ΤΡΟΦΙΜΑ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

Α' ΜΕΡΟΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Πρώτες Ύλες Ζυμαρικών
1.5 Ανάλυση Βασικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Ειδών Αρτοποιίας & Αλευροειδών Προϊόντων
1.6 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
2. Η Ζήτηση Ζυμαρικών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά Ζυμαρικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Παρουσίαση των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί (2008-2009)
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί (2009-2010)
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ζυμαρικών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Ζυμαρικών – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Ζυμαρικών
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Ζυμαρικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
Β' ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Επεξεργασίας και Συντήρησης Φρούτων και Λαχανικών
1.5 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο – Καθεστώς Ενίσχυσης
2. Ζήτηση Προϊόντων Τομάτας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά Προϊόντων Τομάτας
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί Εταιρειών Παραγωγής Προϊόντων Τομάτας (2008-2009)
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί Εταιρειών Παραγωγής Προϊόντων Τομάτας (2009-2010)
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Προϊόντων Τομάτας
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Τομάτας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Τομάτας
4.1.1 Παραγωγή Βιομηχανικής Τομάτας
4.1.2 Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Τομάτας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Τομάτας
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.3.2 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.3.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Προϊόντων Τομάτας
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
Α' ΜΕΡΟΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής ειδών αρτοποιίας και αλευροειδών προϊόντων (2007-2008)
Πίνακας 1.2 Επενδύσεις του κλάδου παραγωγής ειδών αρτοποιίας και αλευροειδών προϊόντων (2007-2008)
Πίνακας 1.3 Ποσοστιαία συμμετοχή προϊόντων private label στο σύνολο των αγορών των καταναλωτών (2009)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για τα ζυμαρικά (2005-2011)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ζυμαρικών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ζυμαρικών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ζυμαρικά ανά περιοχή (2004/05)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ζυμαρικών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά ανά περιοχή (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων (2006)
Πίνακας 3.2 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σουπερμάρκετ (2006-2008)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Παραγωγικές επιχειρήσεις ζυμαρικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2006-2010)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής ζυμαρικών (2010/09)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών βάσει μικτού κέρδους (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών βάσει καθαρού κέρδους (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ζυμαρικών (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ζυμαρικών ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ζυμαρικών (1992-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων (2010)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εισαγωγών ζυμαρικών (2006-2010)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εξαγωγών ζυμαρικών (2006-2010)
Πίνακας 4.5 Εμπορικό ισοζύγιο ζυμαρικών (2006-2010)
Πίνακας 4.6 Συνολικό μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης ζυμαρικών (1992-2010)
Πίνακας 4.7 Αξία εγχώριας αγοράς ζυμαρικών (2008-2010)
Πίνακας 4.8 Μερίδια επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Π4.1 Εισαγωγές ζυμαρικών ανά κατηγορία προϊόντος (2006-2010)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης ζυμαρικών (2008-2010)
Π4.3 Εξαγωγές ζυμαρικών ανά κατηγορία προϊόντος (2006-2010)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού ζυμαρικών (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή ζυμαρικών στην ΕΕ (2000-2009)
Πίνακας 5.2 Κατανάλωση ζυμαρικών στην ΕΕ (2000-2009)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή ζυμαρικών στην Ιταλία (2007-2009)
Πίνακας 5.4 Κατανάλωση ζυμαρικών στην Ιταλία (2007-2009)
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις παραγομένων ζυμαρικών στην Ισπανία (2006-2009)
Πίνακας 5.6 Εξωτερικό εμπόριο ζυμαρικών στην Ισπανία (2007-2010)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή ζυμαρικών στη Μ. Βρετανία (2008-2009)
Πίνακας 5.8 Φαινομενική κατανάλωση ζυμαρικών στη Μ. Βρετανία (2008-2009)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή ζυμαρικών (2009)
Β' ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών (2007-2008)
Πίνακας 1.2 Επενδύσεις του κλάδου επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών (2007-2008)
Πίνακας 1.3 Ποσοστιαία συμμετοχή προϊόντων private label στο σύνολο των αγορών των καταναλωτών (2009)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για τις διατηρημένες τομάτες (2005-2011)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών προϊόντων τομάτας κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων προϊόντων τομάτας που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για προϊόντα τομάτας ανά περιοχή (2004/05)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων προϊόντων τομάτας που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά ανά περιοχή (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις άλλης επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.2 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σουπερμάρκετ (2006-2008)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις προϊόντων τομάτας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων τομάτας (2009)
Πίνακας 3.8 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων τομάτας (2010/09)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας βάσει μικτού κέρδους (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας βάσει καθαρού κέρδους (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Προϊόντων Τομάτας(2010-2009)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη κέτσαπ και προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κέτσαπ και προϊόντων τομάτας ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2009-2010)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Επεξεργασία βιομηχανικής τομάτας (2005-2010)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή τελικών προϊόντων τομάτας (1995-2010)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εισαγωγών προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγικών επιχειρήσεων (2010)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εξαγωγών προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Πίνακας 4.6 Εμπορικό ισοζύγιο προϊόντων τομάτας (2006-2010)
Πίνακας 4.7 Παραγωγή τοματοπολτού (2001-2010)
Πίνακας 4.8 Φαινομενική κατανάλωση τοματοπολτού (2001-2010)
Πίνακας 4.9 Φαινομενική κατανάλωση αποφλοιωμένης τομάτας (1995-2010)
Πίνακας 4.10 Φαινομενική κατανάλωση χυμού τομάτας (2002-2010)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά κέτσαπ και σαλτσών τομάτας (1995-2010)
Πίνακας 4.12 Φαινομενική κατανάλωση προϊόντων τομάτας (2002-2010)
Πίνακας 4.13 Μερίδια επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Π4.1 Παραγωγή τελικών προϊόντων τομάτας (1995-2010)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης προϊόντων τομάτας (2008-2010)
Π4.3 Εξαγωγές προϊόντων τομάτας ανά κατηγορία προϊόντος (2006-2010)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού προϊόντων τομάτας (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή βιομηχανικής τομάτας (2005-2011)
Πίνακας 5.2 Κυριότερες παραγωγικές χώρες βιομηχανικής τομάτας (2009-2010)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις παραγομένων προϊόντων τομάτας στην Ιταλία (2008-2009)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις παραγομένων προϊόντων τομάτας στην Ισπανία (2006-2009)
Πίνακας 5.5 Εισαγωγές προϊόντων τομάτας στην Ισπανία (2007-2010)