ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.3 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη των Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5 Παρουσίαση Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.6 Κύκλος Εργασιών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Φαρμακευτικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) και Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) και Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Φαρμακευτικών Εταιρειών
4.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. O Kλάδος των Φαρμάκων στην Διεθνή & Eυρωπαϊκή Αγορά
5.1 Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
5.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας σε Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking φαρμακευτικών εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία
Π1.2 Νόμος 3840/31-03-2010
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για υγεία και φάρμακα (2003-2007)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2001-2009)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2001-2005)
Πίνακας 3.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (2004-2006)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση φαρμακευτικών εταιρειών
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών φαρμακευτικών εταιρειών (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες των επωνυμιών φαρμακευτικών εταιρειών που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.12–3.16)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Βιομηχανία (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2009-2008)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2009-2008)
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2001)
Π3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2002)
Π3.3 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2003)
Π3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2004)
Π3.5 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2005)
Π3.6 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης φαρμακευτικών εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2009)
Π3.7 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης φαρμακευτικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2009)
Π3.8 Διαφημιστική δαπάνη φαρμακευτικών εταιρειών και φαρμακευτικών ειδών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.9 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας φαρμακευτικών εταιρειών (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας φαρμακευτικών εταιρειών (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας φαρμακευτικών εταιρειών (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης φαρμακευτικών εταιρειών (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας φαρμακευτικών εταιρειών (2004-2008)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός φαρμακευτικών εταιρειών (2007-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων φαρμακευτικών εταιρειών (2007-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων φαρμακευτικών εταιρειών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη Εγχώριας Παραγωγής Φαρμάκων σε αξία (2002-2008)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια Αγορά Φαρμάκου (2000-2009)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων ανά μήνα (2007-2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2009)
Πίνακας 4.5 Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς φαρμακευτικών εταιρειών
Π4.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2005-2009)
Π4.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2005-2009)
Π4.4 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2005-2009)
Π4.5 Κατανομή των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προορισμού (2005-2009)
Πίνακας 5.1 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη* (1990 - 2008)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη* (2007)
Πίνακας 5.3 Στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη* ανά χώρα (2007)
Π5.1 Οι 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις (2009)
Π5.2 Τα 10 υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα (2010 )
Π5.3 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1994-2008)
Π5.4 Σύνολο φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό (%) στο σύνολο δαπανών υγείας στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1995-2008)