ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά πλαστικού
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες Πλαστικών Σωλήνων - Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανάλυση Βασικών Μεγεθών του Κλάδου Πλαστικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση για Πλαστικούς Σωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Δημόσια Έργα
2.3 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.4 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Άρδευση Γεωργικών Εκτάσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Πλαστικών Σωλήνων
3.1 Δομή του Κλάδου - Δίκτυο Διανομής - Όροι Εμπορίου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Πλαστικών Σωλήνων
3.3 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων
3.4 Μερίδια Παραγωγής Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Eπιχειρήσεων του Kλάδου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
Ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων
3.8 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Σωλήνων
Εισαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
Εξαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
4.2 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων
4.3 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κύρια Κατηγορία
4.3.1 Άκαμπτοι Σωλήνες από PVC
4.3.2 Εύκαμπτοι Σωλήνες από PVC
4.3.3 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου
4.4 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κατηγορία
4.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
5. Η Αγορά των Πλαστικών Προϊόντων στην Ευρώπη
5.1 Παραγωγή και Ζήτηση Πλαστικών Πρώτων Υλών στην Ευρώπη
5.2 Κατανάλωση Πλαστικού
5.3 Στοιχεία της Αγοράς Πλαστικών Πρώτων Υλών και Προϊόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP AE
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά χάλυβα
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες Χαλυβδοσωλήνων
1.2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου της Χαλυβουργίας – Ιστορική Εξέλιξη
1.2.2 Πρώτες Ύλες και Μέθοδοι Παραγωγής Χάλυβα
1.2.3 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.3 Προϊόντα του Κλάδου και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωληνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Δημόσια Έργα
2.3 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.4 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χαλυβδοσωλήνων
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Χαλυβδοσωλήνων
3.3 Δίκτυο Διανομής – Όροι Εμπορίου
3.4 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Eπιχειρήσεων του Kλάδου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.8 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χαλυβδοσωλήνων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
4.2 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
4.3 Ανάλυση της Αγοράς Χαλυβδοσωλήνων Ανά Κύρια Κατηγορία
4.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. H Διεθνής Αγορά Προϊόντων από Χάλυβα
5.1 Παγκόσμια Αγορά Χαλυβουργίας
5.1.1 Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
5.1.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Χάλυβα στη Διεθνή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
«ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ»
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής πλαστικών προϊόντων (2002-2004)
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2006)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (1990-2005)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2005)
Π2.2 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1999-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2006)
Π2.9 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.10.2006)
Π2.10 Εξέλιξη της έκτασης των αρδευθεισών καλλιεργειών (1997-2005)
Πίνακας 3.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (1991-2006)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικών σωλήνων (2001-2006)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2001-2006)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρημ/κού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2006-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων
(2006-2005)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2001-2006)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2001-2006)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενικής κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (1991- 2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση άκαμπτων σωλήνων από PVC (1991-2006)
Πίνακας 4.5 Ανάλυση της αγοράς άκαμπτων σωλήνων από PVC κατά χρήση (2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εύκαμπτων σωλήνων από PVC (1991-2006)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της αγοράς εύκαμπτων σωλήνων από PVC κατά είδος (2006)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση σωλήνων πολυαιθυλενίου (1991-2006)
Πίνακας 4.9Ανάλυση της αγοράς σωλήνων πολυαιθυλενίου κατά χρήση (2006)
Πίνακας 4.10 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (1991- 2006)
Π4.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2001-2006)
Π4.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2003-2006)
Π4.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2001-2006)
Π4.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προορισμού (2003-2006)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση πλαστικών πρώτων υλών σε χώρες της Ευρώπης (2005)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη κατά κεφαλήν κατανάλωσης πλαστικών στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης
«ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ»
ΠΙΝΆΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μεταβολή (%) μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών
Πίνακας 2.2 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2006)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (1990-2005)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2005)
Π2.2 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1999-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2006)
Π2.9 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.10.2006)
Πίνακας 3.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (1994-2006)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές επιχειρήσεις χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2001-2006)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2001-2006)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά εταιρεία (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρημ/κού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2006-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2006-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2006-2005)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2001-2006)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2001-2006)
Πίνακας 4.3 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (1994-2006)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (1994 – 2006)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή μεγάλων διαμέτρων (1994 - 2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή - μικρών διαμέτρων (1994-2006)
Πίνακας 4.7 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή (1994-2006)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή (1994-2006)
Π4.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2001-2006)
Π4.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2003-2006)
Π4.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2001 - 2006)
Π4.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2003-2006)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής και εξαγωγών προϊόντων από χάλυβα (2000 - 2004)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια εξέλιξη των εξαγωγών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων (2000 - 2004)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και γεωγραφική περιοχή (2005)
Π5.2 Παγκόσμια παραγωγή χάλυβα συνεχούς χύτευσης ανά γεωγραφική περιοχή (2003 – 2005)
Π5.3 Παγκόσμια συνολική παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα (1950-2005)
Π5.4 Εξαγωγική επίδοση προϊόντων χάλυβα (1975 – 2004)
Π5.5 Οι σημαντικότερες χαλυβοπαραγωγικές χώρες του κόσμου (1998 – 2005)
Π5.6 Οι μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο (2004-2005)
Π5.7 Κυριότερες εισαγωγικές και εξαγωγικές χώρες χάλυβα (2004)
Π5.8 Σημαντικότερες πλεονασματικές και ελλειμματικές σε χάλυβα χώρες (2004)
Π5.9 Παγκόσμια φαινομενική κατανάλωση ετοίμων προϊόντων χάλυβα ανά γεωγραφική περιοχή (1999- 2005)
Π5.10 Ισοζύγιο scrap σε ευρωπαϊκές χώρες (2004)
Π5.11 Απασχόληση στη βιομηχανία χάλυβα (1975 - 2004)
Π5.12 Παραγωγή χυτοσιδήρου στην Ε.Ε. ανά χώρα (1999 - 2004)
Π5.13 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε. ανά χώρα (2001 – 2006)