεωγραφική διασπορά του πληθυσμού της χώρας (1991-2008)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2008)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2008-2009
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2008)
Π2.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
(2003-2008)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
(2003-2008)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων ανά εταιρεία
(2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
(2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες Χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2007-2008)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
(2004-2008)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
(2004-2008)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2004-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2007-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2002-2008) - σε € χιλιάδες
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2002-2008) - σε € χιλιάδες
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2008)
Π4.1 Εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (2000-2008)
Π4.2 Εξέλιξη της συνολικής αξίας των πωλήσεων και του αριθμού των επιχειρήσεων προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων ανά κατηγορία - PRODCOM (1993-2006)
Π4.3 Εισαγωγές προκατασκευασμένων κτιρίων και στοιχείων ανά κατηγορία (2000-2008)
Π4.4 Εξαγωγές προκατασκευασμένων κτιρίων και στοιχείων ανά κατηγορία (2000-2008)
Π4.5 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών προκατασκευασμένων κτιρίων και στοιχείων ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.6 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών προκατασκευασμένων κτιρίων και στοιχείων ανά χώρα προορισμού (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή μεταλλικών κτιρίων σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (2006-2008)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη της κατανάλωσης τσιμέντου στις ΗΠΑ (2004-2010 )
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη της παραγωγής σκυροδέματος ανά κατηγορία εφαρμογής (2002-2011)
Πίνακας 5.4 Προοπτική προϊόντων προκατασκευής τύπου PCI