ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο φαρμακευτικός κλάδος περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται είτε με την παρασκευή είτε με την εισαγωγή φαρμακευτικών και παρα-φαρμακευτικών ειδών. Στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100 φαρμακευτικές (παραγωγικές και εισαγωγικές) επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι εταιρείες στην εξάπλωση του συνεργαζόμενου δικτύου διανομής τους (φαρμακαποθήκες), προκειμένου αυτές να προωθήσουν τα παραγόμενα/εισαγόμενα προϊόντα τους. Η τιμολόγηση των φαρμάκων υπόκειται σε ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο και είναι ελεγχόμενη από αρμόδιους κρατικούς φορείς, οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές πώλησης των φαρμάκων (Δελτίο Τιμών Φαρμάκων).
Τα εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5% την περίοδο 2002-2010, αλλά τα τελευταία έτη παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης. Η συνολική αξία των εισαγόμενων φαρμάκων κατέγραψε μείωση τη διετία 2010-2011 με μέσο ρυθμό μεταβολής περίπου -11%, μετά από μία τριετία συνεχούς αύξησης.
Το συνολικό μέγεθος της εξεταζόμενης αγοράς (πωλήσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς νοσοκομεία και φαρμακαποθήκες/φαρμακεία, σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 14%. Αντίθετα, την επόμενη διετία η αγορά κατέγραψε μείωση, το δε ποσοστό μεταβολής διαμορφώθηκε σε -13,6% το 2010 και -3,7% το 2011.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.)
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.)
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Η Υποδομή του Υγειονομικού Συστήματος της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.3 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη των Φαρμακευτικών Εταιρειών και Προϊόντων
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.6 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.9 Συνολική Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει κερδοφορίας
3.10 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.11 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.12 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.13 Συνολική Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει κερδοφορίας
3.14 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.14.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.14.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) και Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
3.15 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.15.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.15.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Φαρμακευτικών Εταιρειών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκου
4.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
4.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Χρέη Νοσοκομείων Προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. O Kλάδος των Φαρμάκων στην Διεθνή & Eυρωπαϊκή Αγορά
5.1 Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
5.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας σε Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Μνημόνιο Συνεννόησης Στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Κλάδος Υγείας)
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2000-Μάρτιος 2012)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για φάρμακα και υγεία (2004-2011)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2001-2011)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2001-2011)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008-2010)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας και φαρμακευτικών ειδών, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2009)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2009)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2005-2007)
Πίνακας 3.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (2007-2009)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007-2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2010-2011)
Πίνακας 3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2010-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DEMO Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.20 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών
(2010-2011)
Πίνακας 3.21 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.22 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.23 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.24 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007-2011)
Πίνακας 3.25 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.26 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.27 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.29 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.30 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
(2010-2011)
Πίνακας 3.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2010-2011)
Πίνακας 3.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2010-2011)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ASTRAZENECA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROCHE (ΕΛΛΑΣ) A.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MERCK SHARP & DOHME MSD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.E.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SANOFI-AVENTIS Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRISTOL – MYERS SQUIBB Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.46 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.47 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.48 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.49 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.50 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2011)
Πίνακας 3.51 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2011)
Πίνακας 3.52 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.53 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες» (2011-2010)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης φαρμακευτικών εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2011)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης φαρμακευτικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης
(2005-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη φαρμακευτικών εταιρειών ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη φαρμακευτικών ειδών ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη Εγχώριας Παραγωγής Φαρμάκων σε αξία (2002-2010)
Πίνακας 4.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2007-2011)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια Αγορά Φαρμακευτικών Εταιρειών (2000-2011)
Πίνακας 4.4 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2011)
Πίνακας 4.5 Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς φαρμακευτικών εταιρειών
Π4.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2007-2011)
Π4.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2007-2011)
Π4.4 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2007-2011)
Π4.5 Κατανομή των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προορισμού (2007-2011)
Πίνακας 5.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων παγκοσμίως (2009 – 2014)
Πίνακας 5.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη* (2000 – 2010)
Πίνακας 5.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη* (2009)
Πίνακας 5.4 Στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη* ανά χώρα (2009)
Π5.1 Τα 4 υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα (2011 )
Π5.2 Οι 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών (2010)
Π5.3 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1997-2010)
Π5.4 Σύνολο φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό (%) στο σύνολο δαπανών υγείας στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1997-2010)