ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Κύριο χαρακτηριστικό της λιανικής αγοράς φαρμάκων είναι η πληθώρα σημείων πώλησης, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα η εν λόγω αγορά να είναι κατακερματισμένη. Ο αριθμός των φαρμακείων υπολογίζεται στα 11.000 περίπου (αρχές του 2012).
Οι συνολικές (λιανικές) πωλήσεις φαρμάκων, σε αξία, παρουσίασαν ανοδική πορεία την περίοδο 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14% περίπου. Ωστόσο, το 2010 και 2011 οι πωλήσεις φαρμάκων μειώθηκαν κατά 13,8% και 7,8% αντίστοιχα. Συνεπώς και οι συνολικές πωλήσεις των φαρμακείων ακολούθησαν ανάλογη πορεία (μείωση 16,2% το 2010 και -7,6% το 2011).
Τα έσοδα από τα φάρμακα καλύπτουν ποσοστό 91% περίπου επί των συνολικών πωλήσεων των φαρμακείων και ακολουθούν τα παρα-φαρμακευτικά προϊόντα με 6,7% και τα καλλυντικά με 3% περίπου. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα εκτιμάται ότι κάλυψαν ποσοστό 72,5% επί των συνολικών πωλήσεων των φαρμακείων το 2011.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου Φαρμακείων
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ)
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ)
Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά (ΦΣΠ)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Η Υποδομή του Υγειονομικού Συστήματος της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά του Κλάδου των Φαρμακείων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου των Φαρμακείων
3.2 Εφοδιαστική Αλυσίδα - Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Γεωγραφική Κατανομή των Φαρμακείων στην Ελλάδα
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Δικτύων Φαρμακείων (αλυσίδες)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά του Κλάδου των Φαρμακείων
4.1.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμακείων
4.2.2 Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων Φαρμακείων ανά Βασική Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς
5.1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
5.2 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμακείων
Τα φαρμακεία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Τα φαρμακεία στη Γερμανία
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Μνημόνιο Συνεννόησης Στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Κλάδος Υγείας)
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Φαρμακεία
Π1.2 Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Ελλάδας
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας 46
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2004-2011)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2001-2011)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2001-2011)
Πίνακας 2.5 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2010)
Πίνακας 2.7 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (1993-2010)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008-2010)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας και φαρμακευτικών ειδών, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2009)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2009)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2009)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2009)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη συνόλου φαρμακείων ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (2004-2011)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη αναλογίας κατοίκων/φαρμακείο, ανά διοικητική περιφέρεια και νομό
(2004-2011)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Δικτύων Φαρμακείων
Π3.1 Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί Φαρμακείων (Φαρμακαποθήκες)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης φαρμακευτικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη φαρμακευτικών ειδών ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καλλυντικών σε επί μέρους κατηγορίες προϊόντων (2010-2011)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη παιδικών τροφών ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Πίνακας 4.1 Μηνιαίες Πωλήσεις Φαρμάκων από Φαρμακεία σε τιμές λιανικής (2000-2011)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων Φαρμακείων (2004-2011)
Πίνακας 4.3 Κατανομή φαρμακείων βάσει κλίμακας κύκλου εργασιών (2011)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση Συνολικών Πωλήσεων Φαρμακείων (2011)
Π4.1 Εξέλιξη πωλήσεων φαρμάκων σε αξία και ποσότητα (2008-2011)
Πίνακας 5.1 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη* (2000 – 2010)
Πίνακας 5.2 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμακείων ανά χώρα (2010)
Πίνακας 5.3 Στοιχεία Φαρμακείων και Φαρμακοποιών στην Ε.Ε.-25 (2011)
Πίνακας 5.4 Μέσο Περιθώριο Κέρδους Φαρμακείων σε χώρες της Ευρώπης (2010)
Π5.1 Τα 4 υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα (2011 )
Π5.2 Σύνολο φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό (%) στο σύνολο δαπανών υγείας στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1997-2010)