ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δαπάνη Υγείας και Φαρμάκου
2.3 Η Υποδομή του Υγειονομικού Συστήματος της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής Βασικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.3 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη των Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.6 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.9 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.11 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) και Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
3.12 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.12.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Φαρμακευτικών Εταιρειών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκου
4.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
4.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. O Kλάδος των Φαρμάκων στην Διεθνή & Eυρωπαϊκή Αγορά
5.1 Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
5.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας σε Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων του κλάδου
• Benchmarking εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2001-2010)
Π2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας και φαρμακευτικών ειδών, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2008)
Π2.3 Νόμος 3840/31-03-2010
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2002-2006)
Πίνακας 3.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (2006-2008)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες των επωνυμιών παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Πίνακας 3.6 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών
Πίνακας 3.10 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Πίνακας 3.11 Συντομογραφίες των επωνυμιών εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Πίνακας 3.12 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2010)
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2010)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες» (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης φαρμακευτικών εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2010)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης φαρμακευτικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη φαρμακευτικών εταιρειών και φαρμακευτικών ειδών ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικοινομικής διάρθρωσης παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2009-2010)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2006-2010)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2009-2010)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2009-2010)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη Εγχώριας Παραγωγής Φαρμάκων σε αξία (2002-2009)
Πίνακας 4.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2006-2010)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια Αγορά Φαρμάκου (2000-2010)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων ανά μήνα (2008-2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2010)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς φαρμακευτικών εταιρειών
Π4.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2006-2010)
Π4.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2006-2010)
Π4.4 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2006-2010)
Π4.5 Κατανομή των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προορισμού (2006-2010)
Πίνακας 5.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων παγκοσμίως (2009 – 2011)
Πίνακας 5.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη* (2000 - 2009)
Πίνακας 5.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη* (2008)
Πίνακας 5.4 Στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη* ανά χώρα (2008)
Π5.1 Οι 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις (2009)
Π5.2 Τα 10 υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα (2010 )
Π5.3 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1995-2009)
Π5.4 Σύνολο φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό (%) στο σύνολο δαπανών υγείας στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1996-2009)