ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες
1.4 Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο - Ανακύκλωση
2. Η Ζήτηση Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
3. Η Προσφορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικής Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Κουτιά, Κιβώτια, Θήκες κλπ:
Νταμιτζάνες, Φιάλες, Φιαλίδια και Παρόμοια Είδη:
Πώματα, Καπάκια, Καψούλια Πωματίσματος:
Δεξαμενές, Μεγάλα Βαρέλια, Κάδοι και Δοχεία Χωρητικότητας ίσης/μεγαλύτερης των 300 lt.:
4.3 Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Δεξαμενών, Ντεπόζιτων, Βυτίων - Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Βαρελιών, Μπιτονιών, Μεγάλων Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Κιβωτίων, Κουτιών, Τελάρων – Μερίδια Αγοράς
4.3.4 Εγχώρια Αγορά Κυπέλλων, Βάζων, Μικρών Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
4.3.5 Εγχώρια Αγορά Φιαλών, Φιαλοειδών – Μερίδια Αγοράς
4.3.6 Εγχώρια Αγορά Σακουλών, Σάκων, Τσαντών – Μερίδια Αγοράς
4.3.7 Εγχώρια Αγορά Φύλλων, Φιλμ – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικής Συσκευασίας
Παραγωγή- Πώληση Πρώτων Υλών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής πλαστικών προϊόντων (1999-2004)
Πίνακας 1.2 Ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου παραγωγής πλαστικών προϊόντων (1999-2004)
Πίνακας 1.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου πλαστικής συσκευασίας (1997-2006)
Πίνακας 1.4 Βασικά οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα βιομηχανίας ελαστικού-πλαστικών (2005)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών εταιρειών πλαστικής συσκευασίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2002-2006)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας (2003)
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2002-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2002-2006)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2005-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας (1992-2006)
Πίνακας 4.2 Δείκτης όγκου συνολικής βιομηχανικής παραγωγής και παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας (1995-2006)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών-εξαγωγών πλαστικών ειδών συσκευασίας (1997-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών συσκευασίας (1992-2006)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας, ανά κατηγορία (1992-2006)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς δεξαμενών, ντεπόζιτων, βυτίων (1992-2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά δεξαμενών, ντεπόζιτων, βυτίων (2006)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς βαρελιών, μπιτονιών, μεγάλων δοχείων (1992-2006)
Πίνακας 4.9 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά βαρελιών, μπιτονιών, μεγάλων δοχείων (2006)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κιβωτίων, κουτιών, τελάρων (1992-2006)
Πίνακας 4.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κιβωτίων, κουτιών, τελάρων (2006)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κυπέλλων, βάζων, μικρών δοχείων (1992-2006)
Πίνακας 4.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κυπέλλων, βάζων, μικρών δοχείων (2006)
Πίνακας 4.14 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φιαλών, φιαλοειδών (1992-2006)
Πίνακας 4.15 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά φιαλών, φιαλοειδών (2006)
Πίνακας 4.16 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σάκων, σακουλών, τσαντών (1992-2006)
Πίνακας 4.17 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά σάκων, σακουλών, τσαντών (2006)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φύλλων, φιλμ (1992-2006)
Πίνακας 4.19 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά φύλλων, φιλμ (2006)
Π4.1 Εισαγωγές πλαστικών ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (1998-2006)
Π4.2 Εξαγωγές πλαστικών ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (1998-2006)
Π4.3 Εισαγωγές σε κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη, ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.4 Εξαγωγές σε κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη, ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.5 Εισαγωγές σε σάκους, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά, ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.6 Εξαγωγές σε σάκους, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά, ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.7 Εισαγωγές σε νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη, ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.8 Εξαγωγές σε νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη, ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.9 Εισαγωγές σε καψούλια πωματίσματος, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες, ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.10 Εξαγωγές σε καψούλια πωματίσματος, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες, ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.11 Εισαγωγές σε δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδους και ανάλογα δοχεία, ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.12 Εξαγωγές σε δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδους και ανάλογα δοχεία, ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.13 Εισαγωγές σε άλλα είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες, ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.14 Εξαγωγές σε άλλα είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες, ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή πρώτων υλών πλαστικής συσκευασίας στη Δυτική Ευρώπη (2003-2005)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις πρώτων υλών πλαστικής συσκευασίας στη Δυτική Ευρώπη (2003-2005)
Π5.1 Η ζήτηση πλαστικού σε χώρες της Ευρώπης (2005)