ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό και Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Απογραφικά Στοιχεία των Επιχειρήσεων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Ζήτηση Προκατασκευασμένων Κτιρίων
2.1 Παράγοντες Που Επηρεάζουν Τη Ζήτηση Προκατασκευασμένων Κτιρίων
2.2 Στοιχεία Εξέλιξης Της Οικοδομικής Δραστηριότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.3.1 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
3.3.2 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
3.4 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων
3.4.1 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
3.4.2 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βάσει Αριθμοδεικτών
3.5.1 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
3.5.2 Επιχειρήσεις Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
3.5.3 Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
3.5.4 Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ 3
4. Εγχώρια Αγορά Προκατασκευασμένων Κτιρίων
Εξέλιξη δεικτών βιομηχανικής παραγωγής (2000-2006)
4.1 Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα
4.2 Μερίδια Αγοράς Και Βαθμός Συγκέντρωσης – Προκατασκευασμένα Κτίρια Από Σκυρόδεμα
4.3 Προκατασκευασμένα Κτίρια Από Μέταλλο
4.4 Μερίδια Αγοράς Και Βαθμός Συγκέντρωσης – Προκατασκευασμένα Κτίρια Από Μέταλλο
4.5 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου
5. Διεθνής Αγορά Προκατασκευασμένων Κτιρίων
5.1 Βρετανία
5.2 Λοιπές Χώρες της Ε.Ε.
5.3 Λοιπές Τρίτες Χώρες
6. Προβλήματα – Τάσεις & Προοπτική - Συμπεράσματα
6.1 Προβλήματα
6.2 Τάσεις & Προοπτική
6.3 Συμπεράσματα
Παράρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Απογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων ανά νομό (2002-2003)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Μεταβολή (%) μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών
Πίνακας 2.3 Χρηματοδότηση Ολυμπιακών έργων από το ΠΔΕ
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού* της χώρας (1997-2006)
Π 2.1 Εξέλιξη και γεωγραφική διασπορά του πληθυσμού της χώρας (1991-2006)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2006)
Π 2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2002-2006)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2002-2006)
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα: Υπόμνημα Συντμήσεων για τα Διαγράμματα
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο: Υπόμνημα Συντμήσεων για τα Διαγράμματα
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων (2005-2006)
Π3.2 Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
Π3.3 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
Π3.4 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
Π3.5 Αριθμοδείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα
Π3.6 Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
Π3.7 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
Π3.8 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
Π3.9 Αριθμοδείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο
Π 3.10 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα (2005-2006)
Π 3.11 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Κερδοφόρων Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα (2005-2006)
Π 3.12 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Ζημιογόνων Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Σκυρόδεμα (2005-2006)
Π 3.13 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο (2005-2006)
Π 3.14 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Κερδοφόρων Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο (2005-2006)
Π 3.15 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Ζημιογόνων Επιχειρήσεων Προκατασκευασμένων Κτιρίων από Μέταλλο (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2002-2006) - σε € χιλιάδες
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2002-2006) - σε € χιλιάδες
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2006)
Π4.1 Εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (2000-2006)
Π4.2 Εξέλιξη της συνολικής αξίας των πωλήσεων και του αριθμού των επιχειρήσεων προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων ανά κατηγορία -PRODCOM (1993-2004)
Π4.3 Εισαγωγές προκατασκευασμένων κτηρίων ανά κατηγορία (2000-2006)
Π4.4 Εξαγωγές προκατασκευασμένων κτιρίων ανά κατηγορία (2000-2006)
Π4.5 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών προκατασκευασμένων κτιρίων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.6 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών προκατασκευασμένων κτιρίων ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της κατανάλωσης τσιμέντου 2004-2010
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη της παραγωγής τσιμέντου ανά κατηγορία εφαρμογής (2002-2011)
Πίνακας 5.3 Κατανάλωση & πωλήσεις προκατασκευασμένων προϊόντων ΗΠΑ-Καναδάς (2006)
Πίνακας 5.4 Προοπτική προϊόντων προκατασκευής τύπου PCI
Πίνακας 6.1 Προοπτική της αγοράς προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα (2007-2008)
Πίνακας 6.2 Προοπτική της αγοράς προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (2007-2008)