ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2013
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Ο κλάδος των πλαστικών σωλήνων περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων, με σημαντική παραγωγική δυναμικότητα. Επιπλέον στην αγορά δραστηριοποιούντα και εισαγωγικές εταιρείες, οι περισσότερες των οποίων ασχολούνται με το εμπόριο και άλλων προϊόντων (π.χ. υδραυλικά και είδη κρουνοποιίας, προϊόντα κεντρικής θέρμανσης κλπ).
Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης (σε τόνους) πλαστικών σωλήνων παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2000-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,7%. Όμως, την τετραετία 2009-2012 η αγορά ήταν έντονα καθοδική. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης διαμορφώθηκε σε 13% (2012/2011: -11,6%).
Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (4,5% - 5,5% την περίοδο 2008-2012). Η εξαγωγική επίδοση του κλάδου κυμάνθηκε μεταξύ 15%-21% την ίδια περίοδο.
Το 2012 οι πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο απέσπασαν το 50,4% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης και ακολούθησαν οι άκαμπτοι και εύκαμπτοι σωλήνες από PVC με ποσοστό 39,3% και 10,3% αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πρώτες Ύλες Πλαστικών Σωλήνων - Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Πλαστικούς Σωλήνες
2.1 Η Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Άρδευση Γεωργικών Εκτάσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Πλαστικών Σωλήνων
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.6 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Βιομηχανία (Ελαστικά - Πλαστικά)
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Πλαστικοί Σωλήνες
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικά - Πλαστικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Σωλήνων
4.2.1 Εισαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
4.2.2 Εξαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Πλαστικών Σωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων
4.4 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κύρια Κατηγορία
4.4.1 Άκαμπτοι Σωλήνες κυρίως από PVC
4.4.2 Εύκαμπτοι Σωλήνες από PVC
4.4.3 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου
4.5 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κατηγορία
4.6 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικού
5.1 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικών Πρώτων Υλών
5.2 Κατανάλωση Πλαστικού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
 Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (2000-2012)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2011)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2002-2011)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2003-2011)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2011)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2011)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2003-2011)
Π2.6 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούλιος 2012/11)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2010 – 2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2010 – 2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2010 – 2011)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PALAPLAST Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KARINA Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FASO-PLAST ΓΡΗΓ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝ. Δ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας POLIECO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΗ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΑΛΕΡΑΣ Κ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΚΙΖΑΣ ΣΤ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΙΣΑΝΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΕΡΟΡ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2011/10)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων βάσει μικτών κερδών (2010-2011
Πίνακας 3.28 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.29 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.30 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.31 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2007-2011)
Πίνακας 3.32 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.33 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικά - Πλαστικά)
Πίνακας 3.34 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.35 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Πλαστικοί Σωλήνες (2012-2011)
Πίνακας 3.36 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικά - Πλαστικά) (2012-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων (2006-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων (2010-2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2012)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2004-2011)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2004-2011)
Πίνακας 4.4 Εμπορικό ισοζύγιο πλαστικών σωλήνων (2004-2011)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (2000-2012)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση άκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2012)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της αγοράς άκαμπτων σωλήνων από PVC κατά χρήση (2012)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εύκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2012)
Πίνακας 4.9 Ανάλυση της αγοράς εύκαμπτων σωλήνων από PVC κατά είδος (2012)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση σωλήνων πολυαιθυλενίου (2000-2012)
Πίνακας 4.11 Ανάλυση της αγοράς σωλήνων πολυαιθυλενίου κατά χρήση (2012)
Πίνακας 4.12 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2012)
Π4.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2006-2011)
Π4.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2008-2011)
Π4.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2006-2011)
Π4.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προορισμού (2008-2011)