ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Πρώτες Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3. Η Προσφορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού
3.4.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.5 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
3.5.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
3.5.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.6 Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.8 Επιχειρήσεις Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)»
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου της Χάρτινης Συσκευασίας
3.11.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής ανά Κατηγορία Χαρτιού - Χαρτονιού
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
4.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
4.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Τελικών Ειδών Συσκευασίας
Χαρτοκιβώτια
Κουτιά
Τσάντα - Σακούλα
Χαρτόσακοι
Χαρτί περιτύλιξης και συσκευασίας (τελικό προϊόν)
4.3.5 Συγκέντρωση στη Συνολική Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.6 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της χαρτοβιομηχανίας (2001-2008)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (2001-2008)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2001-2008)
Πίνακας 1.4 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου της χαρτοβιομηχανίας
Π1.1 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (2001-2008)
Π1.2 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (2001-2008)
Π1.3 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2001-2008)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2000-2011)
Πίνακας 2.2 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2000-2011)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2000-2011)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2006-2010)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού-χαρτονιού
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών Χάρτινης Συσκευασίας (2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Αντιπρόσωποι και εισαγωγείς χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.14 Πωλήσεις εισαγωγέων και αντιπροσώπων χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Πίνακας 3.15 Παρουσίαση επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.16 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.18 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)»
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.20 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Χάρτινης Συσκευασίας (2011-2010)
Πίνακας 3.21 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)» (2011-2010)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2006-2010)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2006-2010)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2006-2010)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2010)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2010)
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2010)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2010)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2010)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγής χαρτονιού για κουτιά-κιβώτια (2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια παραγωγής χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2010)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2011)
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1995-2010)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1995-2010)
Πίνακας 4.8 Εξωτερικό εμπόριο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1996-2010)
Πίνακας 4.9 Εμπορικό ισοζύγιο χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (1995-2010)
Πίνακας 4.10 Εμπορικό ισοζύγιο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1996-2010)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2011)
Πίνακας 4.12 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2011)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (1993-2011)
Πίνακας 4.14 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτονιού για συμπαγή κουτιά - κιβώτια (1993-2011)
Πίνακας 4.15 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2011)
Πίνακας 4.16 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2011)
Πίνακας 4.17 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2011)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί (1993-2011)
Πίνακας 4.19 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (1993-2008)
Πίνακας 4.20 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χάρτινης σακούλας - τσάντας (1993-2011)
Πίνακας 4.21 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτόσακων (1993-2011)
Πίνακας 4.22 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2011)
Πίνακας 4.23 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι (2010)
Πίνακας 4.24 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2010)
Πίνακας 4.25 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2010)
Πίνακας 4.26 Δείκτης συγκέντρωσης (2010)
Πίνακας 4.27 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετης χάρτινης συσκευσίας (1993-2011)
Πίνακας 4.28 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2010)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2009-2010)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2009-2010)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2009-2010)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2009-2010)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2009-2010)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2009-2010)
Π4.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2000-2010)
Π4.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2010)
Π4.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2010)
Π4.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2010)
Πίνακας 5.1 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2010)
Πίνακας 5.2 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού στην Ευρώπη (2002-2010)
Πίνακας 5.3 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type)
Πίνακας 5.4 Μέσο βάρος κυματοειδούς χαρτονιού ανά χώρα (2003-2010)
Π5.1 Ποσοστό (%) κατανάλωσης kraftliner (συμπεριλαμβανομένου του άσπρου και χρωματιστού kraft) στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2008-2010)
Π5.2 Ποσοστό (%) κατανάλωσης καφέ kraftliner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2002-2010)
Π5.3 Ποσοστό (%) κατανάλωσης testliner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2002-2010)
Π5.4 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλων ανακυκλωμένων liner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2002-2010)
Π5.5 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλου ημιχημικού fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2002-2010)
Π5.6 Ποσοστό (%) κατανάλωσης ανακυκλωμένου fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2002-2010)
Π5.7 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού “testliner 2 - 140 g” σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2009-2011)
Π5.8 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού “white-top kraftliner 140 g” σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2009-2011)
Π5.9 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού “unbleached kraft linerboard - 175 g+” σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2009-2011)
Π5.10 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού “Coated duplex GC2 270 g+” σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2009-2011)
Π5.11 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού “white-lined chipboard GD2 300 g+” σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2009-2011)