ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας δραστηριοποιείται σημαντικός
αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με μία ή περισσότερες
κατηγορίες προϊόντων. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων ασχολείται με την
παραγωγή, ενώ ο αριθμός των εισαγωγικών εταιρειών είναι περιορισμένος.
Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από την εγχώρια παραγωγή. Σε ορισμένες μόνο
κατηγορίες προϊόντων οι εισαγωγές είναι σημαντικές. Οι εξαγωγές που
πραγματοποιούνται σε δύσκαμπτα προϊόντα πλαστικής συσκευασίας είναι
αμελητέες, κυρίως λόγω του μεγάλου βάρους τους που αυξάνει σημαντικά
το κόστος μεταφοράς. Αντίθετα, στα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας (όπως
φύλλα και φιλμ) πραγματοποιούνται αξιόλογες εξαγωγές.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας (σε τόνους)
παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 1992-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό
της τάξης του 5%. Ομοίως, το μέγεθος της συνολικής κατανάλωσης
αυξήθηκε με αντίστοιχο ρυθμό 4,5%. Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς
κατέχουν, τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα που εντάσσονται στην
κατηγορία "φύλλα και φίλμ συσκευασίας" με μερίδιο περίπου 27% το 2008.
Αντίστοιχα, η κατηγορία "σάκοι, σακούλες και τσάντες" κάλυψε το 25,5%
και οι "πλαστικές φιάλες και φιαλοειδή" το 21% της συνολικής αγοράς το
ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες
1.4 Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο - Ανακύκλωση
2. Η Ζήτηση Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
3. Η Προσφορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Κουτιά, Κιβώτια, Θήκες κλπ:
Σάκοι, Σακουλάκια, Τσαντάκια και Χωνιά:
Νταμιτζάνες, Φιάλες, Φιαλίδια και Παρόμοια Είδη:
Πώματα, Καπάκια, Καψούλια Πωματίσματος:
Δεξαμενές, Μεγάλα Βαρέλια, Κάδοι και Δοχεία Χωρητικότητας ίσης/μεγαλύτερης των 300 lt.:
Λοιπά Είδη Πλαστικής Συσκευασίας:
4.3 Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Δεξαμενών, Ντεπόζιτων, Βυτίων - Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Βαρελιών, Μπιτονιών, Μεγάλων Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Κιβωτίων, Κουτιών, Τελάρων – Μερίδια Αγοράς
4.3.4 Εγχώρια Αγορά Κυπέλλων, Βάζων, Μικρών Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
4.3.5 Εγχώρια Αγορά Φιαλών, Φιαλοειδών – Μερίδια Αγοράς
4.3.6 Εγχώρια Αγορά Σακουλών, Σάκων, Τσαντών – Μερίδια Αγοράς
4.3.7 Εγχώρια Αγορά Φύλλων, Φιλμ – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικής Συσκευασίας
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωνικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής πλαστικών προϊόντων (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου παραγωγής πλαστικών προϊόντων (2000-2005)
Πίνακας 1.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου πλαστικής συσκευασίας (1997-2008)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευασίας
(2004-2008)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευασίας
(2004-2008)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευασίας
(2004-2008)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευασίας (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικής συσκευασίας
(2004-2008)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2007-2008)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2007-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας (1992-2008)
Πίνακας 4.2 Δείκτης όγκου συνολικής βιομηχανικής παραγωγής και παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας (1995-2008)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών-εξαγωγών πλαστικών ειδών συσκευασίας (1997-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών συσκευασίας (1992-2008)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας, ανά κατηγορία
(1992-2008)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς δεξαμενών, ντεπόζιτων, βυτίων (1992-2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά δεξαμενών, ντεπόζιτων, βυτίων (2008)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς βαρελιών, μπιτονιών, μεγάλων δοχείων (1992-2008)
Πίνακας 4.9 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά βαρελιών, μπιτονιών, μεγάλων δοχείων (2008)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κιβωτίων, κουτιών και τελάρων (1992-2008)
Πίνακας 4.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά βαρελιών, μπιτονιών, μεγάλων δοχείων (2008)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κυπέλλων, βάζων, μικρών δοχείων (1992-2008)
Πίνακας 4.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κυπέλλων, βάζων, μικρών δοχείων (2006)
Πίνακας 4.14 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φιαλών, φιαλοειδών (1992-2008)
Πίνακας 4.15 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά φιαλών, φιαλοειδών (2008)
Πίνακας 4.16 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σάκων, σακουλών, τσαντών (1992-2008)
Πίνακας 4.17 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά σάκων, σακουλών, τσαντών (2008)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φύλλων, φιλμ (1992-2008)
Πίνακας 4.19 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά φύλλων, φιλμ (2008)
Π4.1 Εισαγωγές πλαστικών ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (1998-2008)
Π4.2 Εξαγωγές πλαστικών ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (1998-2008)
Π4.3 Εισαγωγές σε κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.4 Εξαγωγές σε κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη ανά χώρα προορισμού (2006-2008)
Π4.5 Εισαγωγές σε σάκους, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.6 Εξαγωγές σε σάκους, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά ανά χώρα προορισμού (2006-2008)
Π4.7 Εισαγωγές σε νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.8 Εξαγωγές σε νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη ανά χώρα προορισμού (2006-2008)
Π4.9 Εισαγωγές σε καψούλια πωματίσματος, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.10 Εξαγωγές σε καψούλια πωματίσματος, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες ανά χώρα προορισμού (2006-2008)
Π4.11 Εισαγωγές σε δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδους και ανάλογα δοχεία ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.12 Εξαγωγές σε δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδους και ανάλογα δοχεία ανά χώρα προορισμού (2006-2008)
Π4.13 Εισαγωγές σε άλλα είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.14 Εξαγωγές σε άλλα είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες ανά χώρα προορισμού (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση πλαστικών πρώτων υλών σε χώρες της Ευρώπης (2007)