ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Ο κλάδος των πλαστικών σωλήνων αποτελείται τόσο από παραγωγικές όσο
και από εισαγωγικές/εμπορικές επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής προέρχεται από λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους. Η
πλειονότητα των μικρότερων επιχειρήσεων ασχολείται με την παραγωγή
συγκεκριμένων τύπων και κατηγοριών πλαστικών σωλήνων. Η συνολική
παραγωγή πλαστικών σωλήνων (σε τόνους) αυξήθηκε την περίοδο 2003-2008,
με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 4%. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου κάλυψαν το
46,6% της παραγωγής το 2008 και οι άκαμπτοι σωλήνες από PVC το 37,6%.
Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς,
πραγματοποιούνται και εισαγωγές πλαστικών σωλήνων, οι οποίες καλύπτουν
μικρό μέρος της ετήσιας κατανάλωσης. Ανοδική τάση παρουσιάζει και το
μέγεθος αγοράς (κατανάλωση σε τόνους) τα τελευταία έτη. Οι άκαμπτοι
σωλήνες από PVC κάλυψαν το 39,6% της συνολικής αγοράς το 2008, οι
εύκαμπτοι από PVC το 12%, ενώ οι σωλήνες από πολυαιθυλένιο συμμετείχαν
με ποσοστό 48,3%. Η αγορά πλαστικών σωλήνων καλύπτεται ουσιαστικά από
εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμαίνεται σε
χαμηλά επίπεδα (4%-5% την περίοδο 2003-2008).
Η διάθεση των πλαστικών σωλήνων πραγματοποιείται απευθείας από τις
επιχειρήσεις προς τους τελικούς πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, αλλά και μέσω χονδρεμπόρων. Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου
έχουν αναπτύξει οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων, τα οποία περιλαμβάνουν
τοπικούς αντιπροσώπους ή/και θυγατρικές-συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
καθώς και ειδικευμένους πωλητές.
Η εγχώρια βιομηχανία χαλυβδοσωλήνων καλύπτει μόνο τα προϊόντα με
ραφή, χαρακτηρίζεται δε από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των
δραστηριοποιούμενων μονάδων, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος της
παραγωγής καλύπτεται από σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων
μεγάλου μεγέθους. Οι εισαγωγικές εταιρίες του κλάδου δεν
ασχολούνται αποκλειστικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ορισμένες
από αυτές δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην εισαγωγή και
εμπορία εξαρτημάτων, βιομηχανικών εφοδίων, κ.ά.
Η διάθεση των χαλυβδοσωλήνων πραγματοποιείται είτε απευθείας
από τις προμηθευτικές επιχειρήσεις προς τους τελικούς πελάτες
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και μέσω χονδρεμπόρων.
Το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων
(με και χωρίς ραφή) παρουσίασε αυξομειώσεις το χρονικό διάστημα
1994-2006. Ειδικότερα, το 2006 η εν λόγω αγορά μειώθηκε κατά
3,7% σε σχέση με το 2005. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς
καλύπτουν οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή, το μερίδιο των οποίων
κυμάνθηκε μεταξύ 53,5% και 96,6% ετησίως, το χρονικό διάστημα
1994-2006. Αντίστοιχα, οι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή συμμετείχαν
με ποσοστό από 3,4% έως 46,5% στο σύνολο της αγοράς το ίδιο
διάστημα.
Α' ΜΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πρώτες Ύλες Πλαστικών Σωλήνων - Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Πλαστικούς Σωλήνες
2.1 Η Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Άρδευση Γεωργικών Εκτάσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Πλαστικών Σωλήνων
3.1 Δομή του Κλάδου – Δίκτυο Διανομής – Όροι Εμπορίου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικά - Πλαστικά)
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Πλαστικοί Σωλήνες
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικά - Πλαστικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Σωλήνων
4.2.1 Εισαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
4.2.2 Εξαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Πλαστικών Σωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων
4.4 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κύρια Κατηγορία
4.4.1 Άκαμπτοι Σωλήνες από PVC
4.4.2 Εύκαμπτοι Σωλήνες από PVC
4.4.3 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου
4.5 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κατηγορία
4.6 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων
Β' ΜΕΡΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου της Χαλυβουργίας – Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Η Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυο διανομής – Όροι Εμπορίου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Χαλυβδοσωλήνων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
4.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων Σωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
4.4 Ανάλυση της Αγοράς Χαλυβδοσωλήνων Ανά Κύρια Κατηγορία
4.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων από Χάλυβα
5.1 Παγκόσμια Αγορά Χαλυβουργίας
5.1.1 Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
5.1.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Χάλυβα στη Διεθνή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων
Α' ΜΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚES
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής πλαστικών προϊόντων
(2004-2006)
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1990-2009)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1996-2009)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2009)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2001-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2009)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2009)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3(2001-2009)
Π2.6 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2009 & 2010)
Π2.7 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2008-2009)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των επωνυμιών των εταιρειών που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.4–3.5)
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη κυριότερων επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων βάσει μικτών κερδών
(2008-2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη κυριότερων επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2008-2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη κυριότερων επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων βάσει κερδών EBITDA
(2008-2009)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2005-2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Βιομηχανία (Ελαστικά - Πλαστικά)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Πλαστικοί Σωλήνες
(2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικά - Παλστικά) (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων (2006-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων
(2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2010)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2004-2009)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2004-2009)
Πίνακας 4.4 Εμπορικό ισοζύγιο πλαστικών σωλήνων (2004-2009)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενικής κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (2000-2010)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση άκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2010)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της αγοράς άκαμπτων σωλήνων από PVC κατά χρήση (2010)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εύκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2010)
Πίνακας 4.9 Ανάλυση της αγοράς εύκαμπτων σωλήνων από PVC κατά είδος (2010)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση σωλήνων πολυαιθυλενίου (2000-2010)
Πίνακας 4.11 Ανάλυση της αγοράς σωλήνων πολυαιθυλενίου κατά χρήση (2010)
Πίνακας 4.12 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2010)
Π4.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2006-2009)
Π4.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προορισμού (2006-2009)

Β' ΜΕΡΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1990-2009)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1996-2009)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2009)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2001-2009)
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2009)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2009)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3(2001-2009)
Π2.7 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2009 & 2010)
Π2.8 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2008-2009)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των επωνυμιών των εταιρειών που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.2–3.6)
3.4 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει μικτών κερδών
(2008-2009)
3.5 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2008-2009)
3.6 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει κερδών EBITDA
(2008-2009)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2005-2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα) (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία
(2004-2010)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2009)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2009)
Πίνακας 4.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2009)
Πίνακας 4.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2010)
Πίνακας 4.6 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (2004–2010)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή μεγάλων διαμέτρων (2004-2010)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή - μικρών διαμέτρων (2004-2010)
Πίνακας 4.9 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή
(2004-2010)
Πίνακας 4.10 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή (2004-2010)
Π4.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2009)
Π4.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2006-2009)
Π4.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2009)
Π4.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2006-2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια εξέλιξη των εξαγωγών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων (2002 – 2008)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και γεωγραφική περιοχή (2009)
Π5.2 Παγκόσμια παραγωγή χάλυβα συνεχούς χύτευσης ανά γεωγραφική περιοχή (2007 – 2009)
Π5.3 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (1950-2009)
Π5.4 Οι σημαντικότερες χαλυβοπαραγωγικές χώρες του κόσμου (2001 – 2009)
Π5.5 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων τους ανά χώρα (2003 - 2009)
Π5.6 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-27 ανά χώρα (2003 – 2010)
Π5.7 Εξαγωγική επίδοση προϊόντων χάλυβα (1975-2009)