ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή και Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Σύντομο Ιστορικό
1.3 Αγορά – Δαπάνες Πληροφορικής
2. Παράγοντες που Διαμορφώνουν τη Ζήτηση για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
2.1 Η Αγορά του Δημοσίου
2.2 Η Αγορά των Μεγάλων Επιχειρήσεων
2.3 Η Αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
2.4 Η Αγορά των Νοικοκυριών
3. Η Προσφορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Παραγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.3 Περιγραφή Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.5 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Προσωπικών Υπολογιστών & Servers
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Προσωπικών Υπολογιστών & Server
4.2 Διάρθρωση της Αγοράς Προσωπικών Υπολογιστών & Servers ανά Κύρια Κατηγορία
4.3 Μερίδια Αγοράς
5. Διεθνής Αγορά
5.1 Συνολικό Μέγεθος Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Αγοράς Πληροφορικής
5.2 Η Αγορά Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη
5.3 Η Αγορά Πληροφορικής σε Χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα II: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής και Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ποσοστό κατοχής Η/Υ από τα ελληνικά νοικοκυριά
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών (2002 - 2003)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις συναρμολόγησης / εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής και συναρμολόγησης Η/Υ (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης υπολογιστών ανά κατηγορία (2003-2007)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης υπολογιστών ανά μέσο ενημέρωσης
(2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη υπολογιστών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2002-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2005-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς προσωπικών υπολογιστών & servers (1995-2008)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς desktops (2006-2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς φορητών (2006-2008)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς servers (2006-2008)
Πίνακας 4.5 Διάρθρωση αγοράς προσωπικών υπολογιστών & servers ανά κύρια κατηγορία (2007)
Πίνακας 5.1 Συντομογραφίες χωρών Ε.Ε.
Π5.1 Παγκόσμια αγορά πληροφορικής ανά περιοχή (2004-2008)
Π5.2 Αξία της αγοράς πληροφορικής στις χώρες της Ευρώπης (2004-2008)
Π5.3 Κατά κεφαλή δαπάνη για πληροφορική σε χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία (2003-2006)
Π5.4 Δαπάνες για hardware στην Δυτική Ευρώπη* (2004-2008)
Π5.5 Αξία της αγοράς πληροφορικής σε χώρες της Ανατ. και Κεντρ. Ευρώπης (2004-2008)