ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του κλαδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Πρώτες Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανακύκλωση Χαρτιού
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3. Η Προσφορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.4.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.5 Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.7 Επιχειρήσεις Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας – Μερίδια Παραγωγής
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
4.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία – Μερίδια Αγοράς
4.3.4 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της χαρτοβιομηχανίας (1995-2003)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (1995-2003)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της κατασκευής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (1995-2003)
Πίνακας 1.4 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (1995-2003)
Πίνακας 1.5 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού-χαρτονιού (1995-2003)
Πίνακας 1.6 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της κατασκευής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (1995-2003)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης αξίας λιανικών πωλήσεων (1995-2005)
Πίνακας 2.2 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (1995-2005)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (1995-2005)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2001-2005)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων χαρτιού – χαρτονιού για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Αντιπρόσωποι και εισαγωγείς χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγέων και αντιπροσώπων χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2001-2005)
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι (2003)
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2001-2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2001-2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2004-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2004-2005)
Π3.9 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.10 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.11 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2004-2005)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2004-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2005)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2005)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγής χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2005)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2005)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1995-2005)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1995-2005)
Πίνακας 4.7 Εξωτερικό εμπόριο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1996-2005)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2005)
Πίνακας 4.9 Μέγεθος εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2005)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (1993-2005)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτονιού για συμπαγή κουτιά-κιβώτια (1993-2005)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2005)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2005)
Πίνακας 4.14 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2005)
Πίνακας 4.15 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί (1993-2005)
Πίνακας 4.16 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι (2005)
Πίνακας 4.17 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (1993-2005)
Πίνακας 4.18 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2005)
Πίνακας 4.19 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χάρτινης σακούλας-τσάντας (1993-2005)
Πίνακας 4.21 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτόσακων (1993-2005)
Πίνακας 4.20 Μερίδια αγοράς χάρτινων τσαντών - σακουλών (2005)
Πίνακας 4.23 Μερίδια αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2005)
Πίνακας 4.22 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2005)
Πίνακας 4.24 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (1993-2005)
Πίνακας 4.25 Μερίδια αγοράς σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2005)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2004-2005)
Π4.2 Kυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2004-2005)
Π4.3 Kυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2004-2005)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2004-2005)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2004-2005)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2004-2005)
Π4.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1996-2005)
Π4.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1996-2005)
Π4.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2004-2005)
Π4.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2004-2005)
Π4.11 Κυριότερες χώρες προέλευσης κουτιών και κιβωτίων από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι (2004-2005)
Π4.12 Κυριότερες χώρες προορισμού κουτιών και κιβωτίων από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι (2004-2005)
Π4.13 Κυριότερες χώρες προέλευσης κουτιών και ειδών από χαρτόνι αναδιπλωμένων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι (2004-2005)
Π4.14 Κυριότερες χώρες προορισμού κουτιών και ειδών από χαρτόνι αναδιπλωμένων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι (2004-2005)
Π4.15 Κυριότερες χώρες προέλευσης σάκων με πλάτος βάσης 40 cm ή ανώτερο (2004-2005)
Π4.16 Κυριότερες χώρες προορισμού σάκων με πλάτος βάσης 40 cm ή ανώτερο (2004-2005)
Π4.17 Κυριότερες χώρες προέλευσης άλλων σάκων, σακιδίων, θυλάκων (2004-2005)
Π4.18 Κυριότερες χώρες προορισμού άλλων σάκων, σακιδίων, θυλάκων (2004-2005)
Π4.19 Κυριότερες χώρες προέλευσης άλλων χάρτινων συσκευασιών (2004-2005)
Π4.20 Κυριότερες χώρες προορισμού άλλων χάρτινων συσκευασιών (2004-2005)
Π4.21 Κυριότερες χώρες προέλευσης ειδών από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια (2004-2005)
Π4.22 Κυριότερες χώρες προορισμού ειδών από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια (2004-2005)
Πίνακας 5.1 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού συσκευασίας στην Ευρώπη (1997-2005)
Πίνακας 5.2 Κατά κεφαλή πωλήσεις κυματοειδούς χαρτονιού στις χώρες της Ευρώπης (1997-2005)
Πίνακας 5.3 Βάρος κυματοειδούς χαρτονιού ανά χώρα (2003-2005)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή χαρτοπολτού στη Σουηδία (2004-2005)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή και πωλήσεις χαρτιού - χαρτονιού στη Σουηδία (2004-2005)
Π5.1 Ποσοστό (%) κατανάλωσης kraftliner (συμπεριλαμβανομένου του άσπρου και χρωματιστού kraft) στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1997-2005)
Π5.2 Ποσοστό (%) κατανάλωσης καφέ kraftliner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1997-2005)
Π5.3 Ποσοστό (%) κατανάλωσης testliner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1997-2005)
Π5.4 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλων ανακυκλωμένων liner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1997-2005)
Π5.5 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλου ημιχημικού fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1997-2005)
Π5.6 Ποσοστό (%) κατανάλωσης ανακυκλωμένου fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (1997-2005)