ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Προϊόντων
1.4 Πρώτες Ύλες
1.5 Παραγωγική Διαδικασία
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης
2. Η Ζήτηση Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
3. Η Προσφορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας 0
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας βάσει Κερδοφορίας
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Πλαστικής Συσκευασίας
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Κουτιά, Κιβώτια, Θήκες κλπ
Σάκοι, Σακουλάκια, Τσαντάκια και Χωνιά
Νταμιτζάνες, Φιάλες, Φιαλίδια και Παρόμοια Είδη
Πώματα, Καπάκια, Καψούλια Πωματίσματος
Δεξαμενές, Μεγάλα Βαρέλια, Κάδοι και Δοχεία Χωρητικότητας ίσης/μεγαλύτερης των 300 lt.
Λοιπά Είδη Πλαστικής Συσκευασίας
4.3 Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Φύλλων, Φιλμ – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Σακουλών, Σάκων, Τσαντών – Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Φιαλών, Φιαλοειδών – Μερίδια Αγοράς
4.3.4 Εγχώρια Αγορά Κιβωτίων, Κουτιών, Τελάρων – Μερίδια Αγοράς
4.3.5 Εγχώρια Αγορά Δεξαμενών, Ντεπόζιτων, Βυτίων - Μερίδια Αγοράς
4.3.6 Εγχώρια Αγορά Βαρελιών, Μπιτονιών, Μεγάλων Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
4.3.7 Εγχώρια Αγορά Κυπέλλων, Βάζων, Μικρών Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικής Συσκευασίας
5.1 Η Παραγωγή Πλαστικών στην Ευρώπη
5.1.1 Στοιχεία Παραγωγής και Κατανάλωσης Πρώτων Υλών Πλαστικών
5.1.2 Η Παραγωγή Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη κατανάλωσης διογκώσιμης πολυστερίνης (EPS) ανά κλάδο στην Ελλάδα (2005-2011)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής πλαστικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 1.3 Ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου παραγωγής πλαστικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 1.4 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου πλαστικής συσκευασίας (2000-2010)
Πίνακας 2.1 Παγκόσμια τιμή του αργού πετρελαίου (2000-2011)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών των επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας
Πίνακας 3.4 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Πλαστικής Συσκευασίας (2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά) (2010-2009)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευσίας (2005-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας (1992-2010)
Πίνακας 4.2 Δείκτης όγκου συνολικής βιομηχανικής παραγωγής και παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας (2000-2010)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των συνολικών εισαγωγών-εξαγωγών πλαστικών ειδών συσκευασίας (1997-2010)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών συσκευασίας (1992-2010)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας, ανά κατηγορία (1992-2010)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φύλλων, φιλμ (1992-2010)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά φύλλων, φιλμ (2010)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σάκων, σακουλών, τσαντών (1992-2010)
Πίνακας 4.9 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά σάκων, σακουλών, τσαντών (2010)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φιαλών, φιαλοειδών (1992-2010)
Πίνακας 4.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά φιαλών, φιαλοειδών (2010)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κιβωτίων, κουτιών και τελάρων (1992-2010)
Πίνακας 4.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κιβωτίων, κουτιών, τελάρων (2010)
Πίνακας 4.14 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς δεξαμενών, ντεπόζιτων, βυτίων (1992-2010)
Πίνακας 4.15 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά δεξαμενών, ντεπόζιτων, βυτίων (2010)
Πίνακας 4.16 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς βαρελιών, μπιτονιών, μεγάλων δοχείων (1992-2010)
Πίνακας 4.17 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά βαρελιών, μπιτονιών, μεγάλων δοχείων (2010)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κυπέλλων, βάζων, μικρών δοχείων (1992-2010)
Πίνακας 4.19 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κυπέλλων, βάζων, μικρών δοχείων (2010)
Π4.1 Εισαγωγές πλαστικών ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (2000-2010)
Π4.2 Εξαγωγές πλαστικών ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (2000-2010)
Π4.3 Εισαγωγές σε κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.4 Εξαγωγές σε κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.5 Εισαγωγές σε σάκους, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.6 Εξαγωγές σε σάκους, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.7 Εισαγωγές σε νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.8 Εξαγωγές σε νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.9 Εισαγωγές σε καψούλια πωματίσματος, πώματα, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.10 Εξαγωγές σε καψούλια πωματίσματος, πώματα, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.11 Εισαγωγές σε δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδους και ανάλογα δοχεία ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.12 Εξαγωγές σε δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδους και ανάλογα δοχεία ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.13 Εισαγωγές σε άλλα είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.14 Εξαγωγές σε άλλα είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση πλαστικών πρώτων υλών σε χώρες της Ευρώπης (2009)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη της παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας στην Ε.Ε.-27 ανά επιλεγμένες κατηγορίες (2007-2009)
Π5.1 Παραγωγή σάκων, σακουλών και τσαντών (περιλαµβανοµένων των χωνιών) από πολυµερή του αιθυλενίου ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.2 Παραγωγή σάκων, σακουλών και τσαντών (περιλαµβανοµένων των χωνιών) από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλενίου) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.3 Παραγωγή σε κουτιά, κιβώτια, κασόνια, καφάσια και παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.4 Παραγωγή σε νταµιτζάνες, φιάλες και παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες, χωρητικότητας > 2 λίτρων
Π5.5 Παραγωγή σε νταµιτζάνες, φιάλες και παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες, χωρητικότητας ≤ 2 λίτρων
Π5.6 Εξέλιξη της ποσότητας εισαγωγών-εξαγωγών σε σάκους, σακούλες και τσάντες (περιλαµβανοµένων των χωνιών) από πολυµερή του αιθυλενίου ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.7 Εξέλιξη της ποσότητας εισαγωγών-εξαγωγών σε σάκους, σακούλες και τσάντες (περιλαµβανοµένων των χωνιών) από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλενίου) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.8 Εξέλιξη της ποσότητας εισαγωγών-εξαγωγών σε κουτιά, κιβώτια, κασόνια, καφάσια και παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.9 Εξέλιξη της αξίας εισαγωγών-εξαγωγών σε σάκους, σακούλες και τσάντες (περιλαµβανοµένων των χωνιών) από πολυµερή του αιθυλενίου ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.10 Εξέλιξη της αξίας εισαγωγών-εξαγωγών σε σάκους, σακούλες και τσάντες (περιλαµβανοµένων των χωνιών) από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλενίου) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.11 Εξέλιξη της αξίας εισαγωγών-εξαγωγών σε κουτιά, κιβώτια, κασόνια, καφάσια και παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.12 Εξέλιξη της αξίας εισαγωγών-εξαγωγών σε νταµιτζάνες, φιάλες και παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες, χωρητικότητας > 2 λίτρων, ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.13 Εξέλιξη της αξίας εισαγωγών-εξαγωγών σε νταµιτζάνες, φιάλες και παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες, χωρητικότητας ≤ 2 λίτρων, ανά ευρωπαϊκή χώρα (2007-2009)
Π5.14 Εμπορικό Ισοζύγιο πλαστικών ειδών συσκευασίας της Ε.Ε. 27 με Τρίτες Χώρες ανά επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων (2007-2009)