ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του κλαδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Πρώτες Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανακύκλωση Χαρτιού
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3. Η Προσφορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χάρτου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.7 Επιχειρήσεις Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας – Μερίδια Παραγωγής
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
4.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
4.3.4 Συγκέντρωση στον Συνολικό Κλάδο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας - Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Ανά Κατηγορία Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
Χαρτοκιβώτια
Κουτιά
Τσάντα - Σακούλα
Χαρτόσακοι
Χαρτί περιτύλιξης και συσκευασίας (τελικό προϊόν)
4.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Α.Ε.
• Benchmarking (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της χαρτοβιομηχανίας (1997-2005)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (1997-2005)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (1997-2005)
Πίνακας 1.4 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (1997-2005)
Πίνακας 1.5 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (1997-2005)
Πίνακας 1.6 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (1997-2005)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης αξίας λιανικών πωλήσεων (1995-2007)
Πίνακας 2.2 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (1995-2007)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (1995-2007)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων χαρτιού - χαρτονιού (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού-χαρτονιού
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Αντιπρόσωποι και εισαγωγείς χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγέων και αντιπροσώπων χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2007)
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2002-2007)
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2002-2006)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2002-2006)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2005-2006)
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2006)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2006)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2006)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2007)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγής χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2007)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1995-2007)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1995-2007)
Πίνακας 4.7 Εξωτερικό εμπόριο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1996-2007)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2007)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2007)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (1993-2007)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτονιού για συμπαγή κουτιά - κιβώτια (1993-2007)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2007)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2007)
Πίνακας 4.14 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2007)
Πίνακας 4.15 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί (1993-2007)
Πίνακας 4.16 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (1993-2007)
Πίνακας 4.17 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χάρτινης σακούλας - τσάντας (1993-2007)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτόσακων (1993-2007)
Πίνακας 4.19 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2007)
Πίνακας 4.20 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.21 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί - χαρτόνι
(2007)
Πίνακας 4.22 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2007)
Πίνακας 4.23 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χάρτινης σακούλας - τσάντας (2007)
Πίνακας 4.24 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2007)
Πίνακας 4.25 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετης χάρτινης συσκευσίας (1993-2007)
Πίνακας 4.26 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2007)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2006-2007)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2006-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2006-2007)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2006-2007)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2006-2007)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2006-2007)
Π4.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1998-2007)
Π4.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1998-2007)
Π4.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2007)
Π4.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού συσκευασίας στην Ευρώπη (1998-2006)
Πίνακας 5.2 Κατά κεφαλή πωλήσεις κυματοειδούς χαρτονιού στις χώρες της Ευρώπης (1998-2006)
Πίνακας 5.3 Βάρος κυματοειδούς χαρτονιού ανά χώρα (2003-2006)
Π5.1 Ποσοστό (%) κατανάλωσης kraftliner (συμπεριλαμβανομένου του άσπρου και χρωματιστού kraft) στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1998-2006)
Π5.2 Ποσοστό (%) κατανάλωσης καφέ kraftliner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1998-2006)
Π5.3 Ποσοστό (%) κατανάλωσης testliner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1998-2006)
Π5.4 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλων ανακυκλωμένων liner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1998-2006)
Π5.5 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλου ημιχημικού fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1998-2006)
Π5.6 Ποσοστό (%) κατανάλωσης ανακυκλωμένου fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1998-2006)