ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Στον κλάδο των σκαφών αναψυχής δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων, συγκριτικά με το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, οι
οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Το
αντικείμενο της δραστηριότητάς τους περιλαμβάνει την παραγωγή
ή/και εισαγωγή σκαφών αναψυχής, καθώς και άλλες παρεμφερείς
δραστηριότητες, όπως η επισκευή και συντήρηση σκαφών, η εμπορία
ναυτιλιακών ειδών και μηχανών θαλάσσης, κλπ.
Ορισμένες από τις παραγωγικές επιχειρήσεις σκαφών αναψυχής είναι
καθετοποιημένες και συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας, ενώ αρκετές ειδικεύονται στην κατασκευή συγκεκριμένων
μόνο τμημάτων του σκάφους.
Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας παραγωγής σκαφών αναψυχής
παρουσίασε αύξηση 3,7% το 2006 έναντι του προηγούμενου έτους. Οσον
αφορά τη διάρθρωση της παραγωγής για το 2006, τα πολυεστερικά σκάφη
κατέλαβαν το 79,2% της εγχώριας παραγωγής, ενώ τα φουσκωτά σκάφη
κάλυψαν το 20,7% αυτής.
Το σύνολο της εγχώριας αγοράς (σε ποσότητα) αυξήθηκε κατά 4,2%
το 2006 σε σχέση με το 2005. Το ποσοστό συμμετοχής των πολυεστερικών
σκαφών διαμορφώθηκε σε 56,2% το 2006. Το ίδιο έτος το μερίδιο
των φουσκωτών σκαφών διαμορφώθηκε στο 38,5%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Κατηγορίες - Περιγραφή Σκαφών
1.5 Παραγωγική Διαδικασία
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
1.7 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Σκαφών Αναψυχής
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Σκάφη Αναψυχής
2.2 Η Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σκαφών Αναψυχής
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Σκαφών Αναψυχής
3.4 Προώθηση Προϊόντων
3.5 Επιχειρήσεις Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής
3.5.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Κατασκευής Σκαφών Βάσει Κερδοφορίας
3.6 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
3.6.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
3.6.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
3.6.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σκαφών Βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας “Μεταφορικά Μέσα – Ναυπηγεία” και του Εμπορίου “Μεταφορικά Μέσα”
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Σκαφών Αναψυχής
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας (Μεταφορικά Μέσα - Ναυπηγεία) και του Εμπορίου (Μεταφορικά Μέσα)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σκαφών Αναψυχής
4.1 Εγχώρια Παραγωγή – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σκαφών Αναψυχής και Εξωλέμβιων Κινητήρων
4.2.1 Εισαγωγές Σκαφών Αναψυχής και Εξωλέμβιων Κινητήρων
4.2.2 Εξαγωγές Σκαφών Αναψυχής και Εξωλέμβιων Κινητήρων
4.3 Εγχώρια Αγορά Σκαφών Αναψυχής
4.3.1 Καταχωρήσεις Σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών Όλης της Χώρας
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σκαφών Αναψυχής – Μερίδια Επιχειρήσεων & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.3 Μέγεθος Αγοράς Σκαφών Αναψυχής σε Αξία
Παραρτημα Κεφαλαιου 4
5. Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά Σκαφών Αναψυχής
5.1 Η Ερωπαϊκή Αγορά Σκαφών Αναψυχής
5.2 Η Διεθνής Αγορά των Superyachts
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Εταιρειών Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
Benchmarking Εταιρειών Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου Ναυπήγησης και Επισκευής Πλοίων και Σκαφών (2004-2008)
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου ναυπήγησης πλοίων και σκαφών (2005-2010)
Πίνακας 2.1 Εν λειτουργία τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Π2.1 Μαρίνες σε λειτουργία στην Ελλάδα
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων ναυπήγησης σκαφών αναψυχής και αθλητισμού ανά νομική μορφή (2005-2006)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις κατασκευής σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων κατασκευής σκαφών αναψυχής (2005-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων κατασκευής σκαφών αναψυχής βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων κατασκευής σκαφών αναψυχής βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων κατασκευής σκαφών αναψυχής βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις εισαγωγής σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής σκαφών αναψυχής βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής σκαφών αναψυχής βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής σκαφών αναψυχής βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Βιομηχανία “Μεταφορικά Μέσα – Ναυπηγεία” (2010)
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2010)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερο κλάδου των σκαφών αναψυχής (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας και του Εμπορίου (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη σκαφών αναψυχής ανά διαφημιζόμενο (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2009-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2009-2010)
Π10 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π11 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2010)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2009-2010)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2009-2010)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή σκαφών αναψυχής (2001-2010)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία (2005-2010)
Πίνακας 4.3 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα ανά κατηγορία και μήκος (2009-2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια παραγωγής εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (σε τεμάχια)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές σκαφών αναψυχής (2001-2009)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές σκαφών αναψυχής (2001-2009)
Πίνακας 4.7 Συνολικές Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών όλης της χώρας (2001-2010)
Πίνακας 4.8 Συνολική εγχώρια αγορά σκαφών αναψυχής (2001-2010)
Πίνακας 4.9 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία (2009-2010)
Πίνακας 4.10 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών ανά κατηγορία και μήκος (2009-2010)
Πίνακας 4.11 Μερίδια αγοράς εταιρειών σκαφών αναψυχής σε τεμάχια (2010)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια αγορά θαλάσσιων jets (2005-2010)
Πίνακας 4.13 Αγορά σκαφών αναψυχής σε αξία (2009-2010)
Π4.1 Εισαγωγές σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία (2006-2009)
Π4.2 Εισαγωγές εξωλέμβιων κινητήρων ανά τύπο (2006-2009)
Π4.3 Εξαγωγές σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία (2006-2009)
Π4.4 Εξαγωγές εξωλέμβιων κινητήρων ανά τύπο (2006-2009)
Π4.5 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε φουσκωτά σκάφη (2008-2009)
Π4.6 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε ιστιοφόρα (2008-2009)
Π4.7 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε σκάφη με κινητήρα (2008-2009)
Π4.8 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε σκάφη λοιπών κατηγοριών (2008-2009)
Π4.9 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε εξωλέμβιους κινητήρες (2008-2009)
Π4.10 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε φουσκωτά σκάφη (2008-2009)
Π4.11 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε ιστιοφόρα (2008-2009)
Π4.12 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε σκάφη με κινητήρα (2008-2009)
Π4.13 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε σκάφη λοιπών κατηγοριών (2008-2009)
Π4.14 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε εξωλέμβιους κινητήρες (2008-2009)
Π4.15 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών ανά κατηγορία (2008-2010)
Π4.16 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών κατά τόπο ναυπήγησης (2010)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος παραγωγής σκαφών αναψυχής στην Ιταλία (2008)
Πίνακας 5.2 Αριθμός σκαφών αναψυχής στη Γαλλία (2005-2010)
Πίνακας 5.3 Αριθμός ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων σκαφών στη Γαλλία κατά τάξη μήκους (2010)
Πίνακας 5.4 Βασικά μεγέθη του κλάδου θαλάσσιας αναψυχής στη Βρετανία (1.5.09-30.4.10)
Πίνακας 5.5 Παγκόσμιες παραγγελίες superyachts (2004-2009)
Πίνακας 5.6 Παραγγελίες superyachts στην Ιταλία (2004-2009)
Πίνακας 5.7 Οι 10 πρώτες χώρες – κατασκευαστές superyachts παγκοσμίως (2009)
Π5.1 Πλήρη μέλη του ΙCOMIA
Π5.2 Ιταλία: μέγεθος αγοράς σκαφών αναψυχής σε αξία (2001-2008)
Π5.3 Γαλλία: αριθμός σκαφών αναψυχής κατά κατηγορία (2007-2010)
Π5.4 Βρετανία: μέγεθος παραγωγής σκαφών αναψυχής (2009)
Π5.5 Βρετανία: στόλος σκαφών αναψυχής (2009)
Π5.6 Παγκόσμιες παραγγελίες superyachts ανά μήκος σκάφους (2003-2006)